Yksityismetsänomistajien sähköiseen puukauppahalukkuuteen vaikuttavat tekijät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173096
Title: Yksityismetsänomistajien sähköiseen puukauppahalukkuuteen vaikuttavat tekijät
Author: Wéman, Ville
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173096
http://hdl.handle.net/10138/316363
Thesis level: master's thesis
Degree program: Metsätieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Forest Sciences
Magisterprogrammet i skogsvetenskaper
Specialisation: Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka
Forest bioeconomy business and policy
Skoglig bioekonomi, affärsverksamhet och politik
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa pääkaupunkiseudulla asuvien metsänomistajien keskuudessa olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat yksityismetsänomistajien halukkuuteen myydä puuta sähköisiä kanavia käyttäen. Sähköiseen puunmyyntiin vaikuttavia tekijöitä mitattiin kyselylomakkeella, joka oli tehty pohjautuen sovellettuun Technology Acceptance Modeliin. Aineiston postitustiedot saatiin suomalaisen metsäyhtiön asiakasrekisteristä. Aineisto hankittiin posti- ja internetkyselyn avulla. Tutkimuksen perusjoukkoon kuului 6059 yksityismetsänomistajaa, joista otettiin 865 metsänomistajan otos. Otokseen kuuluville lähetettiin kyselylomake ja käyttökelpoisia lomakkeita palautui 88 kappaletta, jolloin vastausprosentti oli noin 10 %. Vastauksia analysoitiin tutkimuksessa mallintamalla vastausryhmien vaikutusta puukauppahalukkuuteen lineaarisilla regressiomalleilla. Malleista tehtiin kooste, jonka avulla pyrittiin selittämään mitkä tekijät vaikuttavat metsänomistajan halukkuuteen tehdä puukauppaa sähköisesti ja miten suuret vaikutukset ovat. Suurimmaksi vaikuttaviksi tekijöissä tutkimuksessa saatiin metsänomistajan kokema hyödyllisyys sähköisestä puukaupasta, sähköisestä puukaupasta saatavien hyötyjen näkyvyyttä ja metsänomistajan kokemaa tarpeellisuuden tunnetta sähköiselle puukaupalle. Lisäksi palvelun helppokäyttöisyys, laatu ja subjektiivinen normi vaikuttivat sähköiseen puukauppaan positiivisesti. Tutkimuksen aineiston perusteella ei voida sanoa vaikuttaako metsänomistajan kokema vapaaehtoisuus sähköiseen puukauppaan lainkaan halukkuuteen tehdä sähköistä puukauppaa. Tulokset olivat suurimmaksi osaksi linjassa aiemman Technology Acceptance Model - tyyppisen tutkimuksen kanssa. Eroina olivat subjektiivisen normin ja laadun vaikutukset jotka jäivät hieman alhaisemmiksi kuin muissa. Tämän tutkimuksen toteutushetkellä Suomessa ei ole muita tutkimuksia sähköisestä puukaupasta, joten tuloksia ei voida verrata niihin.The aim of the study was to identify drivers which affect the tendency to conduct timber trade online among private forest owners in greater Helsinki metropolitan area. Drivers were measured using a survey form. The survey form was constructed using an applied Technology Acceptance Model. Mail addresses for the survey were collected from a Finnish forest products company’s customer database. The survey data was gathered using a survey form which was delivered by mail. The form could also be filled online The reference population consisted of 6059 private forest owners from which a sample of 865 private forest owners was taken. The forest owners included in the sample were sent the survey form of which 88 were returned filled. This yields an answer percentage of 10 %. The answers were analyzed using linear regression models. From the individual models a composite model was constructed which was used to explain what the drivers behind private forest owners’ decision to do online timber trade were and how big the effects of a driver were. The biggest drivers according to the data were perceived usefulness, result demonstrability and relevance. Also output quality, perceived ease of use and subjective norm had a positive effect on the tendency to do online timber trade. According to the data it is impossible to say whether voluntariness of use has an effect on the private forest owners’ decision to do online timber trade. The results were mainly in line with previous Technology Acceptance Model based research. The effects of subjective norm and output quality were slightly lower than previous Technology Acceptance Model related studies. There has not yet been any previous research into the tendency to conduct online timber trade in Finland to which the results could be directly compared to.
Subject: yksityismetsätalous
Technology Acceptance Model
internetkauppapaikka
sähköinen puukauppa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Weman_Ville_pro_gradu_2020.pdf 7.876Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record