The reconstruction of fictional characters and our readerly engagement with them : A cognitive approach to Neil Gaiman’s Coraline and The Graveyard Book

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005262314
Title: The reconstruction of fictional characters and our readerly engagement with them : A cognitive approach to Neil Gaiman’s Coraline and The Graveyard Book
Author: Leppänen, Carolina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005262314
http://hdl.handle.net/10138/315341
Thesis level: master's thesis
Degree program: Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma
Master's Programme in English Studies
Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen
Specialisation: Englanti
English
Engelska
Abstract: Tutkielman aiheena on tarkastella kahden fiktiivisen henkilöhahmon rakentumista semioottis-kognitiivisena prosessina sekä lukijan kiintymyssuhdetta henkilöhahmoihin. Tutkimuksen kohteena on kaksi Neil Gaimanin fantasiakirjaa: Coraline ja The Graveyard Book sekä erityisesti teosten päähenkilöt. Pyrin osoittamaan, että henkilöhahmojen rakentuminen on prosessi, joka yhdistää tekstin lingvistiset elementit ja lukijan kognitiiviset mielentoiminnot. Lähestymistavassani hyödynnän Jonathan Culpeperin näkemystä henkilöhahmojen pohjimmaisesta dualismista sekä tulkinnan kaksisuuntaisuudesta. Pyrin myös havainnollistamaan potentiaalisia syitä sille, miten ja miksi lukijan kiintymyssuhde henkilöhahmoihin rakentuu niin psykologisten kuin neurobiologisten prosessien kautta. Kiintymyssuhteen analysoinnissa hyödynnän tutkimuksia mm. peilineuronien toiminnasta, sekä tunnereaktioista. Ensimmäinen tulkintasuunta henkilöhahmon rakentumisessa ottaa huomioon, millä tavoin hahmo välittyy tekstistä lukijalle. Tarkastelun kohteina ovat sanavalinnat, fokalisaatio ja metaforinen kieli, jotka kiinnittävät lukijan huomion päähenkilöön tekstitasolla. Tämän lisäksi ne aikaansaavat lukijassa mielentoimintoja, jotka täydentävät, yhdistävät ja tulkitsevat luettua tekstiä verraten sitä aikaisempaan eksplisiittiseen ja implisiittiseen tietoon ihmisistä. Toinen tulkintasuunta ottaa huomioon, millä tavoin ja millaiseksi henkilöhahmo rakentuu ensisijaisesti lukijan aikaisemman tiedon ansiosta. Tarkastelun kohteina ovat lukijan perustavanlaatuiset ajatusmallit, joita hän tiedostamattaankin soveltaa kohdatessaan fiktiivisen henkilöhahmon. Tämän tulkintasuunnan analysoinnissa hyödynnän mm. Lisa Zunshinen katsausta mielenteoriaan (Theory of Mind). Tutkielmani osoittaa, että edellä mainitut tulkintasuunnat eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan täydentävät toisiaan. Fiktiivistä henkilöhahmoa ei voi mieltää ainoastaan lingvististen elementtien summaksi tai lukijan kognition luomaksi itsenäiseksi kokonaisuudeksi, sillä tekstin ja mielen aikaansaamat prosessit ovat hyvin tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Tutkielmani osoittaa myös, että lukijan kiintymyssuhde fiktiivisiin henkilöhahmoihin on valtaosin väistämätöntä. Kiintymyssuhde muodostuu automaattisten ja implisiittisten prosessien, kuten tunnereaktioiden kautta niin psykologisella kuin neurobiologisella tasolla.
Subject: Neil Gaiman
Coraline
The Graveyard Book
characterization
readerly engagement
Culpeper
Zunshine
Palmer


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Leppanen_Carolina_Pro_gradu_2020.pdf 564.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record