Opetusharjoittelun tavoitteet, ohjaus sekä teorian ja käytännön yhdistäminen : seitsemän vastavalmistuneen luokanopettajan kokemuksia maisteriharjoittelusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202195
Title: Opetusharjoittelun tavoitteet, ohjaus sekä teorian ja käytännön yhdistäminen : seitsemän vastavalmistuneen luokanopettajan kokemuksia maisteriharjoittelusta
Author: Haimi, Eveliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202195
http://hdl.handle.net/10138/315118
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksessa tarkastellaan vastavalmistuneiden luokanopettajien kokemuksia opettajankoulutuksensa viimeisestä harjoittelusta. Maisteriharjoittelu on pakollinen syventä-viin opintoihin kuuluva opintojakso, joka suositellaan suoritettavaksi juuri ennen valmistumis-ta, jotta harjoittelussa saatu käytännön opettajakokemus tukisi mahdollisimman paljon siirty-mistä työelämään. Aikaisempi tutkimus osoittaa, että opetusharjoitteluita usein arvostetaan ja ne jäävät opiskelijoille mieleen. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa vastavalmistuneiden opettajien kokemuksia harjoittelun tavoitteiden, ohjauksen sekä käytännön ja teorian yhdis-tämisen näkökulmista ja antaa yleiskatsonnallinen tulkinta sille, millaisia merkityksiä opettajat näille ilmiöille antavat. Menetelmät. Tutkimusta varten haastateltiin seitsemää Helsingin yliopistosta vuosina 2017-2019 valmistunutta luokanopettajaa. He olivat suorittaneet maisteriharjoittelunsa samoilla tut-kintovaatimuksilla ja he työskentelivät haastatteluhetkenä luokanopettajina. Aineisto koostui opettajien yksilöhaastatteluista. Aineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimukseni osoitti, että opettajat arvostivat suuresti maisteri-harjoittelua osana koulutustaan. Yhtenä merkittävänä syynä nähtiin sen järjestäminen kent-täkouluissa, koska sen katsottiin valmistavan konkreettisesti todelliseen työelämään. Käy-tännönläheisimmät tavoitteet koettiin pääosin toteutuneiksi, kun taas käsitteellisemmät tavoit-teet nähtiin liian laajoiksi verrattuna harjoittelun kestoon. Ohjaavilta luokanopettajilta saatua käytännönläheistä ohjausta arvostettiin. Opettajat kokivat käytännön ja teorian yhdistyneen harjoittelunsa aikana, joskin se oli ennemmin kiinni omasta aktiivisuudesta kuin harjoittelun tarjoamista lähtökohdista. Opettajuus koetaan edelleen hyvin käytännönläheisenä ammattina, johon maisteriharjoittelu valmistaa informanttien mukaan pääasiallisesti hyvin. Käytännön ja teorian yhteys tunnistetaan ja teoriaa halutaan hyödyntää osana työtä, mutta välineet sen to-teuttamiseen harjoittelun aikana vaihtelevat.Aims. This study focuses on graduated class teachers’ experiences on their teacher education’s last teaching practice. The final teaching practice is mandatory and a part of the advanced studies in the class teacher education. It is recommended to do right before graduating because then it will best prepare students for the working life. Previous studies have shown that teaching practices are usually respected among teacher students and they seem to stick in one’s mind as meaningful experiences. The purpose of this study is to find out graduated class teachers’ experiences on their final teaching practice’s aims and guidance and also how they were able to connect theory and practice. The purpose is to give a retrospective analyse on what kind of meanings the teachers give to their final teacher practice experiences. Methods. The research data was collected by interviewing seven class teachers who had graduated from University of Helsinki during years 2017-2019. They had done their final teaching practice under the same degree recruitments. The research data consisted of individual interviews and the analysis was based on content analysis. Results and conclusions. This study showed that teachers value their final teaching practice. One of the main reasons was because it is arranged in a normal comprehensive school instead of training school. The more practical aims were more likely to be fulfilled during the practice. Practical guidance was highly appreciated. Teachers felt that connecting practice and theory was done during the final practice, but it depended a lot more on themselves than the practice’s basis. Teaching is still found as a practice-based profession and the final teaching practice will prepare students for that. Connecting practice and theory and its importance is acknowledged among the teachers. However, the methods trying to achieve it during teaching practices vary.
Subject: opetusharjoittelu
opettajankoulutus
luokanopettaja
tavoitteet
ohjaus
käytännön ja teorian yhdistäminen
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Haimi_Eveliina_Pro_gradu_2020.pdf 937.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record