Arithmetic Fluency and Reading Skills Associated with Mathematical Problem Solving Skills in Sixth Graders with Mathematical Learning Difficulties

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031453
Title: Arithmetic Fluency and Reading Skills Associated with Mathematical Problem Solving Skills in Sixth Graders with Mathematical Learning Difficulties
Author: Sipinen, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031453
http://hdl.handle.net/10138/312826
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämä tutkimus on artikkelimuotoinen pro gradu -tutkielma. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet matemaattisten sanallisten tehtävien sekä aritmeettisen sujuvuuden ja lukutaidon olevan yhteydessä toisiinsa. Matemaattisia ongelmanratkaisutaitoja, jotka vaativat aiemman tiedon ja osaamisen uudenlaista soveltamista, on tutkittu vähemmän. Lapset, joilla on matemaattinen oppimisvaikeus, suoriutuvat usein heikosti sanallisissa tehtävissä, mutta suoriutumista matemaattisista ongelmanratkaisutehtävistä ei ole aiemmin tutkittu. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten aritmeettinen sujuvuus sekä lukutaito ovat yhteydessä matemaattiseen ongelmanratkaisutaitoon, ja kuinka lapset, jotka eroavat aritmeettisessa sujuvuudessa, eroavat matemaattisten ongelmanratkaisutaitojen osalta. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 168 kuudesluokkalaista neljästä eri kaupungista Suomessa. Osallistujat opiskelivat tavallisilla luokilla. Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2018. Oppilaat tekivät testit, joilla arvioitiin matemaattista ongelmanratkaisutaitoa, aritmeettista sujuvuutta sekä lukutaitoa (tekninen ja luetun ymmärtäminen). Oppilaat jaettiin kolmeen ryhmään heidän aritmeettisen sujuvuuden testin tuloksen perusteella (matemaattinen oppimisvaikeus, riskiryhmä sekä muut lapset). Matemaattisen ongelmanratkaisutaidon ja aritmeettisen sujuvuuden sekä lukemisen taitojen välisiä yhteyksiä arvioitiin rakenneyhtälömallilla MPlus-ohjelmistolla. Ryhmien välinen vertailu toteutettiin yksisuuntaisella ANOVA-testillä SPSS-ohjelmistolla. Tulokset ja johtopäätökset. Matemaattinen ongelmanratkaisutaito oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä ainoastaan aritmeettiseen sujuvuuteen, eikä lukemisen taidoilla ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta. Ryhmien välinen vertailu osoitti, että lapset matemaattinen oppimisvaikeus -ryhmässä sekä riskiryhmän lapset erosivat muista lapsista, mutta eivät toisistaan. On siis todennäköistä, että lapset, joilla on heikko aritmeettinen sujuvuus, suoriutuvat heikosti myös matemaattisista ongelmanratkaisutehtävistä, ja tämä koskee myös riskiryhmään sijoittuvia lapsia. Artikkeli ”Arithmetic Fluency and Reading Skills Associated with Mathematical Problem Solving Skills in Sixth Graders with Mathematical Learning Difficulties” on tarkoitus julkaista Journal of Learning Disabilities -lehdessä.In this study it was investigated, how arithmetic fluency and reading skills are associated with mathematical problem solving skills. 168 sixth graders from four cities participated in the study. Significant association was found only between arithmetic fluency and mathematical problem solving skills as indicated by SEM regression model. Children were divided into three achievement groups by their arithmetic fluency test performance, and differences between these achievement groups were analyzed. In group comparison it was found out that mathematical learning difficulty group and at risk for mathematical learning difficulty group differed from children with average or above performance, but not from each other in mathematical problem solving skills. These results indicate that difficulties in mathematical problem solving skills might result from difficulties in arithmetic fluency. This study extends previous findings that mathematical word problems are difficult for children with mathematical learning difficulties, and this applies to mathematical problem solving tasks as well.
Subject: Mathematical problem solving skills
mathematical learning difficulties
arithmetic fluency
Subject (yso): Matemaattinen ongelmanratkaisu, aritmeettinen sujuvuus, matemaattinen oppimisvaikeus
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record