Luokanopettajan välittävä vuorovaikutus alkuopetuksen oppitunneilla : tavoitteena lämpimän pedagogisen suhteen rakentaminen alakoulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081749
Title: Luokanopettajan välittävä vuorovaikutus alkuopetuksen oppitunneilla : tavoitteena lämpimän pedagogisen suhteen rakentaminen alakoulussa
Author: Makkonen, Heli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081749
http://hdl.handle.net/10138/314063
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkimusten mukaan opettajan välittävä vuorovaikutus sekä myönteiset vuorovaikutustilanteet opettajan ja oppilaan välillä ovat merkittäviä tekijöitä lämpimän pedagogisen suhteen rakentamisen kannalta. Tässä tutkimuksessa tavoitteena on tarkastella, millaista opettajan sanallista ja sanatonta välittävää vuorovaikutusta analysoiduilla oppitunneilla ilmenee. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään, millaiset oppitunnin erilaiset vaiheet ja työtavat tukevat opettajan välittävän vuorovaikutuksen ilmenemistä. Tässä tutkimuksessa tavoitteena on lisäksi tarkastella, miten tätä tutkimusta varten kehitetty analyysimalli välittävän vuorovaikutuksen ilmenemisestä soveltuu opettajan vuorovaikutuksen tarkastelemiseen. Menetelmät. Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa tarkasteltiin opettajan välittävän vuorovaikutuksen ilmenemistä videoiduilla oppitunneilla. Tämän tutkimuksen aineisto oli valmis videoaineisto, joka kerättiin Etelä-Suomessa keväällä 2018 KEHU-tutkimushanketta varten. Myös tämä tutkimus toteutettiin osana KEHU-hanketta. Tutkimusaineisto koostui kahdeksasta videoidusta alkuopetuksen oppitunnista, joita pitivät neljä draamaopetukseen erikoistunutta luokanopettajaa. Opettajan välittävän vuorovaikutuksen ilmenemistä tarkasteltiin havainnoimalla opetettavien oppiaineiden ja draamaopetuksen oppitunteja. Videohavainnoinnin apuna hyödynnettiin tutkimukseen kehitettyä analyysimallia. Aineistoa analysoitiin teoriaohjaavasti sekä aineistolähtöisesti sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Oppitunneilla esiintyi 53 välittävän vuorovaikutuksen episodia. Näissä välittävää vuorovaikutusta sisältäneissä tilanteissa ilmeni yhteensä 94 analyysimallin mukaista evidenssiä opettajan sanallisesta välittävästä vuorovaikutuksesta. Episodit olivat luonteeltaan lyhyitä kohtaamisia, joissa opettajan välittävä vuorovaikutus ilmeni kokonaisvaltaisesti sekä sanallisesti että sanattomasti. Oppitunneilla erilaiset siirtymät, oppilaslähtöiset draaman työtavat, yhteiset keskustelut sekä oppilaiden itsenäinen työskentely tukivat opettajan välittävän vuorovaikutuksen ilmenemistä. Tämän tutkimuksen analyysimalli mahdollisti opettajan ja oppilaiden välisten episodien sekä opettajan välittävän vuorovaikutuksen evidenssien laadullisen tarkastelemisen yksityiskohtaisesti ja monipuolisesti. Tämän tapaustutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, millaista välittävää vuorovaikutusta opettajat voivat edistää koulun arjessa lämpimän pedagogisen suhteen rakentamiseksi. Tutkimuksen tulokset tarjoavat myös esimerkkejä siitä, millaisia työtapoja käyttämällä opettajat voivat tukea välittävää vuorovaikutustaan entisestään. Lisäksi tätä tutkimusta varten kehitetty analyysimalli voi tarjota opettajille toimivan välineen reflektoida omaa pedagogista ajatteluaan sekä välittävää vuorovaikutustaan.Objectives. According to the previous studies, caring in teacher’s interaction is a significant factor in building a warm teacher-student relationship. Thus, in this study the objective is to examine teacher’s verbal and non-verbal caring interaction during the 1st and 2nd grade lessons. The aim of this study is to additionally examine which stages of a lesson and teaching methods support caring in teacher’s interaction. Above these research objectives, the aim of this study is to further review the suitability of the data analysis template that was designed for the observation and analysis purposes of this study. Based on the previous research, the data analysis template consisted of various forms of verbal and non-verbal caring in teacher’s interaction. Methods. This study is a qualitative case study, in which teacher’s caring interaction was examined through videotaped lessons. The research material of this study was a secondary videotaped material that was collected for the KEHU research program in Southern Finland during the 2018 spring semester. This study was also conducted as a part of KEHU research program. The research material consisted of eight videotaped lessons that were taught by four 1st and 2nd grade teachers. These teachers were specialized in teaching drama education. With a video observation as a research method, teacher’s caring interaction was examined on the lessons of specific subjects as well as drama education. The research material was analyzed through directed and conventional content analysis. Results and conclusions. During the lessons there appeared 53 episodes that demonstrated caring in teacher’s interaction. In these episodes there appeared 94 evidences of teacher’s verbal caring interaction according to the data analysis template. The episodes between the teachers and their students were brief encounters that holistically demonstrated both verbal and nonverbal teacher’s caring interaction. During the lessons, various transitions as well as using student-centered drama methods, discussions and independent work supported teacher’s caring interaction. The data analysis template that was designed for this study enabled detailed and diverse qualitative examination of the caring episodes and teacher’s interaction. The results of this case study emphasize the qualities of caring interaction that teachers can further foster in their daily work in order to promote warm teacher-student relationships. Furthermore, the results of this study provide illustrations of different teaching methods that teachers can utilize in order to support caring in their interaction. Additionally, the data analysis template of this case study can offer teachers a practical tool to reflect their own pedagogical thinking as well as their caring interaction.
Subject: opettajan välittävä vuorovaikutus
välittävä opettajuus
lämmin pedagoginen suhde
Subject (yso): välittävä
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Makkonen_Heli_Pro_gradu_2020.pdf 1.310Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record