Peruskoulu syömishäiriötä sairastavan oppilaan silmin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162903
Title: Peruskoulu syömishäiriötä sairastavan oppilaan silmin
Alternative title: Comprehensive school through the eyes of a student with an eating disorder
Author: Ridal, Janita
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162903
http://hdl.handle.net/10138/316476
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Median ja erityisesti sosiaalisen median ihannoivat arvot kauneudesta, terveydestä ja laihduttamisesta ovat nuoren vasta kehittyvälle minäkuvalle ja itsetunnolle haastavia käsitellä. Mediassa esillä oleva ihannevartalo ja ”ihanne-elintapa” saattavat erityisesti lasten ja nuorten kohdalla olla haitallisia ja vahingoittavia. Syömishäiriöt ovat yleistyviä sairauksia, joiden määrän kasvuun sosiaalisella medialla on ajateltu olevan vaikutusta. Yhä useammin lapset sai-rastuvat erilaisiin syömishäiriöihin, jotka vaikuttavat sairastuneen elämään laajasti. Syömishäiriöt ovat vakavia ja usein pitkää hoitoa vaativia sairauksia, joiden paranemisennustetta parantavat varhainen sairauden tunnistaminen ja hoitoon ohjautuminen. Syömishäiriöihin sairastuvat yhä nuoremmat, ja siksi syömishäiriöitä näkee lisääntyvissä määrin jo peruskoulussa. Syömishäiriöt vaikuttavat lasten elämään kokonaisvaltaisesti ja ne vaativat myös koululta sairauden erityispiirteiden huomioon ottamista ja mahdollisesti erilaisia erityisjärjestelyjä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa syömishäiriötä peruskoulussa sairastaneiden kokemuksia peruskoulusta ja siellä opiskelemisesta. Tutkimuksen aineisto koostui kuudesta loka-marraskuussa 2019 tehdystä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Haastateltavat olivat haastatteluhetkellä iältään 19–39-vuotiaita. Aineisto analysoitiin teema-analyysillä. Haastatteluiden keskeisimmiksi teemoiksi nousivat syömishäiriötä sairastaneiden kokemukset kouluterveydenhuollosta, kouluruokailusta, koululiikunnasta, vertaissuhteista sekä opettajista. Haastateltavien kokemukset mainituista teemoista vaihtelivat laajasti, mutta pääosin muistot peruskouluajalta olivat melko negatiivisia. Haastateltavien kokemuksissa nousivat vahvasti esille yksittäiset opettajat ja koulukaverit. Siten yksittäisillä henkilöillä oli ollut suuri vaikutus siihen, millaisena syömishäiriötä peruskoulussa sairastanut oli peruskouluaikansa kokenut. Tämän tutkimuksen keskeinen tavoite on välittää tietoa siitä, millaisena syömishäiriötä sairastava oppilas peruskoulun mahdollisesti kokee, jotta sairauden erityispiirteet ja sairastuneiden kokemukset osattaisiin huomioida koulussa. Yksi tärkeimmistä havainnoista on, ettei peruskoulussa osata tunnistaa sairautta, lukuun ottamatta ehkä stereotyyppistä anoreksiaa. Suurin osa syömishäiriötä sairastavista kuitenkin sairastaa jotakin muuta kuin diagnoosikriteerit täyttävää anoreksiaa. Jotta syömishäiriöön sairastunutta voidaan tukea, on sairaus tunnistettava. Tämän tutkimuksen perusteella kokemukset peruskoulusta ovat samankaltaisia huolimatta syömishäiriön tyypistä. On erittäin tärkeää oppia huomioimaan syömishäiriöiden monet muodot, jotta koulussa voidaan ottaa huomioon sairauden erityispiirteet.The idealized values of the media and especially social media are challenging to handle for a young person’s developing self-image and self-esteem. The ideal body featured in the media and its attempt to convey the “ideal lifestyle” can be harmful especially for children and young people. Eating disorders are common diseases and their growth is thought to be affected by social media. Children are already increasingly suffering from eating disorders that affect children's lives extensively. Eating disorders are serious and often long-term illnesses whose prognosis is improved by early intervention and treatment. Eating disorders affect younger and younger people, and therefore eating disorders are increasingly seen in comprehensive schools. Eating disorders affect children’s lives widely and also require the schools to take into account the special needs of those who fall ill and a wide range of special arrangements. The purpose of this study was to survey the experiences of people with eating disorders in comprehensive school about comprehensive school and studying there. The research material of the study consisted of six semi-structured thematic interviews conducted in october-november 2019. At the time of the interview, the interviewees were aged 19–39. The research material was analyzed by thematic analysis. The main themes of the interviews were the experiences of people with eating disorders with school health care, school meals, school sports, friendships and teachers. The interviewees' experiences of the mentioned themes varied widely, but for the most part, the memories of the comprehensive school period were quite negative. In the experiences of the interviewees, individual teachers and schoolmates came to the fore. Thus, individuals had had a major impact on how students with an eating disorder in comprehensive school had experienced their comprehensive school time. The main aim of this study is to provide information on how a student with an eating disorder may experience comprehensive school and how the specific features of the disease and the experiences of those affected can be taken into account at school. One of the most important findings is that in comprehensive school there is no ability to recognize eating disorders, except perhaps stereotypical anorexia. However, most people with an eating disorder suffer from something other than typical anorexia. In order to support a person with an eating disorder, the disease must be identified. Based on this study, experiences from comprehensive school are similar regardless of the type of eating disorder. It is very important to learn to consider the many forms of eating disorders so that the specifics of the disease can be considered in school.
Subject: peruskoulu
syömishäiriö
kouluterveydenhuolto
kouluruokailu
koululiikunta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ridal_Janita_gradu_2020.pdf 579.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record