Nujuamista ja nojailua : opettajat koulun kosketuksia kielentämässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162856
Title: Nujuamista ja nojailua : opettajat koulun kosketuksia kielentämässä
Alternative title: Tussling and leaning : Touch in school verbalized
Author: Kangas, Tuovi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162856
http://hdl.handle.net/10138/316433
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten peruskoulussa toimivat opettajat kielentävät koulussa tapahtuvia kosketuksia. Tarkastelin, millaisilla verbeillä ja millaisissa ke-hyksissä opettajat puhuvat opettajien oppilaisiin kohdistamasta kosketuksesta, oppilaiden opettajaan kohdistamasta kosketuksesta tai oppilaiden välisestä kosketuksesta. Kehyksillä tarkoitetaan kielellisten ilmausten taustana toimivia toiminnan alueita, jotka ilmentävät koulun kosketuskulttuurin eri ulottuvuuksia. Tarkastelun kohteina kielennyksissä olivat muun muassa kosketuksen osapuolten semanttiset roolit sekä opettajien suhtautuminen kosketuksiin. Menetelmät. Tutkimuksen aineistona oli 19 Koskettava koulu -hankkeessa kerättyä haastat-telua, joissa opettajat vastasivat koskettamiseen liittyviin kysymyksiin. Metodeina ja tutkiel-man teoreettisina lähtökohtina toimivat diskurssianalyysi ja kognitiivinen kielentutkimus. Ver-bien konteksteja ja merkitystä kuvaamaan käytettiin kognitiivisen semantiikan kehys-käsi-tettä, kun taas kosketuksen osapuolien osallisuutta kosketustapahtumaan kuvattiin semant-tisten roolien avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajan oppilaisiin kohdistaman kosketuksen kielennyksissä verbit liittyivät suurimmaksi osaksi läheisyyden kehykseen, mutta usein myös koulutyön, vä-kivallan tai seksuaalisen kosketuksen kehykseen. Koulutyön kehykseen sisältyi erilaisia kos-ketuksia: rajoittavaa, järjestelevää, ohjaavaa sekä rutiini- ja tapakosketusta. Opettajat toimi-vat agentteina erityisesti verbeissä, jotka kuvasivat oppilaan olkapäälle, hartioihin tai selkään kohdentuvaa kevyttä kosketusta, kättelyä, taputtelua tai syliin ottamista tai sylissä pitämistä. Opettajat häivyttivät agentiivisuuttaan eri tavoin läheisissä kosketuksissa. Opettajien käyttä-mistä verbeistä saattoi päätellä, että oppilaisiin kohdistetussa kosketuksessa on läsnä sosi-aalinen kontrolli ja usein myös väärinymmärryksen pelko. Oppilaiden kosketukset kielennettiin väkivallan, läheisyyden ja näpräämisen kehyksiin liittyviksi. Oppilaiden välistä kosketusta kuvaavat verbit liittyivät suurimmaksi osaksi väkivallan kehykseen. Käytetyimmät verbit liittyivätkin tönimiseen, tappelemiseen ja potkimiseen. Opettajaan kohdistetussa kosketuksessa painottuivat läheisyyden kehykseen liittyvät verbit: halata, istua sylissä ja tehdä ylävitosia. Oppilaiden opettajaan kohdistuneiden kosketusaloitteiden kielennyksissä opettajat mielsivät kosketuksen helposti ärsyttäväksi. Oppilaiden aloitteellinen koskettaminen hahmottui opettajien puheessa sukupuolittuneeksi ilmiöksi: läheinen ja hellä kosketus esitettiin tytöille ominaisena, kun taas väkivaltainen kosketus pojille ominaisena.Aims. This thesis studies how primary school teachers verbalize touch in school. I examined the verbs and the frameworks teachers use when they talk about touch between teachers and children. The semantic roles of the participants and the teachers’ stance on different contacts were of interest among other things. Methods. The material for the study consisted of 19 interviews collected by “Koskettava koulu” project. The theoretical basis of the study were discourse analysis and cognitive linguistics. I employed the cognitive semantics’ notion of framework to describe the context and meaning of the verbs whereas the parties’ involvement was characterized with the help of sematic roles. Results and conclusions. The touch by teachers with pupils was mainly associated with the framework of intimacy, but often also with the frameworks of schoolwork, violence and sexual contact. Different kinds of touch were included in the framework of schoolwork: restricting touch, organizing touch as well as routine and habitual touch. On average, teachers were neutral towards touch in the framework of schoolwork while effacing their involvement in inti-mate touch. Teachers expressed that social control and the fear of misunderstanding are present in their touch directed to pupils. The touch by pupils fell into the frameworks of violence, intimacy and tinkering. The verbs used to describe the touch between pupils were mainly related to the framework of violence whereas the touch by pupils with teachers fell under the framework of intimacy. Teachers would often find pupil’s touch initiatives irritating. Tender and intimate touch was seen char-acteristic for girls while violent touch would be typical for boys.
Subject: koskettaminen
koulu
kosketusverbit
opettajat
oppilaat
kielentäminen
semanttiset roolit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kangas_tuovi_pro_gradu_2020.pdf 1.466Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record