Temperamentiltaan vetäytyvä lapsi varhaiskasvatuksessa : yhteys toimintaan sitoutuneisuuteen sekä sosioemotionaaliseen käyttäytymiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031464
Title: Temperamentiltaan vetäytyvä lapsi varhaiskasvatuksessa : yhteys toimintaan sitoutuneisuuteen sekä sosioemotionaaliseen käyttäytymiseen
Author: Hietala, Iida
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031464
http://hdl.handle.net/10138/312820
Thesis level: master's thesis
Abstract: Lapsen vetäytyvän käyttäytymisen on tutkittu olevan yksi sosiaalisen syrjäytymisen riskitekijöistä. Vetäytyvän käyttäytymisen on todettu aiheuttavan lapselle niin sosiaalisten kuin emotionaalistenkin taitojen heikkoutta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lapsen vetäytyvän käyttäytymisen yhteyttä suotuisaan kehitykseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin vetäytyvän käyttäytymisen yhteyttä toimintaan sitoutuneisuuteen, sosioemotionaaliseen käyttäytymiseen sekä sosioemotionaalisen käyttäytymisen pulmiin. Vetäytyvä käyttäytyminen pohjattiin varhaiseen temperamenttiin. Temperamentin on todettu olevan suhteellisen pysyvä ja vetäytyvän käyttäytymisen yksi pysyvimmistä temperamenttipiirteistä. Tutkimukseen osallistui 196 päiväkoti-ikäistä lasta. Aineisto koostui lasten vanhempien täyttämistä temperamenttikyselyistä (ECBQ) sekä sosioemotionaalisen käyttäytymisen arvioinneista (BITSEA) ja vuosina 2012-2016 kuvatusta videoaineistosta. Tutkimusta varten videoaineistosta analysoitiin lasten toimintaan sitoutuneisuuksien arviot LIS-YC –arviointiasteikkoa käyttäen. Tutkimusaineisto kerättiin osana Helsingin yliopiston LASSO-hankkeen Taaperotutkimuksen tutkimusaineistoa. Tutkimuksen kvantitatiivisessa analyysissa käytettiin tilastollista IBM SPSS Statistics 24 -ohjelmaa. Tutkimuksessa havaittiin vetäytyvästi käyttäytyvän lapsen olevan sekä ujo että pelokas. Lasten toimintaan sitoutuneisuuksien keskiarvojen todettiin olevan suhteellisen matalia. Toimintaan sitoutuneisuuden ja vetäytyvän käyttäytymisen välinen yhteys voimistui tutkimuksen edetessä lasten kasvaessa niin, että vetäytyvä käyttäytyminen lisääntyi ja toimintaan sitoutuminen heikentyi. Tuloksista havaittiin, että mikäli lapsi vetäytyy ei hän toimi lainkaan eikä näin ollen voi sitoutua toimintaan. Tuloksista voidaan tulkita temperamentin olevan melko pysyvä. Tutkimus ei antanut suoraa yhteyttä vetäytyvän käyttäytymisen ja sosioemotionaalisten pulmien välillä. Viitteitä riskitekijöihin kuitenkin on, sillä vetäytyvän käyttäytymisen todettiin olevan vahvasti yhteydessä ujouteen ja pelokkuuteen. Näillä piirteillä taas löydettiin olevan vahva yhteys sosioemotionaalisten pulmien syntyyn. Sukupuolten välisiä eroja tarkasteltaessa tyttöjen todettiin olevan poikia vetäytyneempiä. Poikien sosioemotionaalisesta käyttäytymisestä nousi suurempi huoli. Temperamentti on tunnistettavissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Temperamenttipiirteiden ymmärtämisen merkitys ja ympäristön suhtautuminen on tärkeää etenkin vetäytyvästi käyttäytyvän lapsen suotuisan kehityksen kannalta.Social withdrawal behavior in a childhood has been studied as one of the risk factors for social exclusion. Withdrawal behavior has been found to cause a lack of social and emotional skills. The aim of this study was to find out the relationship between withdrawal behavior and child development. The study looks at the relationship between withdrawal behavior and engagement and socioemotional behavior. Withdrawal behavior was based on early temperament. Temperament has been found to be relatively permanent and withdrawal behavior one of the most persistent temperament traits of behavior. This study included 196 children. The research material consist of a questionnaire about children temperament (ECBQ) and socioemotional behavior assessments (BITSEA) and extensive video material from years 2012-2016. The level of children engagement ratings were analyzed using LIS-YC –scales. The research material has been collected as part of LASSO research project at the University of Helsinki. IBM SPSS 24 statistical program was used for quantitative analysis. The study found that child who withdrawal was both shy and fearful. Averages for children engagement were found to be relatively low. Link between engagement and withdrawal behavior increased as the study progressed. When a child grew older there was found more withdrawal behavior and lower engagement. It was found that if a child withdraws he/she will not work at all and thus will not be able to engage. From the results found out that the temperament is quite permanent. The study did not provide direct link between withdrawal behavior and socioemotional problems. However, there are indications of the risk factors as withdrawal behavior was found to be strongly associated with shyness and fearfulness. Shyness and fearfulness were found to have a strong association with socioemotional problems. Looking at the gender differences girls were found to be more withdrawal than boys. Boys were found to be concerned with socioemotional behavior than girls. Temperament is recognizable at a very early age. Understanding the temperament and the link between temperament and environment are important. Especially it is important with a child who is temperamentally withdrawal.
Subject: temperamentti
vetäytyvä käyttäytyminen
toimintaan sitoutuneisuus
sosioemotionaalinen käyttäytyminen
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record