Metsävarojen käytön hiilineutraalius

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173128
Title: Metsävarojen käytön hiilineutraalius
Author: Hänninen, Otso
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173128
http://hdl.handle.net/10138/316352
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Biopolttoaineiden käyttöä pidetään hiilineutraalina, eli haitattomana toimintana hiilidioksidipäästöjen (CO2) suhteen. Tämä perustuu oletukseen, että metsänhakkuiden jälkeen kasvaa uusi metsikkö, joka sitoo hakkuista vapautuneen hiilen. Vapautuneen hiilen uudelleen sitominen edellyttäisi kuitenkin, että uusi metsä kasvaisi nopeasti. Aikaväli päästöjen ja uudelleen sitomisen välillä on kuitenkin useita kymmeniä vuosia. Lisäksi puunkäyttö energiantuotannossa pienentää metsän hiilivarastoa. Aiheesta on tehty useita tutkimuksia, joissa käytetään pääosin luonnontieteellisiä malleja, ilman taloustieteellistä näkökulmaa. Työn tavoitteena on tarkastella ja vertailla metsävarojen hiilineutraaliudesta tehtyjä tutkimuksia sekä luonnontieteellisestä- että taloustieteellisestä näkökulmasta. Menetelmänä on kirjallisuuskatsaus ja vertailu eri tiedesuuntien (ekologia, biologia, ekonomia) tavoista tutkia metsävarojen käyttöä ja sen hiilineutraaliutta. Aiheen kirjallisuus sisältää paljon monitieteisyyttä, eli samassa tutkimuksessa on voitu käyttää esim. sekä biologisia tekijöitä kuvaavia malleja, että taloustieteellisiä malleja. Pyrin tekemään jaon taloustiedettä sisältävien tutkimusten ja muiden tutkimusten osalta niiden olennaisimpien analyysien ja teoreettisen viitekehyksen mukaan. Tutkimuksissa oli laaja yksimielisyys siitä, ettei metsävarojen käyttöä voida pitää hiilineutraalina. Samoin yksimielistä oli, että metsänkasvu lisää hiilensidontaa ja näin ollen kiertoajan lisäys kasvattaa hiilivarastoa. Luonnontieteellisissä tutkimuksissa keskityttiin mm. hiilidioksidipäästöjen takaisinmaksuaikaan ja ilmaston lämpenemistä kuvaaviin tekijöihin. Taloustieteellisissä tutkimuksissa keskityttiin erilaisiin taloudellisen ohjauksen instrumentteihin, mm. veroon ja tukiaisiin. Taloustieteellisen näkökulman sisällyttäminen tutkimuksiin on välttämätöntä, koska niistä saadaan realistisemmat tulokset ja suuntaviivat politiikkaan. Ilman taloustieteellistä näkökulmaa on vaikeaa ottaa uskottavaa kantaa poliittisiin päätöksiin. Luonnontieteelliset tutkimukset ovat kuitenkin hyödyllisiä, vaikka niihin ei voi yksistään nojata poliittisia päätöksiä tehdessä. luonnontieteellisissä että taloustieteellisissä tutkimuksissa tietoa voidaan hyödyntää yli tieteenalojen. Onkin tärkeää osata soveltaa analyysin keinoja ja tietoa yli tieteenalojen, tukemaan oman tieteenalan tutkimusta.The use of biofuels has been considered as a carbon neutral activity. It is based to the assumption that after harvest grows new forest that sequester the carbon that was released earlier. In that case the new forest should grow very fast. The time frame between release and sequestration is however many decades. Also using forest biomass in energy production decreases forest carbon stock. There are numerous researches done of this subject that are natural science that haven’t taken in account the economic side. My aim is to examine and compare the studies with and without the economic point of view. The method is literature survey and comparison of practices in economics and natural science to study carbon neutrality in the use of forest resources. The literature of this subject are multidisclipinary and I have tried to separate economic studies from others according to most relevant analyses and theoretical framework. In the studies there were wide consenus that use of forest resources can’t be considered as a carbon neutral activity. Also there were solid consensus that carbon sequestration increases as forests grow, thus longer rotation period increases carbon sequestration. The studies of natural science was focused among other things for payback times and climate warming. In economics the studies focused for example political management instruments like tax and subsidies. It’s necessary to include economics to the studies because they give more realistic results and guidelines to politics. Without economic aspect it’s hard to make plausible statements to political decisions. The studies of natural science are yet beneficial although they wont alone help for making political decisions. Both economic and natural scientific studies can use information over the branch of science. That’s why it is important to adapt analysis and information to support studies in own branch of science.
Subject: hiilineutraalius
hiilensidonta
hiilidioksidipäästöt
gwp
vero
tukiainen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hanninen_Otso_Pro_gradu_2020.pdf 678.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record