Kädentaitojen hyödyntäminen Suomi-koulujen opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162872
Title: Kädentaitojen hyödyntäminen Suomi-koulujen opetuksessa
Author: Abdalla, Amiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162872
http://hdl.handle.net/10138/316463
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten Suomi-koulujen opettajat hyödyntävät kädentaitoja opetuksessaan. Aiempaa tutkimusta kädentaitojen osuudesta Suomi-koulujen opetuksessa ei ole. Kädentaitoja opetuksen eheyttäjänä lähestytään kuudesta opetuksen ulottuvuudesta käsin. Ulottuvuudet ovat: opetuksen tavoitteet, opetussisällöt, opetusmenetelmät, opetuksen kontekstit, oppilas ja opettaja. Nämä ulottuvuudet ovat opetukseen liittyvässä tutkimuksessa yleisesti hyväksyttyjä ja paljon käytettyjä (Kansanen, 2014, 24). Menetelmät. Tutkielma edustaa laadullista kyselytutkimusta, jossa aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Kysely jaettiin Suomi-koulujen opettajille sähköpostitse. Kyselylomakkeeseen vastasi 33 Suomi-koulun opettajaa. Kerätty kirjallinen aineisto muodostuu Suomi-koulujen opettajien omakohtaisista näkemyksistä ja kokemuksista. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmällä. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajien vastaukset osoittivat, että kädentaitojen tuominen osaksi opetusta on yksi tapa, jolla opettajat eheyttävät opetustaan Suomi-kouluissa. Opettajat hyödynsivät kädentaitoja opetuksessaan monin eri tavoin. Suomen kielen opetus nähtiin Suomi-koulujen ensisijaisena tehtävänä. Suurin osa kuitenkin piti kädentaitoja eheyttävänä menetelmänä tärkeänä ja kädentaitojen koettiin tukevan oppilaiden kielen oppimista. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Suomi-koulujen opettajien rooli opetuksen eheyttämisessä on merkittävä. Kädentaitoja hyödynnetään opetuksessa opettajan omien kykyjen rajoissa ja oppilaiden etua tavoitellen.Aims. The aim of this study is to find out how Finnish schools’ teachers utilize crafts in their teaching. Previous research handling the aforementioned aim does not exist. Handcrafts as a tool of integration is approached by the six dimensions of teaching. Those dimensions are: teaching goals, teaching contents, teaching methods, teaching contexts, student and teacher. These dimensions are generally approved and widely used in educational research (Kansanen, 2014, 24). Methods. The thesis at hand represents qualitative survey research. The data was collected via an online questionnaire that was distributed to Finnish Schools’ teachers via email. The final amount of respondents was 33. The gathered written data reflects the personal impressions and experiences of Finnish Schools’ teachers. The data was analyzed using theory-guided content analysis. Results and conclusions. The writings of the teachers show that using crafts in teaching is one of the ways of integrating teaching in Finnish Schools. Teachers implement crafts in their teaching in multiple different ways. All in all, teaching Finnish language is seen as the primary responsibility of Finnish Schools. Majority of the respondents however considered crafts as an integrative method important in supporting the language learning of the students. A conclusion can be made that the role of the Finnish schools’ teachers in integrating teaching is significant. Crafts is being taught within the limits of the teachers’ capabilities and in their teaching the benefits of the students are taken into consideration.
Subject: Kädentaidot
Suomi-koulut
eheyttävä opetus
kielikasvatus
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record