”Oikea ravinto vie terveeseen huomispäivään” : ravitsemusvalistuksen rakentuminen Kotiliesi-lehdessä 1950-luvulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121327
Title: ”Oikea ravinto vie terveeseen huomispäivään” : ravitsemusvalistuksen rakentuminen Kotiliesi-lehdessä 1950-luvulla
Alternative title: “Proper nutrition leads to a healthy tomorrow” : Nutrition promotion in Finnish Kotiliesi-magazine in the 1950s
Author: Järvinen, Saraleena
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121327
http://hdl.handle.net/10138/311534
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: 1950-luvulla suomalaisten ruoankäyttö oli yksipuolista ja niukkaa, mutta samalla sokerin, rasvan ja vehnän kulutus kasvoi nopeasti. Tästä seurasi uudenlaisia kansanravitsemusongelmia. Samaan aikaan tieto ravintoaineiden vaikutuksesta terveyteen lisääntyi. Ravitsemuspoliittiset päämäärät kansanravitsemuksen parantamiseksi kohdistuivat koteihin, joissa äiti nähtiin perheen ravitsemuksen ylläpitäjänä. Tässä tutkielmassa tavoitteenani oli selvittää, millä tavoin ravitsemusvalistus rakentui Kotiliesi-lehdessä 1950-luvulla. Tarkastelen lehteä ravitsemusvalistuksen kanavana, jonka kautta perheenäitejä valistettiin perheen ravitsemuksesta huolehtimiseen kansanterveyden hyväksi. Tutkimusaineisto koostui vuosina 1950–1959 Kotiliesi-lehdissä julkaistuista ravitsemusta käsittelevistä artikkeleista (n=235). Toteutin aineiston laadullisen analyysin jäsentelemällä lehdessä tuotetun ravitsemusvalistuksen eri teemoihin ravinto-opillisen tiedon sekä käytännön ravitsemusohjeiden ja -neuvojen mukaan. Tarkastelin aineistoa foucault’laisen hallinnan analytiikan näkökulmasta, jossa kansanravitsemusta koskeva tieto, väestön ravitsemusneuvonta ja yksilön ruokakäyttäytyminen kietoutuvat yhteen. Kategoria-analyysin kautta analysoin sitä, millaiseksi itseään tuottavaksi subjektiksi perheenemäntä muotoutui lehden ravitsemusvalistuksessa. Kotiliesi pyrki kansanravitsemuksen vahvuuksien edistämiseen ja heikkouksien parantamiseen. Ravitsemusvalistus pohjautui suositeltavaa ruoankäyttöä esittelevään ruokaympyrämalliin. Tärkeäksi teemaksi lehdessä muodostui vitamiinin saannin ympärivuotinen turvaaminen. Lisäksi lehdessä valistettiin ruokailuaikojen merkityksestä. Käytännön neuvonta keskittyi terveellisyyden ja taloudellisuuden yhdistämiseen ruokahuollossa sekä asianmukaiseen ruoanvalmistukseen ja säilöntään. Lehdessä muodostui moraalisia latauksia sisältävä kuva ”kunnollisesta” perheenemännästä, joka ravitsemustietoon ja -neuvontaan tukeutuen huolehti perheensä terveydestä ja hyvinvoinnista. Lehden ravitsemusvalistus nähdään tutkielmassa biovallan muotona, jossa itsehallintaan perustuvien tekniikoiden kautta pyrittiin vaikuttamaan kansanterveyden tilaan. Tutkielma tuottaa uutta tietoa 1950-luvun suomalaisiin perheisiin kohdistuneesta ravitsemusvalistuksesta ja sen ajan suomalaisten ravitsemukseen liittyneistä haasteista.In the 1950s, the Finnish diet was still monotonous and scarce, but at the same time sugar, butter and wheat consumption skyrocketed, which resulted in new public health nutrition concerns. Public health nutrition recommendations and nutrition policy practices focused on households and families where the mother was expected to take care of the nutritional status of the family. This master’s thesis seeks to examine how the nutrition promotion was constructed in Finnish Kotiliesi-magazine in the 1950s. The magazine is seen as a setting for nutrition promotion where mothers were educated to maintain the nutrition and health of the family within the broader cause to improve public health. The data was collected from Kotiliesi-magazines from 1950 to 1959 and consisted of all nutrition promotion-related articles (n=235). The qualitative analysis of the data was done by constructing nutrition promotion to different themes based on nutritional knowledge and practical nutrition counselling. Nutrition promotion was analysed using the Foucauldian governmentality framework that combines the knowledge concerning public health, nutrition counselling and individual food behaviour. Category-analysis was used to analyse how housewife’s subjectivity was constructed in the data. Through nutrition promotion, Kotiliesi aimed to improve public health nutrition by maintaining its strengths and preventing its weaknesses. Dietary advice and nutrition counselling were based on a food circle which provided a model for the daily energy intake and protective nutrients. Maintaining adequate vitamin intake throughout the year was an important theme of the promotion. Nutritional significance of regular mealtimes was also strongly emphasised in nutrition promotion. Practical nutrition counselling focused on combining nutrition and house-keeping and educating housewives to nutritionally proper cooking and food preservation. Kotiliesi created a moral image of a proper housewife who takes care of the nutrition and well-being of the family. The study sees the magazine’s nutrition promotion as a form of bio-power that sought to improve public health through self-governance techniques. This study provides new insights into the nutritional challenges of Finnish households in the 1950s and studies nutrition promotion in Finnish family households.
Subject: Kotiliesi
kotitaloustiede
ravitsemusvalistus
1950-luku


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jarvinen_Saraleena_Pro_gradu_2019.pdf 975.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record