Exploration of Wooden Multistorey Construction from the bioeconomy and end-user perspectives : a focus group study

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031485
Title: Exploration of Wooden Multistorey Construction from the bioeconomy and end-user perspectives : a focus group study
Author: Harvio, Viktor
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031485
http://hdl.handle.net/10138/312849
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Biotalouden tavoitteena on tuottaa uusiutuvista biologisista resursseista tuotteita ja kehittää kiertotalout-ta. Tämä vaatii toimia niin julkisilta kuin yksityisiltäkin toimijoilta, kuluttajat mukaan lukien. Metsäisenä maana Suomen biotalous nojaa vahvasti metsäalaan. Suunnitellut sellu- ja paperiteollisuuden inves-toinnit lisäävät myös tukkipuun käyttökohteiden tarvetta hakkuista saatavien puutavaralajien tasaa-miseksi. Niin metsä- kuin rakennusteollisuus ovat keskeisiä sektoreita ilmastonmuutoksen mitigoinnin kannalta. Puukerrostalorakentaminen mahdollistaa hiilivastojen kasvattamisen rakennuskannassa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia puukerrostalorakentamisen ja biotalouden välistä suhdetta sekä loppukäyttäjien roolia puukerrostalorakentamisessa. Tutkimus on luonteeltaan eksploratiivinen ja siinä on käytetty laadullisia tutkimusmenetelmiä. Aineisto koostuu seitsemästä fokusryhmähaastattelus-ta, jotka suoritettiin pääkaupunkiseudulla syyskuun 2017 ja helmikuun 2019 välisenä aikana. Haastatte-luihin osallistui yhteensä 26 henkilöä, joista muodostui akateeminen asiantuntijaryhmä, kolme markki-natoimijaryhmää (yritysedustajat, arkkitehdit ja isännöitsijät) ja kolme asukasryhmää. Asukasryhmissä oli vuokralaisia, asumisoikeusasukkaita ja asunnonomistajia, jotka asuivat 2015–2017 rakennetuissa puukerrostaloissa. Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin teemoittelua. Tutkimustulokset osoittavat, että Suomen läheisestä metsäsuhteesta ja puurakentamisen traditioista huolimatta puukerrostalot eivät ole osa rakennuskulttuuria. Puukerrostalot edustavat niche-markkinaa, joka on enemmän kytköksissä puutuoteteollisuuteen kuin rakennusteollisuuteen. Puukerrostaloraken-taminen yhdistettiin yleisesti biotalouteen, joskin asiantuntijaryhmä tunnisti mahdollisia sudenkuoppia nykyisessä diskurssissa. Puukerrostaloihin liitetyt käsitykset puuraaka-aineen uusiutuvuudesta ja run-saudesta sekä puumateriaalien kierrätettävyydestä ja hiilivarastoista olivat pääosin yhdensuuntaisia biotalouteen ja kestävyyteen liittyvän diskurssin kanssa. Huolimatta puukerrostalojen julkilausutusta roolista biotaloudessa, jotkin niiden ominaisuuksista tekevät niiden perusteluista haasteellisia kuluttajil-le, mikä saattaa olla hidaste niiden yleistymiselle. Yleisesti ottaen puuhun suhtauduttiin positiivisesti ja puukerrostalot koettiin jopa epäoikeidenmukaisesti leimatuiksi. Vaikka puukerrostaloasukkaat olivat tyytyväisiä asuntoihinsa ja itse asuinrakennuksiin, rakennuksen puinen rakenne ei kuitenkaan vaikuta ylittävän kuluttajien perinteisiä asumispreferenssejä. Puurakenne kuitenkin koettiin eduksi asuntoa valittaessa. Myös ympäristölliset näkökulmat merkitsevät, mutta eivät yhtä paljon kuin terveys- ja muut henkilökohtaisemmat näkökulmat. Puu aistitaan puukerrostaloissa, mikä koetaan hyväksi asiaksi. Vallitsevat palomääräykset kuitenkin koettiin ongelmallisiksi, sillä ne rajoittavat puun näkyville jättämistä. Vaikka puukerrostaloilla vaikuttaa olevan positiivinen imago asuk-kaiden keskuudessa, viestinnällisesti olisi edelleen paljon kehitettävää niiden yleistymisen tukemiseksi.The concept of bioeconomy has been harnessed to support societies and their economies to produce value added products from renewable biological resources and to develop circular economy. Such systems require actions from a variety of actors from public and private sectors to consumers. As a heavily forested country Finland’s bioeconomy leans largely on the utilization of forests. Planned pulp and paper industry investments call for end-uses for logs to balance out the wood supply. Both forests and the construction sector are also focal areas in climate change mitigation. Wooden multistorey construction (WMC) and its capability to store carbon has been suggested as a partial solution to the aforementioned issues. The aim of this study is to investigate the relation of WMC and the bioeconomy and the role of end-users in WMC. This explorative study uses qualitative research methods to address its research ques-tions. The data consists of seven focus group interviews conducted in the metropolitan area of Helsinki between September 2017 and February 2019. The interviewed groups, with altogether 26 participants, included an academic expert group, three market actor groups (firm representatives, architects and property managers) and three wooden multistorey resident groups. The residents’ type of housing included rental, owner-occupancy and right-of-occupancy and the buildings were built between 2015 and 2017. Thematization was used for data analysis. Results of the study show that despite Finland’s close-knit relation to its forests and traditions in utiliz-ing wood, WMC is not currently perceived culturally embedded as part of the society nor the construc-tion industry. WMC is still a niche in the country and it also seems more connected to mechanical wood industry than the construction industry. WMC was associated with the bioeconomy by non-resident groups, although experts recognized also potential pitfalls in the current discourse. Percep-tions that were aligned with the general discourse of the bioeconomy are mainly related to material renewability, possibilities to recycle wooden construction material, wood products capabilities to store carbon, and Finland’s relatively abundant forest resources. Despite WMC’s publicly declared role in the bioeconomy programmes, some underlying features make its rationale challenging for consumers, which could turn out to be a hindrance for WMC growth in the future. Generally, experts, firm represent-atives and architects were pro-wood and considered that WMC is still being unjustly stigmatized by various actors. In accordance with previous studies, the interviewed WMC residents were satisfied with their apart-ments and the building as such. A wooden frame does not seem to surpass traditional housing prefer-ences of consumers, but it is perceived as a benefit when choosing housing. Results of this study are much in line with previous findings, which indicate that environmental aspects matter, but not as much as health or other more personal aspects of living. Wood can be sensed in the building and apart-ments, which is perceived positively. However, the prevailing fire safety legislation, which was consid-ered as too strict, constrains the use of wood on visible surfaces in interiors. WMC seems to have an environmentally friendly image among residents, which however calls for better communication.
Subject: wooden multistorey construction
bioeconomy
consumers
involvement


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Harvio Viktor_Pro Gradu_2020.pdf 1.149Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record