Alakoululaisten mielenterveystaidot ja niiden tukeminen : kolmen luokanopettajan näkökulma

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121324
Title: Alakoululaisten mielenterveystaidot ja niiden tukeminen : kolmen luokanopettajan näkökulma
Alternative title: Mental health skillsof pupils and how to support them : perspective of three teachers
Author: Pihlava, Aura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121324
http://hdl.handle.net/10138/311530
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämä tutkimus tarkastelee luokanopettajan keinoja tukea alakoulun oppilaiden mielenterveystaitoja luokanopettajan näkökulmasta. Tavoitteena on tutkia, kuinka luokanopettaja voi tukea mielenterveystaitoja sekä opetuksessaan että opetuksen ulkopuolella, esimerkiksi välitunneilla. Mielenterveystaidot ovat vuoden 2014 opetussuunnitelmassa mainittu uusi käsite, joka pitää sisällään esimerkiksi itsetunnon, sosiaalisten taitojen sekä emotionaalisten taitojen ulottuvuuden. Mielenterveys ja siihen liittyvät mielenterveystaidot ovat myös hiljattain paljon mediassa uutisoitu aihe koulukontekstissa. Tukikeinojen tarkastelu selkeyttää luokanopettajaa tunnistamaan ja hyödyntämään keinoja ja pohtimaan aihetta useammin. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoitujen haastatteluiden ja havainnoinnin avulla. Haastateltavaksi valikoitui kolme luokanopettajaa, jotka työskentelivät luokanopettajina alkuopetuksessa. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jonka jälkeen aineistosta saadut tulokset analysoitiin teema-analyysia soveltaen. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkitut luokanopettajat kokivat opettajan koulun arjen tukikeinojen koostuvan neljästä eri osa-alueesta: jokapäiväisestä kohtaamisesta, palautteesta, oikeudenmukaisuuden ylläpidosta sekä vertaissuhteiden tukemisesta. Lisäksi opettajat pyrkivät mielenterveystaitojen tukemiseen sisällyttämällä keskustelua ja tehtäviä aiheesta myös oppiaineisiin, kuten taideaineisiin, ympäristöoppiin ja uskontoon. Oppiaineiden ulkopuolisten materiaalien hyödyntäminen koettiin tarpeelliseksi, jotta aiheesta osattiin opettaa kattavammin. Mielenterveystaitojen tukeminen alakoulussa on erityisen tärkeää aloittaa heti ensimmäisellä luokalla, jotta oppilaat kokevat olonsa turvalliseksi opiskellessaan ja toimiessaan koulussa. Lisäksi taitoja on tärkeää harjoitella ja tukea alkuopetuksessa, jotta oppilas osaisi tiedostaa omia taitoja ja kehittää niitä tarpeen vaatiessa myös kasvaessaan.Purpose and aim of the study. The aim of this study is to examine the different methods how teachers support mental health skills of primary school pupils. The aim is to research how primary school teachers can support mental health skills in their teaching and outside the classroom, for example during breaks. Mental health skills is a new concept mentioned in the educational curriculum of 2014, and includes different dimensions, which are for example self-esteem, social skills and emotional skills. Furthermore, mental health and mental health skills are topics that have been covered a lot recently in the media in the context of schooling. Examining the different methods to support mental health skills helps primary school teachers to recognize them and to benefit from them. Moreover, it can provide primary school teachers the opportunity to reflect on the subject more often. Methodology. This study is a qualitative research. The research data of this study was collected in half-structured interviews and by observing. Three primary school teachers, who all work as first grade teachers, were selected to be interviewed. The interviews were recorded and transcribed after which the results were analyzed using theme analysis. Results of the study and conclusions. The interviewed primary school teachers considered that the methods to support mental health skills on a daily basis consisted of four different dimensions: daily interaction between a teacher and a pupil, feedback, maintaining fairness and supporting peer relationships. The interviewed teachers strive to support mental health skills by including discussions and assignments on mental health topics in lectures and subjects such as art, biology and religion. The interviewed teachers found it helpful to use additional materials besides the material they use for the subjects in order to teach comprehensively about the topic. Supporting mental health skills during the first year of school is especially important in order for pupils to feel safe whlist studying and functioning at school. Moreover, it is important to practice and support mental health skills during the first year of school so that pupils can realize their own skills and improve them if needed when they are growing up.
Subject: mielenterveys
mielenterveystaidot
hyvinvointi
itsetunto
sosiaaliset taidot
emotionaaliset taidot
positiivinen pedagogiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record