Peruskoulun opettajien näkemyksiä talous- ja kuluttajakasvatuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162863
Title: Peruskoulun opettajien näkemyksiä talous- ja kuluttajakasvatuksesta
Author: Koskimies, Linnea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162863
http://hdl.handle.net/10138/316479
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten opettajat toteuttavat talous- ja kuluttajakasvatusta peruskoulussa. Lisäksi selvitetään, miten opettajat itse suhtautuvat näi-den asioiden opettamiseen. Aihe on ajankohtainen, sillä talous- ja kuluttajakasvatuksen mer-kitys on puhututtanut viime vuosina. Talous- ja kuluttajataidot nähdään tärkeänä osana elä-mää ja ihmisten hyvinvointia. Talous ja kuluttajuus koskettavat yhä nuorempia. Tietämättö-myydellä ja väärillä valinnoilla jo nuoret voivat hankaloittaa tulevaisuuttaan taloudellisesti ja sitä kautta myös laajemmin. Lapsuudenkodin ja vanhempien merkitys taloustaitojen ja talou-dellisen käsityksen osalta on nähty merkittävänä ja usein periytyvänä. Kuitenkin lasten ja nuorten lähtökohdat näiltä osin vaihtelevat suuresti ja tässä tilanteessa koulun rooli korostuu. Talous ja raha kiinnostavat nuoria, ja he toivovatkin saavansa lisää tietoa ja käytännön ope-tusta näistä asioista nimenomaan koulussa. Opettajat ovatkin merkittävässä roolissa siinä, miten ja kuinka paljon asioita käsitellään. Tutkimuksessa selvitetään opettajien näkemyksiä talous- ja kuluttajakasvatuksesta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Haastattelin yhteensä kahdeksan peruskou-lun opettajaa, joista 5 oli luokanopettajia ja 3 kotitalousopettajia. Tutkimukseen osallistuneiden opettajien työkokemus opettajana vaihteli 1-25 vuoden välillä. Aineisto kerättiin puolistruktu-roiduilla teemahaastatteluilla. Aineiston analyysissa käytettiin sisällönanalyysin menetelmiä. Tutkimuksen mukaan talous- ja kuluttajakasvatuksen aihesisällöt koetaan laajoiksi. Sisältöjä pyrittiin opettamaan aina ikätason mukaan ja lapsen ja nuoren arkeen sidottuna. Opettajien oma kiinnostus aiheeseen oli keskeistä. Opettajat kokivat talous- ja kuluttaja-aiheiden opet-tamisen mielekkäänä, sillä lähtökohtaisesti oppilaat olivat kiinnostuneita näistä asioista.The goal of this Master’s Thesis is to examine how teachers in comprehensive school implement finance education. In addition, it is explored how teachers react to teaching these subjects. Economic and consumer skills are an important part of life and wellbeing. Economy and consuming affects to even younger people. Young people may cause harm economically and wider for their future if they do not have enough knowledge to make right choices. It is detected that parents have a significant effect to children financial capability. However, every child does not get enough information at home. That is why financial education is important to be teacher in school. Children are interested in economy and money and they hope to get more information about these themes specifically in school. Teachers are in a significant role of how these themes are handled. In this thesis it is examined how teachers think teaching finance education. This Master’s Thesis was conducted as a qualitative research. I interviewed eight teachers who worked in comprehensive school. Five of them were class teachers and three of them were home economics teachers. Teacher work experiences variated from 1 to 25 years. Research data was collected by using a semi-structured interview. Data from the interviews was analyzed by using qualitative content analysis. Results show that contents of finance education are seen very wide. Important was to teach contents according to age and tied to everyday life. Teachers’ own interest was essential. Teachers thought that it is meaningful to teach finance and consuming because students are interested in these themes.
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record