"Jos sä nautit itse opettamisesta ja susta on kiva tulla aamuisin töihin, niin sit sä jaksat ne kääntöpuoletkin tässä" : noviisiopettajaa kannattelevat tekijät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202197
Title: "Jos sä nautit itse opettamisesta ja susta on kiva tulla aamuisin töihin, niin sit sä jaksat ne kääntöpuoletkin tässä" : noviisiopettajaa kannattelevat tekijät
Author: Henni-Kallio, Miira
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202197
http://hdl.handle.net/10138/315120
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä noviisiluokanopettajaa työssään kannatteleviin tekijöihin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että noviisiopettajat kokevat ensimmäiset työvuodet haastavina ja yhä useampi heistä vaihtaa alaa. Tuen merkitys korostuu työuran alkuvaiheessa, ja onnistuneella työelämään siirtymisellä on tärkeä rooli opettajan ammattiin sitoutumisen ja siinä viihtymisen kannalta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esille niitä tekijöitä, jotka saavat noviisiopettajat pysymään luokanopettajan työssä ensimmäisten työvuosien kuormittavuudesta huolimatta. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös noviisiopettajan työyhteisöltä ja koulun johdolta saamaa tukea. Noviisiopettajaksi määritellään tässä tutkimuksessa luokanopettajat, jotka ovat olleet valmistuttuaan alle kolme vuotta työelämässä (Berry, 2009). Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu noviisiopettajan uran alkuvaiheen sekä Edward Decin ja Richard Ryanin itsemääräämisteorian tarkastelusta. Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa tarkastellaan noviisiluokanopettajien omia kokemuksia. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa toimivaa luokanopettajaa, joilla oli työkokemusta opettajan työstä alle kolme vuotta. Aineistonkeruussa käytettiin teemahaastattelua, joka toteutettiin yksilöhaastatteluina. Kerättyä aineistoa tarkasteltiin tutkimuskysymysten näkökulmasta, ja näin pyrittiin löytämään vastauksia niihin kysymyksiin, jotka ovat tutkimuksen kannalta olennaisia. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin. Tutkimustulokset osoittavat, että noviisiopettajia kannattelee työssään itse opettaminen sekä oppilaat. Onnistumisen kokemukset sekä työn merkityksellisyys nousivat tärkeiksi tekijöiksi opetustyössä pysymisessä. Mahdollisuus kehittyä omassa työssä koettiin myös tärkeäksi. Työyhteisön ja koulun hallinnon tuki osoittautui ensiarvoisen tärkeäksi, vaikka puutteita koettiinkin esimieheltä saadussa tuessa. Noviisiopettajat kokivat saavansa eniten tukea työssään mentoroinnista sekä työparityöskentelystä. Tuloksissa nousi myös esiin systemaattisen perehdytyksen puutteellisuus sekä koulutuksen ja työn todellisuuden välinen kuilu.The purpose of this study was to examine the factors supporting the work of a novice class teacher. Earlier studies have shown that novice teachers find the first working years as challenging and more and more wind up changing their professions. The significance of support is emphasized at the beginning phase of the working career, and the successful transfer to working life has an important role in the commitment to the teaching profession and its enjoyment. The aim of this study is to highlight those factors which make novice teachers to remain working as class teachers despite the stress of the first years of work. The study also examined the support the novice teachers received from the work community and school management. A novice teacher in this study is defined as class teachers who have been working for less than three years (Berry, 2009). The theoretical reference framework of the study is based on an examination of early phase of the career of the novice teacher, as well as the theory of self-determination of Edward Deci and Richard Ryan. This study is a qualitative study that examines the novice class teachers' own experiences. The research material was collected by interviewing seven class teachers working in the Helsinki metropolitan area and its suburbs who had less than three years of teaching experience. The data collection involved a theme interview, which was conducted as individual interviews. The collected material was examined from the point of view of the research questions, in order to find answers to the questions that are relevant to the research. The material was analyzed by content analysis methods. The research results show that novice teachers are supported themselves in their work by teaching and students. Successful experiences and the relevance of work become an important factor in staying in teaching. The opportunity to develop in one’s own work was also considered to be important. Support from the work community and school administration proved to be of paramount importance, even though shortcomings were felt most of all in the support received from the supervisor. Novice teachers felt they received support most of all from mentoring and working in pairs at work. The results also highlighted the lack of systematic orientation and the gap between education and the reality of work.
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record