On interpreting Kant's doctrine of apperception as both analytic and synthetic

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004201847
Title: On interpreting Kant's doctrine of apperception as both analytic and synthetic
Author: Suortti, Jussi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004201847
http://hdl.handle.net/10138/314350
Thesis level: master's thesis
Degree program: Filosofian maisteriohjelma
Master's Programme in Philosophy
Magisterprogrammet i filosofi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tämä tutkielma käsittelee Kantin apperseptioteoriaa, joka esitellään Puhtaan järjen kritiikin toisen laitoksen Transsendentaalisessa deduktiossa. Tutkimuskysymyksenä on, kuinka pitkälle ja miten apperseptioteoriaa voidaan tulkita analyyttisenä sekä kuinka pitkälle ja miten sitä voidaan tulkita synteettisenä. Tutkielman päämääränä on osoittaa, että apperseptioteoriaa voidaan tulkita itsessään epämääräisenä. Toisaalta se sisältää analyyttisen esityksen, joka mallintaa yhtenäisen subjektin tiedollisia toimintoja, ja toisaalta synteettisen esityksen, joka selittää, miten subjektin yhtenäinen tietoisuus, niin sanottu apperseption identtisyys, on ylipäänsä mahdollinen. Tutkielman päämäärään pyritään (1) käsittelemällä Allisonin tulkintaa apperseptiosta, (2) esittämällä tulkintoja Puhtaan järjen kritiikin olennaisista kappaleista ja (3) tulkitsemalla Hegelin Kant-luentaa. Tutkielmassa väitetään, että apperseptioteorian tarkka tulkinta edellyttää sekä sen analyyttisen että synteettisen ulottuvuuden huomioimista. Tutkielmassa ehdotetun näkemyksen mukaan synteettinen esitys selittää, miten analyyttinen esitys itse on mahdollinen. Toisaalta siitä ajatuksesta, että yhtenäinen subjekti ajattelee objektia, joka sisältää moninaisia representaatioita, seuraa analyyttisesti, että tämä subjekti yhdistää tai syntetisoi nuo moninaiset representaatiot identtisenä subjektina. Toisaalta Kant vaikuttaa ajoittain olevan sitä mieltä, että apperseption identtisyys sellaisenaan on muodostettava representaatioiden synteesin kautta. Tämä tarjoaa lähtökohdan apperseption synteettiselle tulkinnalle, joka tulee ilmaistuksi Hegelin näkemyksessä siitä, että apperseptioteoria implikoi subjektin ja objektin identtisyyttä. Tutkielmassa tämän identtisyyden tulkitaan tarkoittavan, että siinä määrin kuin apperseption identtisyys on muodostettava synteesin ja tietoisuuden synteesistä kautta, erottelu subjektin ja objektin välillä ei ole oikeutettu, mitä tulee tähän synteesiin ja tietoisuuteen siitä. Tutkielmassa esitetyn näkemyksen mukaan prosessi, jonka myötä tietoisuudesta tulee yhtenäinen suhteessa synteesiin, on välttämätön ehto yhtenäisen subjektin tiedollisten toimintojen analyysille. Lisäksi tutkielmassa esitetään, että kyseinen näkemys juontuu epämääräisyydestä, joka sisältyy apperseptioteoriaan itseensä. Siispä, vaikka Allisonin analyyttinen tulkinta esittää yleisesti uskottavan ja sisäisesti johdonmukaisen käsityksen apperseptiosta, se ei ole täysin yhteensopiva Kantin tekstin kanssa. Tästä seuraa, että kehäpäätelmän välttämiseksi on tarjottava myös synteettinen tulkinta. Sopiva tulkinta muotoillaan tutkielmassa Hegelin Kant-tulkinnan pohjalta.This thesis deals with Kant’s doctrine of apperception, as presented in the Transcendental Deduction, in the second edition of the Critique of Pure Reason. The research question examined in the thesis is to what extent and how the doctrine of apperception can be interpreted as analytic, and to what extent and how it can be interpreted as synthetic. The aim of the thesis is to show that the doctrine can be interpreted as inherently ambiguous, between an analytic account which presents a conceptual analysis of a unified subject’s activities of cognition, and a synthetic account which explains how the subject’s unity of consciousness, or the identity of apperception, is possible in the first place. This is achieved through (1) an examination of Allison’s interpretation of apperception, (2) close readings of the relevant passages in the Critique of Pure Reason, and (3) an interpretation of Hegel’s reading of Kant in Faith & Knowledge. It is argued in the thesis that an accurate interpretation of the doctrine of apperception must include accounts of both its analytic and synthetic dimensions. The proposed view is that the synthetic account explains how the analytic account is itself possible. So, on the one hand, it follows analytically from the thought of a single subject’s thinking an object, as containing diverse representations, that the subject synthesizes those diverse representations as an identical subject. On the other hand, Kant sometimes seems to think that the identity of apperception must itself be produced by synthesis and consciousness of it. This provides the basis for a synthetic account of apperception, expressed by Hegel’s view that the doctrine of apperception implies an identity of subject and object. In the thesis, Hegel’s view is interpreted to mean that insofar as the identity of apperception must be produced through synthesis and consciousness of synthesis, the distinction of subject and object cannot be justified, when it comes to that synthesis and consciousness of it. The view advanced in the thesis is that the process through which consciousness becomes unified, relative to synthesis, is a necessary condition of the analysis of the unified subject’s activities of cognition. Moreover, it is held that the ambiguity which gives rise to this view is inherent to the doctrine of apperception. So, although Allison’s analytic interpretation presents a generally plausible and internally consistent account of apperception, it is not fully supported by the text. Consequently, to avoid begging the question, a synthetic interpretation must also be given. In this thesis, such an interpretation is formulated on the basis of an interpretation of Hegel’s reading of Kant.
Subject: Kant
Hegel
Allison
Critique of Pure Reason
apperception
transcendental deduction
synthetic a priori judgments
synthesis
self-consciousness
the unity of consciousness
the identity of subject and object
Kant
Hegel
Allison
Puhtaan järjen kritiikki
apperseptio
transsendentaalinen deduktio
synteettiset a priori -arvostelmat
synteesi
itsetietoisuus
tietoisuuden ykseys
subjektin ja objektin identtisyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suortti_Jussi_Pro_gradu_2020.pdf 656.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record