“Metsästä lautaselle on vain yksi askel” : elämyksen tuottaminen fine dining -ravintolassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052586
Title: “Metsästä lautaselle on vain yksi askel” : elämyksen tuottaminen fine dining -ravintolassa
Author: Veinola, Sari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006052586
http://hdl.handle.net/10138/315875
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Abstract: Mieliinpainuvaa, ainutlaatuista ja henkilökohtaiseksi koettua asiakaskokemusta voidaan kutsua elämykseksi. Yksi yritysten keinoista synnyttää kilpailuetua on tuottaa asiakkaalle elämyksellisyyttä ja kokemuksia. Tästä on tullut yhä keskeisempää kaikenlaisten tuotteiden ja palvelujen menestymisessä. Palveluorganisaatiot suunnittelevat asiakaselämyksiä pystyäkseen erilaistumaan ja lisätäkseen asiakasuskollisuutta. Tämä näkyy myös ravintola-alalla, joka on toistaiseksi hyödyntänyt elämystalouden periaatteita vielä varsin vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää asiakkaan mieliinpainuvan elämyksen syntyminen fine dining -ravintolassa, etenkin ruoan kautta toteutettuna, ja se, miten tällaista asiakaskokemusta voidaan suunnitella ja kehittää niin, että se toimii ravintolan kilpailukykytekijänä ja erottautumisen välineenä. Tutkimuksessa luodataan asiakaskokemuksen ominaisuuksia ja keinoja vaikuttaa sen laatuun ja kokemuksen syventämiseen. Elämyksellisyys liittyy voimakkaasti koettuihin tunteisiin, joiden kautta elämys tuottaa kokijalleen arvoa ja merkitystä. Merkityksellisyyden kokeminen asiakaskokemuksessa lisää sitoutuneisuutta yritykseen ja tuottaa uusintakäyntejä, mikä taas lisää kilpailukykyä ja erottautumista markkinoilla. Tutkielma perustuu laadulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen. Viitekehyksenä on käytetty asiakaselämyksen ja asiakaskokemuksen olemusta ja kehittämistä selvittäviä tutkimuksia ja kirjallisuutta. Tutkimuksessa haastateltiin yhden elämyksellisyyteen ja omaperäisyyteen keskittyneen fine dining -ravintolan ravintoloitsijaa ja suunnittelijaa. Sekundääriaineistona käytettiin ravintolan sosiaalisen median kanavia ja kommentointialustoja, ravintoloitsijan blogia ja ravintola-arvosteluja sekä kotimaassa että ulkomaisilla internetsivustoilla. Ravintola on erikoistunut vegaaniruokaan ja erityisesti villiruokaan, minkä tarkoituksena on ollut lisätä ravintolakonseptin elämyksellisyyttä ja erottautumista. Tutkimuksessa on sen vuoksi haastateltu myös villiruoka-asiantuntijoita, jolloin on saatu monipuolinen kuva villiruoasta ja sen erikoislaadusta ravintolan konseptina. Tutkimuksessa analysoidaan viitekehyksen perusteella ravintolan keinoja tuottaa elämyksellisyyttä ja suunnitella asiakaskokemusta. Tutkimuksen tulosten perusteella ruoan kautta syntyvä elämys koostuu moniaistillisista henkilökohtaisista kokemuksista, tunteista ja muistoista ja niiden pohjalta rakentuvista tarinoista sekä autenttisuuden kokemisesta ruoan eettisyyden, ekologisuuden ja alkuperän läpinäkyvyyden kautta. Elämyksellisyyden tavoittelu, erityisesti ruoan kautta toteutettuna, toimii kyseisessä ravintolassa selvänä kilpailukykytekijänä. Myös ravintolan erikoisala, villiruoka, on oleellinen osa konseptia ja elämyksellisyyttä.An unforgettable, unique and individually felt customer experience can be called a memorable experience. One of the ways enterprises are able to gain competitive advantage is to produce memorable experiences to customers. This has become more and more essential in the success of all kinds of products and services. Service organizations design the customer experience in order to become specialized and to increase customer loyalty. This is also perceived in the restaurant business, which so far has not much utilized the principles of experience economy. The objective of this study is to understand how a memorable customer experience is created in a fine dining restaurant, particularly through food, and how this kind of an experience can be designed and developed to become a competitive asset and means of differentiation of a restaurant. In this study, the characteristics of customer experience and the means of impacting its quality and the depth of the experience are researched. The memorability of an experience is strongly attached to feelings experienced, through which the experience produces value and meaning to the customer. Meaningfulness in a customer experience increases the engagement with the enterprise and produces new visits, which in turn enhances competitive advantage and differentiation on the market. The study is based on the qualitative approach. The framework consists of researches and literature focusing on the nature and development of customer experience. In this research, the restaurateur and the designer of a fine dining restaurant specialized in experiences and originality were interviewed. The secondary material consisted of the social media channels and commenting platforms of the restaurant, the restaurateur's blog, and restaurant reviews both on Finnish and international websites. The restaurant is specialized in vegan food, and wildfood in particular, the aim of which has been to increase the differentiation and feeling of experience of the restaurant concept. Because of this, wildfood specialists have also been interviewed, which has resulted in a versatile insight of wildfood and its special nature as a restaurant concept. In this study, the tools of a restaurant to produce memorable experiences and develop the customer experience are analysed based on the framework. Based on the findings of the study, a memorable experience consists of multisensory individual and personal experiences, feelings and memories and stories built on these, and the feeling of authenticity which is perceived through ethical and ecological food with transparent origins. The pursuit of memorable experiences, particularly through food, works in the restaurant in question as a distinct asset. The speciality of the restaurant, wildfood, is also an essential part of the concept and creation of memorable experiences.
Subject: elämys
elämyksen luominen
asiakaskokemus
fine dining
villiruoka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Veinola_Sari_Pro_gradu_2020.pdf 1.056Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record