”Mitä on lukusuora?” : Oppilaiden kysyvät ilmaukset kielenoppimisen alkuvaiheen matematiikan opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121337
Title: ”Mitä on lukusuora?” : Oppilaiden kysyvät ilmaukset kielenoppimisen alkuvaiheen matematiikan opetuksessa
Author: Jonkka, Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121337
http://hdl.handle.net/10138/311538
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkimus keskittyy oppilaiden esittämiin kysyviin ilmauksiin kielenoppimisen alkuvaiheen matematiikan opetuksessa. Kielenoppijoiden tekemiä aloitteita ja kysymyksiä on pidetty kiinnostavana näkökulmana uuden kielen oppimisen tutkimuksessa, sillä niiden kautta päästään tarkastelemaan sekä sitä, mitä oppilaat kokevat oppitunneilla ongelmallisena että sitä, miten oppijat kielellistävät ongelmakohtia. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu luokkahuonevuorovaikutuksen ja uuteen kieleen sosiaalistumisen näkökulmista. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia kysymyksiä oppilaat esittävät matematiikan oppitunneilla ja millaisia funktioita oppilaiden esittämillä kysymyksillä on. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin osana Helsingin yliopiston Vastaantulo-hanketta. Tutkimuksen aineisto on videoitu yläkoulun valmistavan opetuksen ryhmän matematiikan oppitunneilla. Analysoitua aineistoa oli yhteensä 6x45minuuttia. Tutkituilla oppitunneilla oli mukana tunnista riippuen 6 – 11 oppilasta, luokan opettaja sekä toisinaan koulunkäynninohjaaja. Videoaineistoa analysoitiin keskustelunanalyysia käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Oppilaat esittivät matematiikan oppitunneilla melko paljon kysymyksiä. Jokainen tutkimuksessa mukana ollut oppilas esitti opettajalle kysymyksiä, mutta kysymysten muodot vaihtelivat paljon. Oppilaat esittivät sekä haku- että vaihtoehtokysymyksiä. Lisäksi oppilaat esittivät kysymyksiä, joissa korostuivat vuorovaikutuksen multimodaaliset keinot, kuten osoittaminen ja katseen suuntaaminen. Tutkimuksessa oppilaiden esittämistä kysymyksistä muodostettiin kolme luokkaa sen mukaan, mikä kysymyksen funktio oli. Ensimmäisen ryhmän kysymykset olivat tarkistuskysymyksiä, joilla oppijat pyrkivät varmistamaan opettajalta tehtävän ymmärtämisen, oman vastauksensa tai valitun laskutavan. Toisen ryhmän muodostivat tiedustelukysymykset, joilla oppijat kysyivät jonkin käsitteen merkitystä. Tiedustelukysymykset saattoivat liittyä joko oppikirjan tehtävään tai opettajan opetuspuheeseen. Tiedustelukysymyksiä esittivät tutkimuksessa lähinnä edistyneimmät kielenoppijat. Kolmannen kysymysryhmän muodostivat avunpyyntökysymykset, joissa oppijat ilmaisivat tarvitsevansa apua, mutta eivät yksilöineet kysymystä tarkemmin. Avunpyyntökysymyksissä opettajan merkitys ongelmakohdan selvittämisessä korostui ja oppilaiden ilmaisu tukeutui vahvasti nonverbaaliin viestintään ja yksittäisiin sanoihin.Goals. The study focuses on students´questions in mathematics in preparatory class. When focusing on students´questions it´s possible to examine the ways how students ask questions and what kind of problems students face when learning mathematics and new language at the same time. The context of this study is the beginning of language learning. The theoretical basis of this study is in theories of classroom interaction and socialisation to new language. The aim of this study is to examine what kind of questions students ask and what kind of functions the questions have. Methods. The study was carried out as part of the project Meeting in the middle at the University of Helsinki. The data was collected in a 7th-9th preparatory class. The data consist of six videotaped lessons. There was 6 – 11 students in those lessons and the class teacher and sometimes also a school assistant. The method of analysis is conversation analysis. Findings and conclusions. Students asked quite lot questions in mathematic lessons. Every student asked questions from teacher but the form of the questions varied. Students asked yes/no questions, wh-questions and also nonverbal questions. The questions were divided in three categories based in the functions of the questions. The first group was checking questions. The students used those questions to varify their understanding, answers or calculation. The second group consisted of inquiry questions. These questions were motivated from assignments or teacher´s speech.Those questions were mainly asked by students with higher Finnish skills. The third group of questions consist of request of help. In that kind of questions students expressed that they needed help but they didn´t individualised the point of the problem. Teacher had an important role to solve the point of the problem. Nonverbal communication and single words had also a big role in these questions.
Subject: kielenoppimisen alkuvaihe
matematiikan opetus
oppilaiden kysymykset
keskustelunanalyysi
Subject (yso): kielenoppimisen alkuvaihe
keskustelunanalyysi
språkinlärning
samtalsanalys
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jonkka_Maija_Pro_Gradu_2019.pdf 848.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record