”Mennään se taito, ei ikä edellä” ─ Luokanopettajien kokemuksia Alkuluokka -kehittämistoiminnasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121332
Title: ”Mennään se taito, ei ikä edellä” ─ Luokanopettajien kokemuksia Alkuluokka -kehittämistoiminnasta
Author: Haranko, Mira
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121332
http://hdl.handle.net/10138/311536
Thesis level: master's thesis
Abstract: Esi- ja alkuopetus nähdään lapselle merkittävänä ajanjaksona. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien jatkumolle on osoitettu kehittämistarve. Yksi keskeisistä esiopetuksen ja alkuopetuksen toiminnan kehittämisen suuntauksista on niin sanottu joustava esi- ja alkuopetus. Suomessa on alkanut syntyä erilaisia kehittämishankkeita, joissa etsitään uusia ratkaisuja lapsen koulunaloitukseen. Tämä tutkimus tarkastelee yhtä kehittämishanketta. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, millaisia kokemuksia luokanopettajilla on eteläsuomalaisessa kunnassa aloitetusta Alkuluokka -kehittämistoiminnasta. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa luokanopettajien kokemuksia sekä selvittää, millä tavoin Alkuluokka-mallia voisi luokanopettajien kokemusten perusteella kehittää. Tutkimukseni oli laadullinen tapaustutkimus, jossa tutkin eteläsuomalaisessa kunnassa aloitettua Alkuluokka -kehittämistoimintaa. Tutkimuksessa haastattelin kolmea alkuluokkaa opettavaa luokanopettajaa. Haastattelut toteutin teemahaastatteluina. Analysoin aineiston temaattisella analyysillä ja analyysin tuloksia visualisoin teemaverkkojen avulla. Alkuluokka on luokkamuoto, jossa esi- ja alkuopetuksen oppilaat oppivat yhdessä, samassa ryhmässä. Luokalla voi opiskella esikoululaisia ja ensiluokkalaisia tai esikoululaisia ja ensi- ja toisluokkalaisia oppilaita. Alkuluokkaa opettavat yhdessä luokanopettaja ja lastentarhanopettaja. Luokanopettajien kokemuksia kuvaavat pääteemat olivat opettaminen alkuluokassa, oppiminen alkuluokassa sekä Alkuluokka -mallin kehittäminen. Luokanopettajien kokemukset alkuluokkavuodesta olivat hyvin myönteisiä. Luokanopettajat kokivat yhteisopettajuuden mielekkäänä. Luokanopettajat näkivät alkuluokan suurena etuna sen, että se mahdollistaa oppilaan yksilöllisen etenemisen opinnoissa. Alkuluokan toiminnassa korostui yhteisöllisyys ja vertaisoppiminen. Luokanopettajat nostivat esiin hallinnollisia kysymyksiä liittyen esimerkiksi opettajien erillisiin virka- ja työehtosopimuksiin.Pre-primary and early education can be seen as a very significant time period in child’s life. It has been addressed that there is a need for improving the curriculum for the continuation of pre-primary and early education. One of the most central forms of this development trend is the so called flexible pre-primary and early education. New development projects have started to emerge in Finland, with the goal of discovering new solutions for children’s early education. This research examines one of these projects. The task of this research is to describe what kind of experiences class teachers have about the “Alkuluokka” -development project that has been initiated in Southern Finland. The objective of this research was to survey the class teachers’ experiences and examine ways to improve the “Alkuluokka” -model based on that information. My research was a qualitative case study that examined the “Alkuluokka” -development project that was started in Southern Finnish municipality. The research was conducted by interviewing three class teachers in a semi-structured format. I analyzed the material using thematic analysis and visualized the results with thematic networks. “Alkuluokka” is a class form where pupils of pre-primary and early education are assigned to the same learning group. “Alkuluokka” can consist of both preschoolers and first- and second-graders. “Alkuluokka” is taught jointly by class teacher and kindergarten teacher. The main themes for describing the class teachers’ experiences were the following: teaching in the “Alkuluokka”, learning in the “Alkuluokka”, and improving the “Alkuluokka” model. The class teachers’ experiences were very favourable and they felt positively about collaborative teaching. They also deemed the opportunity for individual advancements in studies as one of the major advantages of “Alkuluokka”. It was noted that communality and peer learning are well emphasized in the model. Class teachers raised some questions about the administrative sector.
Subject: esiopetus
alkuopetus
esi- ja alkuopetuksen jatkumo
joustava esi- ja alkuopetus
alkuluokka
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record