Työn kuormitustekijöiden vaikutus työntekijän kokemaan henkiseen hyvinvointiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173114
Title: Työn kuormitustekijöiden vaikutus työntekijän kokemaan henkiseen hyvinvointiin
Author: Laitinen, Tero
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173114
http://hdl.handle.net/10138/316356
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Abstract: Tavoitteet: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää johtamisen, esimiestyön, työyhteisön ja työnjärjestelyn vaikutuksia työntekijän kokemaan henkiseen hyvinvointiin ja stressiin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä on havaittu olevan positiivinen vaikutus työntekijän hyvinvointiin. Työhyvinvointiin vaikuttaa positiivisesti myös aikaisempien tutkimuksien mukaan työyhteisön toimiva sosiaalinen tuki. Työn sisältö ja työn järjestely ovat vallitsevan näkemyksen mukaan keskeisessä asemassa työntekijän henkisen hyvinvoinnin muodostumisessa. Tutkimus tutki työikäisten suomalaisten ihmisten kokemuksia omista työnkuormitustekijöistä sekä henkiseen ja fyysiseen terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Menetelmät: Tämän tutkimuksen tutkimusote oli kvantitatiivinen. Aineisto kerättiin vuoden 2019 aikana Heltti Oy:n asiakasyritysten työntekijöiltä. Nämä työntekijät asuvat ja työskentelevät pääasiassa pääkaupunkiseudulla, Tampereen seudulla ja Oulun seudulla. Lomakkeeseen, joka sisälsi työnkuomitustekijöihin sekä työntekijän kapasiteettiin liittyviä kysymyksiä, vastasi 4638 vastaajaa. Vastaukset analysoitiin SPSS 25 – tietokoneohjelmalla. Tutkimusmenetelminä käytettiin korrelaatioita, faktorianalyysiä, ristiintaulukointia ja varianssianalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset: Johtamisella, työyhteisön toimivuudella, työn sisällöllä ja työn järjestelyllä on yhteys työntekijän kokemaan henkiseen hyvinvointiin ja stressiin. Työntekijät, joiden kokemusten keskiarvot edellä mainituista teemoista ovat kaikkien vastaajien keskiarvoa alempana kokevat oman psyykkisen terveydentilan huonommaksi, kuin vastaajat, joiden kokemusten keskiarvot edellä mainituista teemoista ovat kaikkien vastaajien keskiarvoa ylempänä.
Subject: Työhyvinvointi
Stressi
Johtaminen
Työn järjestely
Työn sisältö
Työyhteisö
Full text embargoed until: 2023-06-16


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2023-06-16

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record