Lasten välinen virtuaalinen kiusaaminen luokanopettajan näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081747
Title: Lasten välinen virtuaalinen kiusaaminen luokanopettajan näkökulmasta
Author: Kivelä, Noora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081747
http://hdl.handle.net/10138/314062
Thesis level: master's thesis
Abstract: Nykyajan lasten ja nuorten sosiaalinen elämä on laajentunut kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen lisäksi verkkoon. On siis täysin luonnollista, että myös kiusaaminen siirtyy vuorovaikutuksen mukana virtuaalisessa maailmassa tapahtuvaksi. Kiusaaminen ei tällöin tunne aikaa eikä paikkaa, vaan saattaa tapahtua sekä vapaa-ajalla, että koulussa. Virtuaalisen kiusaamisen erilaisia tapoja, vaikutuksia lapsiin ja nuoriin sekä ennaltaehkäisyä on tutkittu aiemmin (ks. Patchin & Hinduja, 2012), mutta tutkimusta opettajan näkökulmasta ja erityisesti siitä, minkälaiset tilanteet he kokevat velvollisuudekseen selvittää, ei juurikaan ole. Tämä tutkimus pyrkii täyttämään tämän aukon ja samalla selvittämään, miten opettajat määrittelevät, kohtaavat, ennaltaehkäisevät ja toimivat virtuaalisen kiusaamisen tai konfliktien tapauksissa. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena vuonna 2019. Aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta työkokemusta omaavaa opettajaa puolistrukturoitua teemahaastattelua käyttäen. Saatu aineisto litteroitiin ja analysoitiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia käyttäen. Analyysin apuna käytettiin Atlas.ti-analyysiohjelmaa. Tuloksista ilmeni, että opettajat eivät kohdanneet virtuaalista kiusaamista arjessaan kovin usein, enimmäkseen he selvittivät virtuaalimaailmassa tapahtuvia riitoja, joilla oli mahdollisesti potentiaalia eskaloitua kiusaamiseksi. Kohdattuja tilanteita selvitettiin keskustelemalla ja ottamalla yhteyttä oppilaiden huoltajiin. Ennaltaehkäisevää työtä tehtiin koulussa aktiivisesti. Opettajat itse kokivat, että virtuaalisen kiusaamisen selvittäminen kuuluu pääasiassa huoltajille. Kuitenkin, jos oppilaan paras sitä vaati tai kiusaamistilanteet näyttäytyivät luokassa, opettajat lähtivät selvittämään tilanteita. Tulosten perusteella voidaan todeta, että opettajat tarvitsevat ohjeistusta siihen, minkälaiset virtuaalisen kiusaamisen tilanteet kuuluvat heidän tehtäviinsä hoitaa erityisesti silloin, kun kiusaaminen tapahtuu koulupäivän ulkopuolella. Tällä hetkellä opettajat määrittelevät hyvin subjektiivisesti oman roolinsa, joka saattaa asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan sen perusteella, miten opettaja on oman toimivaltansa rajat määrittänyt.The social life of modern youth has expanded from the physical world to also include the virtual world. Because of this is completely natural to see bullying spread into the world of internet as well. Thus bullying knows no time nor place and can instead happen both during free time and at school. The different ways, influences and preventative methods of cyberbullying have been studied before (Patchin & Hinduja, 2012), but studies from the teachers’ point of view, especially of which situations do they feel obligated to resolve, are almost nonexistent. This study aims to fill that hole and simultaneously discover how teachers define, encounter, prevent and act in cases of cyberbullying or conflicts. This study was conducted as a case study in 2019. The research material was collected by interviewing six teachers with teaching experience, using a semi-structured theme interview. The material was transcribed and analysed using content analysis. The analysis was conducted using the Atlas.ti-program. The results showed that teachers did not encounter cyberbullying very often. They mostly mediated arguments taking place in virtual environments, before they could develop into bullying. The situations they did encounter were handled with discussions and by contacting the students’ parents. Preventative work was done actively in schools. The teachers themselves felt that handling cases of cyberbullying was mostly up to the parents. Even so, if the needs of a student demanded it, or if bullying was noticed in the classroom, the teachers started handling them themselves. Based on the results it can be stated that teachers need guidelines to specify which cases of cyberbullying are a part of their duties, especially when the bullying happens outside of the school day. At the moment, teachers define their respective roles very subjectively, which can lead to inequality between students, depending on the teachers subjective definition.
Subject: virtuaalinen kiusaaminen
opettaja
koulu
ennaltaehkäisy
selvittäminen
opettajan toimivalta
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record