Miten työn piirteet ovat yhteydessä toisiinsa? : verkostoanalyysi suomalaisten lääkäreiden työoloista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006102694
Title: Miten työn piirteet ovat yhteydessä toisiinsa? : verkostoanalyysi suomalaisten lääkäreiden työoloista
Author: Budde, Karri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006102694
http://hdl.handle.net/10138/316074
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella työn psykososiaalisten piirteiden välisiä yhteyksiä suomalaisilla lääkäreillä. Lääkäreiden kokema työkuormitus ja toisaalta myös työn voimavarat ovat havaittu huomattavan moniulotteisina. Työn piirteistä on paljon yksittäisiä teorioita hyödyntävää tutkimustietoa, mutta useita eri teorioita yhdisteleviä tutkimuksia on tehty vähemmän. Verkostoanalyysi tarjoaa keinon tarkastella työn piirteitä laajalla otteella ja useita eri teorioita yhdistäen. Tutkimuksessa pyrittiin mittaamaan organisaation oikeudenmukaisuutta, työn hallintaa, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteita sekä työn kuormitustekijöitä. Ensimmäinen tutkimuskysymys koski sitä, millaisia verkostoja työn piirteistä muodostuu. Toinen tutkimuskysymys keskittyi siihen, onko verkostoissa eroja enemmän ja vähemmän kuormittuneilla lääkäreillä. Menetelmät Tutkimusaineisto (N = 2825) perustui Lääkäreiden työolot ja terveys 2006 -kyselytutkimukseen. Työn piirteitä mitattiin hyödyntämällä aiemmin validoituja mittareita ja räätälöimällä yhtä työn kuormitustekijöiden mittaria. Työn piirteistä tehtiin sekä konfirmatorinen että eksploratiivinen faktorianalyysi. Varsinainen työn piirteiden välisten yhteyksien tarkastelu toteutettiin verkostoanalyysillä. Tulokset Työn piirteet muodostivat suomalaisilla lääkäreillä suurelta osin aiempaa tutkimustietoa validoivia yhteyksiä. Toimenpiteiden oikeudenmukaisuus, kiireen tunne, koettu työn liiallinen haastavuus ja työn häiriötekijät olivat erityisen keskeisiä ilmiöitä työn piirteiden verkostoissa. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ongelmat olivat vahvassa positiivisessa yhteydessä koettuun kiireen tunteeseen. Verkostojen välillä ei havaittu eroja enemmän ja vähemmän kuormittuneiden lääkäreiden ryhmien välillä. Johtopäätökset Työn psykososiaaliset piirteet ovat tämänkin tutkimuksen perusteella huomattavan moniulotteinen ilmiö. Organisaation koettu oikeudenmukaisuus ja erityisesti toimenpiteiden oikeudenmukaisuus on hyvin keskeinen ilmiö työn piirteissä, ja se on vahvassa positiivisessa yhteydessä koettuun työn hallinnan tunteeseen. Paljon kuormitusoireita kokevien ja vähemmän kuormittuneiden lääkäreiden välillä ei näytä olevan selkeitä eroja työn piirteiden välisissä yhteyksissä. Työn piirteiden verkostoanalyyseissä on jatkossakin oleellista keskittyä monipuoliseen ja validiin työn piirteiden mittaamiseen.Aims It has previously been established that job strain and psychosocial job resources are considerably multidimensional among Finnish physicians. Psychological network analysis offers the means to investigate many psychosocial work characteristics simultaneously. The aim of this study was to investigate the networks these work characteristics form and to find out whether more strained physicians differ from their less strained colleagues in terms of the nature of these networks. Methods The study sample (N = 2825) was based on the Finnish study project Lääkäreiden työolot ja terveys 2006 (Work environment and health of physicians). Organizational justice, job control, work-home conflict and job strain were measured by self-report items. Confirmatory and exploratory factor analyses were conducted to investigate the structure of these phenomena. The analyses of connections between these phenomena were conducted by estimating regularized partial correlation networks. Results Psychosocial aspects of work were found to be connected in ways that largely validate previous research results. Procedural justice, the feeling of hurry, the feeling of inadequate competence and distractions of workflow were particularly central phenomena. This study found no group differences. Conclusions As it has previously been established, psychosocial work characteristics are a considerably multidimensional entity. Procedural justice is a highly central phenomenon among work characteristics, and it is strongly and positively connected with job control. There were no clear differences in the overall structure and strength of networks between highly strained and less strained physicians. Future network analyses of psychosocial work characteristics should continue to emphasize diverse and valid measurement.
Subject: työkuormitus
työn hallinta
työpsykologia
lääkärit
lääkäreiden työolot ja terveys
verkostoanalyysi
organisaation oikeudenmukaisuus
toimenpiteiden oikeudenmukaisuus
työ ja perhe


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record