Tietoista tukea opiskelijoiden hyvinvointiin : hyötyvätkö lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat tietoisuustaitointerventiosta?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202179
Title: Tietoista tukea opiskelijoiden hyvinvointiin : hyötyvätkö lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat tietoisuustaitointerventiosta?
Author: Hietapakka, Marke
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202179
http://hdl.handle.net/10138/315133
Thesis level: master's thesis
Abstract: Helsingin lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoista noin puolet kokee runsaasti stressiä opintojensa aikana. Aiemmat kansainväliset tutkimukset tietoisuustaitojen harjoittamisesta yliopistossa ovat osoitta-neet, että tietoisuustaitoja lisäämällä voidaan lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, mutta Suomessa tutki-musta on tehty vielä kohtalaisen vähän. Ei ole myöskään näyttöä siitä, toimisivatko eri koulutusohjel-mien opiskelijoille, eri sukupuolille ja eri ikäisille eri tyyppiset tietoisuustaitomenetelmät. Tämän tutki-muksen tavoitteena on pyrkiä vastaamaan kysymyksiin, onko tietoisuustaitojen harjoittelusta hyötyä lää-ketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille suhteessa koettuun hyvinvointiin ja onko koulutusohjelmalla, sukupuolella, iällä, harjoittelun määrällä tai aikaisemmalla harjoittelutaustalla vaikutusta hyötyjen kokemi-sen suhteen. Tutkimus toteutettiin Helsingin lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille satunnaistettuna kont-rolloituna interventiotutkimuksena. Interventioryhmässä (N=52) harjoiteltiin tietoisuustaitoja ja omien ar-vojen mukaista toimintaa eri menetelmin (5-8 viikkoa) ja kontrolliryhmäläisille (N=35) tarjottiin tavan-omainen tuki. Koettua hyvinvointia mitattiin sähköisten kyselylomakkeiden avulla tutkimusjakson alussa ja lopussa. Ryhmien alku- ja loppumittauksen välisiä muutoksia analysoitiin riippuvien otosten t-testin avulla ja intervention vaikutusta toistettujen mittausten varianssianalyysin avulla. Interventioryhmän hyvinvointi pysyi lähes muuttumattomana tutkimusjakson aikana, kun taas kontrolliryhmän hyvinvointi heikkeni tilastollisesti merkitsevästi lähes kaikissa muuttujissa. Molempien ryhmien subjektiivinen hyvinvointi heikkeni tutkimusjakson aikana, mutta interventioryhmällä se heikke-ni vähemmän (p= 0.03, η2 =.053). Intervention vaikutus oli pieni. Interventioryhmässä (N=52) lääketie-teellisen ja hammaslääketieteellisen koulutusohjelman opiskelijoiden subjektiivinen hyvinvointi heikkeni tilastollisesti merkitsevästi vähemmän verrattuna psykologian ja logopedian opiskelijoihin (p=0.037, η2=.084). Intervention vaikutus subjektiiviseen hyvinvointiin oli kohtalainen. Aineiston pienen koon vuoksi tulokset ovat suuntaa antavia. Aikaisempi tutkimus tukee saatuja tuloksia siinä, että tietoisuustai-toja harjoittamalla voi vähentää opiskeluun liittyvää stressiä. Tietoisuustaitoharjoitteluun pohjautuvia interventioita tulisi tutkia lisää jatkossa, jotta voidaan löy-tää kustannustehokkaita ja ennaltaehkäiseviä tapoja tukea yhteiskunnallisesti tärkeän alan; lääketieteel-lisen tiedekunnan opiskelijoiden hyvinvointia. Lisää tutkimusta kaivataan erityisesti miehille, eri ikäisille ja erityyppisille koulutusohjelmien opiskelijoille suunnattujen menetelmien toimivuudesta.In Helsinki Medical school, half of the students experience lot of stress during their studies. Earlier inter-national research shows that university students wellbeing can be improved with practicing mindfulness skills, but in Finland there are fewer studies in this topic. Research on mindfulness trainings effects on different study programs, age-groups and genders are also missing. The aim of this study was to find out, if practicing mindfulness is linked to better wellbeing in university students in Helsinki Medical school. Other aim was to find out and there some effect concerning study program, gender, age, the amount of mindfulness training or earlier mindfulness background. The study was randomized controlled trial research with intervention- (N=52) and control group (N=35). Intervention group practiced mindfulness skills on different methods and control group had sup-port as usual from the university. The measures were gathered with online questionnaire in the in the baseline and at the end of the study (5-8weeks). T-test was used to analyze changes between baseline and finish measurements. Repeated ANOVA was used to measure intervention effect. The overall wellbeing in the intervention group did not change during the intervention. Whereas in control groups wellbeing decreased statistically significantly in almost every variable. It is possible, that mindfulness training helps to prevent increase of stress levels. There was seen decrease in subjective wellbeing in both groups, but in the intervention group the decrease was significantly less (p= 0.03, η2 =.053). The intervention effect size (η2) was small. In intervention group there was a significant differ-ence between medical and dentistry students and psychology and logopedics student’s subjective wellbe-ing (p=0.037, η2=.084). There was a moderate intervention effect (η2). Medical and dentistry students experienced more effect from the intervention. Due to small amount of the study subjects, results are di-rectional. The results support the earlier findings where mindfulness has effect on wellbeing. Methods based on mindfulness training should be studied more to find out cost effective and preventive ways to support medical student’s wellbeing. More research is also needed to find out the best methods for different genders, age groups and students from different study programs.
Subject: tietoisuustaidot
HOT-terapia
yliopisto-opiskelijat
lääketieteellinen tiedekunta
hyvinvointi
stressinhallinta
opiskelustressi
palautuminen
opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen
interventiotutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hietapakka_Marke_Pro_gradu_2020.pdf 1.950Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record