Koulu-seurayhteistyön liikuntakasvatuksellisen arvot urheiluseuran näkökulmasta : aineiston tilastollinen tarkastelu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202180
Title: Koulu-seurayhteistyön liikuntakasvatuksellisen arvot urheiluseuran näkökulmasta : aineiston tilastollinen tarkastelu
Author: Pursiainen, Elisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202180
http://hdl.handle.net/10138/315138
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää koulu-seurayhteistyön liikuntakasvatuksellinen arvo-pohja. Koulu-seurayhteistyötä tulee tarkastella omana arvopohjanaan, koska siinä risteävät koulun kasvatuksellinen arvopohja sekä urheiluseuran liikunta- ja urheilukulttuurista johtama arvopohja. LIITU-tutkimuksen (2019) mukaan koulun liikuntakerhoissa liikkuu 23 prosenttia lapsista ja nuoris-ta. Lisäksi urheiluseuroissa harrastaa 62 prosenttia lapsista ja nuorista. Urheiluseurojen liikuntaa oh-jaavat toimijat tavoittavat merkittävän määrän lapsia ja nuoria ja ovat siksi huomionarvoinen joukko kasvattajia. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii Shalom Schwartzin (1992) universaali arvoteoria, jonka mukaan arvot ovat yksilön tai yhteisön tavoitteita palvelevia päämääriä. Tutkimus-asetelma pohjautuu Ilmasen, Jaakkolan ja Matilaisen (2010) tutkimukseen suomalaisen liikunnan-opetuksen arvoista. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselynä keväällä 2017. Kyselyyn vastasi 130 urheiluseurojen edustajaa. Vastaajat arvioivat, kuinka samaa mieltä he ovat kyselyssä esitettyjen arvoja koskevien väitteiden kanssa. Aineistolle suoritettiin pääkomponenttianalyysi. Tulokseksi saatiin kahdentoista komponentit ratkaisu, josta kaksi komponenttia hylättiin heikon reliabiliteetin vuoksi. Jäljelle jää-neistä kymmenestä komponentista muodostettiin summamuuttujat, jotka kuvaavat koulu-seurayhteistyön liikuntakasvatuksellisia arvoja. Iän yhteyttä arvoihin selvitettiin Spearmanin järjes-tyskorrelaatiokertoimella, sukupuolen yhteyttä Mann-Whitneyn U-testillä sekä liikunta- ja urhei-lualan ja kasvatus- ja opetusalan taustan yhteyttä Kruskal-Wallisin testillä. Koulu-seurayhteistyön tärkeimmät liikuntakasvatukselliset arvot olivat hedonismi, liikunnallinen elämäntapa ja liikuntataidot sekä itseohjautuvuus ja sosiaalisuus. Aineistosta löydetyt liikuntakasva-tukselliset arvot vastasivat pääpiirteissään Schwartzin arvotyyppejä sekä alkuperäisen liikunnanope-tuksen arvomittarin arvoluokkia. Kasvatus- ja opetusalan tai liikunta- ja urheilualan koulutuksella ja työkokemuksella ei havaittu tilastollista yhteyttä arvoihin. Sukupuolella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys yhdenmukaisuuden arvoon. Yhdenmukaisuus oli tärkeämpi miehille kuin naisille. Iällä oli ti-lastollisesti merkitsevä yhteys arvoihin perinteet ja luonto sekä liikunnallinen elämäntapa ja liikunta-taidot. Molempien arvojen tärkeys korreloi positiivisesti vastaajan iän kanssa. Tämän tutkimuksen perusteella koulu-seurayhteistyön liikuntakasvatuksellinen arvopohja vastaa koulun liikuntakasva-tuksellista arvopohjaa, jossa korostuvat positiiviset tunnekokemukset, liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaminen sekä yhdessä toimiminen.The purpose of this study was to examine the values of school-based sports organized by sport clubs. School-based sports has its own value orientation since it falls between physical education in school and junior sport in sport clubs. According to LIITU research (2019), 23 percent of pupils par-ticipate in school sport clubs. In addition, 62 percent of pupil do sports in sport clubs. Instructors in school sport clubs and sport clubs reach a significant portion of the child population and thus the are an important group of educators. The theoretical background of this research is Shalom Schwartz’s Theory of Basic Values (1992) which describes values as desirable transsituational goals, that serve as guiding principles in the life of a person or other social entity. The setting of this study is based on Ilmanen, Jaakkola and Matilainen’s (2010) study of values of Finnish physical education. The data consists of responses from 130 sports club instructors, who responded to an online survey in Spring 2017. Participants were asked to evaluate how much the agree with statements concerning values of school-based sports. The data was analysed with Principal Component Analysis. The re-sult was twelve components of which two were discarded because of low reliability. The remaining ten components were computed into sum of variables which describe values of school-based sports. The association between values and age of respondents was measured using Spearman’s correlation coefficient, the association between values and gender was measured using Mann-Whitney U test, and the association between values and background of educational sector or sport sector was meas-ured using Kruskal-Wallis test. The most important values of instructors in school-based sports were hedonism, physically active way of life and sport skills and self-direction and pro-sociality. The empirical values reflected Schwartz’ motivational value types and value survey of physical education in school. There were no statistical association between values and education or work experience in the educational sector or in the sport sector. There was a statistically significant positive correlation between age and physi-cally active way of life and sport skills and tradition and nature. There was also a statistical signifi-cance between values and gender: conformity was especially important amongst men. According to this research, instructors of school-based sports have similar values to physical education of Finnish comprehensive education, which emphasizes positive experiences, physically active way of life and cooperation.
Subject: arvot
arvosuuntautuminen
liikuntakasvatus
liikunnanopetus
koulun liikunta
koulu-seurayhteistyö
Subject (yso): arvot
arvoteoria
liikuntakasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pursiainen_Elisa_Pro_gradu_2020.pdf 1.485Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record