Eksplisiittisen interventio-ohjelman vaikuttavuus matemaattisesti heikkojen alkuopetusikäisten osaamiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202190
Title: Eksplisiittisen interventio-ohjelman vaikuttavuus matemaattisesti heikkojen alkuopetusikäisten osaamiseen
Author: Hakman, Jasu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202190
http://hdl.handle.net/10138/315104
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän erityispedagogiikan pro gradu- tutkielman tavoitteena oli selvittää, että millä tavoin eksplisiittinen interventio-ohjelma (ThinkMath) vaikuttaa matemaattisesti heikkojen alkuopetusikäisten matematiikan osaamiseen heti ja viivästetysti intervention jälkeen, sekä onko vain matemaattisesti heikkojen lasten matematiikan osaamisella tilastollisesti merkitsevää eroa lapsiin, jotka ovat heikkoja sekä matemaattisesti että kielellisesti? Aiemman tutkimuksen perusteella interventio-ohjelmalta voidaan odottaa vaikuttavuutta. Myös tilastollisesti merkitsevää eroa vain matemaattisia oppimisen vaikeuksia omaavien ja sekä näitä että kielellisiä pulmia omaavien välillä voidaan aiemman tutkimuksen perusteella odottaa, sillä on osoitettu, että kielelliset vaikeudet lisäävät matemaattisten oppimisen vaikeuksien riskiä. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu 274 alkuopetusikäisestä lapsesta. Tutkittavilla on teetetty matemaattista ja kielellistä osaamista mittaavat testit ennen interventiota, heti intervention jälkeen sekä viivästetysti intervention jälkeen. Tämän tutkimuksen tulokset olivat ristiriidassa aiemman tutkimuksen kanssa. Tulosten mukaan interventioryhmän osaaminen kasvoi kontrolliryhmää enemmän intervention aikana ja parempi osaaminen näkyi heti intervention jälkeen tehdyissä testeissä, muttei enää viivästetyissä testeissä. Lisäksi tilastollisesti merkitsevää eroa ei eri oppimisvaikeuksia omaavien ryhmien väliltä löytynyt suhteessa matematiikan osaamiseen. Tulokset voivat osaltaan selittyä interventio- ja kontrolliryhmien pienellä koolla sekä matemaattisten oppimisvaikeuksien monisyisyydellä ja laajalla ilmenemiskirjolla. Yleistäviä johtopäätöksiä tutkimuksesta ei voida tehdä, mutta se antaa aihetta lisätutkimukselle laajemmalla otoskoolla.The aim of this Master’s Thesis in the field of special education was to find out, in what ways does an explicit intervention programme (ThinkMath) make a difference on mathematical skills of mathematically weak pupils straight after the intervention and also at delayed measures. Also this research was made to find out, is there a statistically meaningful difference in mathematical skills between children, who only have difficulties in mathematics compared to children, who also have difficulties in language additionally with difficulties in mathematics? Considering previous studies on this subject, one could expect an influence from the intervention programme. Also statistically meaningful difference can be expected, considering previous studies which have pointed out, that difficulties in language add risk for difficulties in mathematics. The data of this research consists of 274 primary education children. All children made tests at three different time points. The tests were about mathematical and language skills. After the first timepoint, the children were divided in to groups, which were the intervention group, a control group and the others. The other time point was right after the intervention and the third was delayed after the intervention. / The results of this research are conflicted with previous studies on this subject. The results showed that skills of the intervention group grew more than the control group at first, during the intervention, and better skills showed at tests right after the intervention, but not anymore at the delayed tests. Also, there was not a statistically meaningful difference between the groups with different learning difficulties. These results may occur because of the small size of the groups and also by the wide range of reasons and implications of mathematical learning difficulties. These results can not be generalised, but they give reason to make a new research with larger groups.
Subject: matematiikka
eksplisiittinen opetus
Subject (yso): matematiikka
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hakman_Jasu_Pro_gradu_2020.pdf 440.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record