Leikillinen käsityö : kehittämistutkimus leikkiin perustuvasta käsityön suunnittelusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081751
Title: Leikillinen käsityö : kehittämistutkimus leikkiin perustuvasta käsityön suunnittelusta
Author: Takalo, Taina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081751
http://hdl.handle.net/10138/314059
Thesis level: master's thesis
Abstract: Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan suunnittelutaitojen ja ongelmanratkaisun merkitys-tä. Käsityöllinen suunnittelu on hyvin monivaiheinen ja haastava prosessi. Jotta opetussuunni-telmaan kirjatut tavoitteet voidaan saavuttaa, tulee suunnittelunopetuksen vastata lasten omaa kokemusmaailmaa ja huomioida ikäkaudelle tyypillisiä tapoja prosessoida asioita. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten leikki ja leikillisyys pedagogisina toimintamalleina edistää suunnittelun toteutumista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kehittämis-tutkimusta. Kehittämisen kohteena olivat kokonaiseen käsityöprosessiin sisältyvät ideointi- ja suunnitteluvaiheet, joissa käytettiin leikkiin perustuvia työtapoja. Kehittämistutkimuksen tuo-toksena syntyi eheyttävä oppimiskokonaisuus, jossa tarina ja siihen liittyvä rakenteluleikki toi-mivat kokonaisen käsityöprosessin lähtökohtina. Kehittämistutkimus käynnistyi teoreettisella ongelma-analyysillä, jonka avulla kartoitin leikkitoiminnan ja luovan käsityöprosessin yhtymä-kohtia. Näiden yhtymäkohtien varaan rakentuu tutkimuksen teoreettinen viitekehys leikillinen käsityö, johon kehittämistyö perusti. Oppimiskokonaisuuden testaaminen ja käytännön kehittämistyö toteutettiin kahden viikon kes-tävänä projektina, joka sisälsi kuusi kestoltaan eri mittaista opetuskertaa. Oppimiskokonaisuus toteutettiin oppilaiden ryhmätyönä. Tutkimukseen osallistui 12 oppilasta, jotka jaettiin neljään tutkimusryhmään. Aineisto koostuu tehdyistä havainnoista, ryhmähaastatteluista, tutkimuspäi-väkirjasta sekä oppilaiden suunnitteluprosessin aikana tuottamista dokumenteista ja tuotoksis-ta. Tutkimustulosten perusteella voidaan olettaa, että eri leikin muodoilla voidaan tukea suunnitte-lun eri vaiheiden toteutumista. Kuvitteluleikit ruokkivat mielikuvien syntymistä ja siten toimivat hyvin inspiraation ja ideoinnin lähteenä. Leikki edistää yhdessä tekemistä ja yhteissuunnittelua, sekä omista ideoista ja työstä puhumista. Leikillä ja leikillisellä asenteella voidaan lisätä oppi-misen iloa ja motivaatiota meneillään olevaa toimintaa kohtaan.The importance of design skills and problem solving is emphasized in the basics of the core curriculum. The challenging process of craft design includes multiple stages. To reach desired results, the education of the craft design process should reflect the children's own experiences and take the typical ways of processing matters at different age into account. The objective of this thesis was to find out how play and playfulness as pedagogical operations models conduce to completion of the design process. Design based research was used as the main research method. The creative process and the design phases using play based methods were the objects of this development work. A defragmented learning synthesis, where a story and a linked building game work as the starting point of the entire craft process, was formed as the progeny of the development research. The development research began with a theoretical problem analysis which helped outline the interface of the play activity and the creative craft process. The theoretical frame of reference playful craft is based on this interface. The testing of the learning ensemble and the practical development work was carried out as a two-week project including six teaching sessions of different durations. The learning ensemble was implemented as pupil group work. 12 pupils who were separated into four research groups took part in this research. The research material consists of observations, a research diary and documents and products produced by the pupils during the research. Based on the research outcome it can be assumed that the different forms of play can support the completion of different stages of design process. Pretend play fuels the development of ideas and works as a source of inspiration and creativity. Play contributes to team work skills and planning together as well as discussing the pupils' own ideas and work. Play and playful attitude can increase the joy of learning and motivate the activity in process.
Subject: alakoulun käsityö
käsityön suunnittelu
leikki ja leikillisyys
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record