"Lusikan väristä riippumatta" : koulutuksellinen eriarvoisuus verkkokeskustelujen kertomuksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004161820
Title: "Lusikan väristä riippumatta" : koulutuksellinen eriarvoisuus verkkokeskustelujen kertomuksissa
Alternative title: "Regardless of the Color of the Spoon" : Cross-generational Educational Inequality in Online Narratives
Author: Paulasto, Sanna-Mari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004161820
http://hdl.handle.net/10138/314334
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan ylisukupolvisia koulutukseen ja siihen liittyviin uskomuksiin keskittyvää kertomusmaailmaa verkkokeskusteluaineistojen kautta. Tutkielman taustalla oli ajankohtainen koulutukselliseen eriarvoistumiskehitykseen liittyvä julkinen keskustelu. Aiempi yhteiskuntatieteellisesti painottunut kasvatustieteellinen tutkimus on osoittanut, että niin koulutuksella kuin sosioekonomisella asemalla on taipumus periytyä sukupolvelta toiselle. Tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan narratiivien avulla kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentunutta koulutuksellista eriarvoisuutta. Tutkimuksen aineistona käytettiin internetin avoimien verkkokeskustelualueiden koulutusta ja uraa käsitteleviä kertomuksia, joissa muisteltiin lapsuudenperheissä käytyjä keskusteluja ja vuorovaikutusta. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Monitieteellisen, kasvatustieteelliseen viitekehykseen pohjautuvan tutkimuksen menetelmänä käytettiin narratiivista ja nettietnografista lähestymistapaa. Tutkimusote pohjautui sosiaaliseen konstruktionismiin, jossa sosiaalisen todellisuuden rakentuminen tapahtuu kielenkäytön kautta. Keskeiset havainnot kertoivat ylisukupolvisista kulttuurisista, sosiaalisista ja taloudellisista pääomista. Havainnot kertoivat sukupolvien yli periytyvistä, kertomuksiin perustuvista uskomuksista sekä osin sukupuolen mukaan jakautuneista tehtävistä ja vallankäytöstä. Tulosten perusteella perheissä jaetut kertomukset olivat uusintamassa yksilöiden sosiaalisia asemia ja ylläpitivät yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Kasvatussosiologisena tutkimuskohteena koulutukselliseen ylisukupolvisuuteen voi suhtautua kulttuurisena julkisen keskustelun ilmiönä. Tutkimus on myös yleiskatsaus siihen, millaista koulutuksellisen tasavertaisuuuden aikaa 2010-2020 -lukujen vaihteen Suomessa eletään.This study explores the narrative world of cross-generations through education and related beliefs through online discussion materials. The thesis was based on a topical public debate on the development of educational inequalities. Earlier social science-focused educational research has shown that both education and socio-economic status tend to move down from one generation to the next. The study seeks to address, through narratives, educational inequalities that are culturally and socially constructed. The research material used was education and career narratives on open online discussion forums that recalled discussions and interaction in childhood families. The study was conducted as a qualitative study. The method of multidisciplinary research, based on the educational framework, was the narrative and the netnographic approach. The research approach was based on social constructionism, where the construction of social reality takes place through the use of language. The main findings were about cross-generational cultural, social and economic capital. Findings revealed inherited, story-based beliefs, partly gender-based distribution of tasks and exercising of power. On the basis of the results, the stories distributed within the families were renewing the social positions of the individuals and maintaining social inequalities. As a subject of educational sociology, educational cross-generation can be viewed as a cultural phenomenon of public debate. The study is also an overview of the time of educational equality in Finland at the turn of the 2010-2020s.
Subject: perhe
perhesuhteet
sukulaisuus
ylisukupolvisuus
eriarvoisuus
koulutuksen periytyminen
pystyvyysuskomukset
perhetausta
sosioekonominen tausta
perhesosiologia
sosiaalinen konstruktionismi
narratiivinen tutkimus
nettietnografia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record