Coaching From an Adult Learning Perspective

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031470
Title: Coaching From an Adult Learning Perspective
Author: Stenvall, Kim
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031470
http://hdl.handle.net/10138/312815
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study is to examine coaching from an adult learning perspective and to form an understanding what kind of adult learning processes are involved in coaching. In addition, the purpose is also to form an understanding of potential elements that contribute to learning and elements that can slow down, or even hinder learning. Related to this is the exploration of methods and tools used by coaches to facilitate the learning experience. The research data for this qualitative research was collected by interviewing seven ICF coach practitioners. Theory-guided content analysis was used to analyse the interview mate-rial. Andragogy, experiential learning and transformative learning were used as reference theories that could possible explain the findings from the research material. The findings show that the adult learning processes that are at play in coaching are related to reflective activity, which create awareness that then trigger action. An action with successful outcome, a tested hypothesis proves effective, creates a durable and concrete change, or transformation, in the way of thinking and or acting in the person. All three adult learning theories, that provided the framework for this study, were found to be relevant in one way or the other. None of the theories could alone explain the learning processes that happen in coaching. Andragogy provides a good framework for the overall practical process steps in coaching. Experiential learning provides a good framework in explaining the process of reflective thought, hypothesis testing and action. Transformative learning, on the other hand, provide an understanding of the processes that happen when the testing of hypothesis succeed and transformation occurs in the learner. The fundamentals elements contributing to a positive coaching experience were found to be several. Client’s aptitude for coaching, coach's professionality, a good dyadic relation based on trust and external support from manager and organization were among the important contributing factors.Målet med denna studie är att undersöka coaching ur ett vuxenpedagogiskt perspektiv och att förstå vilken typ av vuxenpedagogiska processer som är involverade i coaching. Dessutom är syftet att bilda en förståelse för potentiella element som bidrar till lärande och element som kan bromsa eller till och med hindra lärande. Relaterat till detta är utforskningen av vilka metoder och verktyg som de intervjuade coacherna möjligen avvänder sig av för att underlätta inlärningen. Forskningsdata för denna kvalitativa forskning samlades in genom att intervjua sju ICF coachar. Teoriinriktad innehållsanalys användes för att analysera intervjumaterialet. Andragogik, upplevelsebaserat lärande och transformativt lärande användes som referensteorier som möjligen kunde förklara resultaten som kommer fram ur analys av forskningsmaterialet. Resultaten visar att de vuxna inlärningsprocesserna gällande i coaching är relaterade till reflekterande processer som skapar medvetenhet som sedan resulterar i handling. En handling med vilken man når önskat resultat, testet av en hypotes är visar sig vara positivt, skapar sedan en hållbar och konkret förändring, eller transformation, i sättet att tänka och eller agera hos personen ifråga. Alla tre referensteorier visade sig på ett eller annat sätt vara relevanta. Ingen av teorierna kunde ensamt förklara de inlärningsprocesser som sker i coaching. Andragogiken ger en bra ram för de övergripande praktiska stegen i coaching processen. Upplevelsebaserat lärande ger en bra ram för att förklara processen för reflekterande tänkande, hypotesprövning och handling. Transformativt lärande återigen ger en förståelse för de processer som händer när prövande av hypotesen lyckas och transformation sker i den som lär sig Fler element bidrog till en positiv coaching upplevelse. Kundens lämplighet för coachning, coachens professionalitet, en god dyadisk relation baserad på förtroende och externt stöd från chef och organisation var bland de viktigaste bidragande faktorerna.
Subject: coaching
adult learning
andragogy
experiential learning
transformational learning
ICF
tool
method
Subject (yso): coaching
vuxenlärande
andragogik
upplevelsebaserat lärande
transformativt lärande
ICF
verktyg
metod


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Stenvall_Kim_Pro_gradu_2020.pdf 1.553Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record