Informaali opiskelu matematiikkanäyttelyssä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031465
Title: Informaali opiskelu matematiikkanäyttelyssä
Author: Sainomaa, Aapo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031465
http://hdl.handle.net/10138/312816
Thesis level: master's thesis
Abstract: Informaali oppiminen tarkoittaa koulun ja oppilaitosten ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. Se ta-pahtuu arkisissa tilanteissa, joiden tarkoitus ei ole alkuperäisesti ollut opetuksellinen. Koulun ul-kopuoliset oppimisympäristöt on nähty erityisesti mielenkiintoa herättävinä, motivoivina ja positii-visesti asenteisiin vaikuttavina. Tässä tutkielmassa tutkitaan matematiikkanäyttelyn yhteyksiä suhtautumiseen matematiikkaa kohtaan sekä kiinnostuksen lisääntymistä luonnontieteisiin ala-koulun kuudesluokkalaisten oppilaiden osalta. Tämän lisäksi selvitetään koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen mahdollista hyödyntämistä oppilaan laaja-alaisen osaamisen opettamiseen. STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) -pedagogiikka tähtää kehittä-mään oppilaiden taitoja innovaation ja luovuuden saralla yhdistelemällä elementtejä luonnontie-teistä ja taiteesta. STEAM yhdistää todellisuuden ja koulutuksen ja pyrkii tarjoamaan oppilaalle ymmärryksen siitä, miten asiat toimivat sekä kohdentaa heidän teknologiataitojaan. Tutkimuksen kohteena oli Tangram - Oivalla matematiikan taito! -näyttely, joka oli osa kansainvä-listä CREATIONS-projektia. Tutkimukseen osallistui 256 kuudennen luokan oppilasta viidestä eri jyväskyläläisestä koulusta. Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa osassa: alkutestit viikkoa ennen vierailua ja jälkitestit noin viikko vierailun jälkeen. Näyttelykäynti lisäsi kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan yhdeksällä oppilaalla kymmenestä. Kiin-nostuneimpia STEM-aineista olivat hyvän visuaalisen päättelykyvyn omaavat pojat. Kiinnostuk-sen lisääntyminen oli kuitenkin sukupuolesta tai aikaisemmasta kiinnostuksesta riippumatonta. Heikosti koulussa menestyneet sekä huonomman visuaalisen päättelykyvyn omaavat oppilaat ar-vostivat matematiikkaa vähemmän ennen näyttelykäyntiä kuin muut oppilaat. Arvostus matema-tiikkaa kohtaan ei lisääntynyt näyttelykäynnin myötä, mutta erot matematiikan arvostuksessa ka-penivat. Oppilaiden autonomian kokemus sekä näyttelyssä viihtyminen olivat erittäin tärkeässä asemassa sekä oppilaiden kiinnostuksen lisääntymisen, että matematiikan arvostuksen osalta. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa jo lyhytkestoisen koulun ulkopuolisen oppimisen kasvattavan oppilaiden kiinnostusta ainakin hieman sekä tasoittavan oppilaiden välisiä eroja ma-tematiikan arvostuksessa. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan koulun ulkopuolisen oppi-misen ympäristön olleen mielekäs ja kiinnostava oppimisympäristö, joka voisi toimia erinomaise-na tapana toteuttaa myös oppilaan laaja-alaista oppimista.Informal learning is learning that takes place outside the school system. It happens in everyday situations that were not meant to be educational in the first place. Out-of-school environments are considered to produce positive effects on pupils’ interest, motivation and attitudes. The main aim of this study was to find out how math worth and interest in Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) education differed among 12-year-old pupils before and after visiting an Informal Math and Art Exhibition. Additionally, the aim was to find out if it is possible to utilize an out-of-school environment to teach 21st century skills. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics (STEAM) pedagogy aims to improve pupils’ skills in innovation and creativity by combining elements from science and art. STEAM combines reality and education and aims to provide understanding of how things work while simultaneously guiding pupils’ technology skills. The learning context was a Math and Art Exhibition that was part of international CREATIONS-project. In this study, there were 256 12-year-old pupils from five different schools in Jyväskylä, Finland. The research material was gathered in 2 parts: pretests one week before the exhibition visit and posttests around a week after the visit. Nine out of ten students felt that the exhibition increased their interest in STEM. Boys who succeeded well in the Raven-test were the most interest in STEM. The increase in interest was, however, unrelated to gender or prior interest in STEM. Math worth was low among pupils who achieved low grades at school and scored low points on the Raven test. Math worth did not increase because of the exhibition visit, but differences in math worth were diminished. Pupils’ autonomous experience and situational interest were key factors regarding both math worth and interest. According to this study, even short-term out-of-school learning increases interest and evens out pupils’ math worth. In the light of this study the out-of-school learning environment can be seen as a fruitful and interesting way to learn that could also work as an excellent way to teach 21st century skills.
Subject: informaali opiskelu
koulun ulkopuolinen opetus
matematiikkanäyttely
tiedekeskus
kiinnostus
STEAM-pedagogiikka
matematiikan oppiminen
sukupuoli
laaja-alainen osaaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sainomaa_Aapo_Pro_Gradu_2020.pdf 798.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record