Survival after Coronary Artery Bypass Surgery, Comparison of Finnish Hospitals

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004291993
Title: Survival after Coronary Artery Bypass Surgery, Comparison of Finnish Hospitals
Author: Vainio, Suvi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004291993
http://hdl.handle.net/10138/314586
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tilastotiede
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan sepelvatimoiden ohitusleikkauksen jälkeistä kuolleisuutta 60 päivää leikkauksesta eteenpäin. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ja analysoida sairaaloiden välisiä eroja kuolleisuudessa, kun sukupuoli, ikä, ja yleisimmät liittännäissairaudet sekä komplikaatiot on vakioitu. Tutkielman aineistona on THL:n erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastot kattava rekisteri (HILMO). Tutkimusaineistoon on poimittu toimenpiteet vuosilta 2014-2017. Aineistossa on mukana kunkin potilaan ensimmäinen toimenpide. Liitännäissairaudet on poimittu 10 vuotta leikkausta edeltävältä ajalta samasta rekisteristä. Myös komplikaatiot on poimittu HILMO-rekisteristä toimenpiteen jälkeiseltä ajalta. Kaiken kaikkiaan analyysiin valikoitui 6 766 potilasta ja 217 kuolemantapausta. Menetelmänä ovat elinaika-analyysimenetelmät, erityisesti Kaplan-Meier estimaatit sekä Cox-regressio. Lisäksi tulosten havainnollistamisessa hyödynnetään Bootstrap-otantaa. Analyysit on suoritetty R-ohjelmalla. Ohitusleikkauksen jälkeinen kuolleisuus on kaiken kaikkiaan vähäistä,aineistossa 3 % potilaista kuoli 60 päivän sisällä operaatiosta. Sairaaloiden välillä on eroja: Kun tarkastellaan referenssipotilasta ilman liitännäissairauksia kuolemantapausten määrä sairaaloissa on 1,3-2,4-kertainen verrattuna indeksisairaalaan, jossa tapauksia on vähiten. Kuten aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, myös tässä analyysissa naisten kuolleisuus ohitusleikkauksen jälkeen oli miehiä suurempaa, vaikka vähemmistö ohitusleikkauspotilaista on naisia. Analyysin yhtenä tavoitteena on tutkia, voisiko rekisteritiedon raportointia jalostaa tässä tehdyn analyysin viitoittamalla tiellä. Aivan suoraan työn ei sovellu hyödynnettäväksi raportoinnissa, sillä pienen tapausmäärän vuoksi aineistoon on sisällytetty neljä peräkkäistä vuotta. Neljän vuoden aikajänne sopii paremmin tutkimustarkoituksiin kuin vuosittain julkaistavaan seurantaan. Aineistoa on mahdollista täydentää muista rekistereistä, ja myös liitännäissairauksien ja komplikaatioiden diagnoosien tarkempi läpikäynti ja kategorisointi toisi raporointiin lisäarvoa.In this thesis the mortality after coronary artery bypass surgery (CABG) is studied. The scope of the analysis are the perioperative 60 days. Aim of the analysis is to recognize and analyse the differences between the hospitals in mortality after sex, age, and most common comorbidities and complications have been controlled for. Data for the thesis is from Care Register for Health Care HILMO, also referred to as Hospital Discharge Register, administered by Institute for Health and Welfare (THL). Procedures are queried from the years 2014 to 2017. First CABG procedure per patient is included in the analysis. Comorbidities are queried from 10 years preceeding the operation and complications are queried from the period after the operation. All in all the data covers the operation for 6 766 patients and 217 deaths. Survival methods were used in the analysis, in particular Kaplan-Meier estimators and Cox regression. To concretize the results and the uncertainty Bootstrap-sampling is used. Analyses were performed with R-program. In absolute numbers death occurs seldom, in the data 3 % of the patients died within 60 days after the operation. There are differences between the hospitals in mortality: Compared to the hospital with smallest number the number of deaths is 1.3 to 2.4 times higher in the other hospitals, when a reference patient without comorbidities and complications is considered. As has been noted in previous studies also in this analysis women had a higher mortality after CABG surgery eventhough they comprise minority of the patients. One goal of the analysis was to assess whether the reporting register data could be refined following foosteps taken in the analysis. As the number of events is small, four years were combined into the analysis dataset. Time frame of the analysis, four years, is better suitable for research purposes than yearly reporting. The data could be extended with the help of other registers. Also the diagnosis codes for comorbidities and complications should be examined with care.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record