Tunteista käsin : Eroon liittyvien tunteiden käsittely käsitöiden avulla

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162911
Title: Tunteista käsin : Eroon liittyvien tunteiden käsittely käsitöiden avulla
Author: Dyster, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162911
http://hdl.handle.net/10138/316495
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, minkälaisia hyvinvointiin vaikuttavia ele-menttejä esiintyy vertaistukiryhmässä, missä keskustellaan avioeroon liittyvistä tunteista ja tehdään käsitöitä samanaikaisesti, millä tavalla käsitöiden tekeminen vaikuttaa keskusteluun sekä millä tavalla keskustelun aiheet näkyvät tekeillä olevissa käsitöissä. Aiemmat tutkimuk-set ovat osoittaneet, että käsitöiden tekeminen vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin ja sen on tutkittu helpottavan myös vaikeista asioista puhumista, silloin kun käsitöitä tehdään ryhmäs-sä. Avioeroja on Suomessa n. 14 000 vuosittain. Eroon johtaneiden syy-yhteyksien selvittä-minen on henkilön itsensä kannalta tärkeää; myös sen takia, ettei mahdollisissa tulevissa pa-risuhteissa toista toimimattomia käyttäytymismalleja. Kuitenkin ihmisten on joskus välillä vai-kea hyväksyä, tunnistaa ja puhua eroon liittyvistä vaikeista vihan ja surun tunteista jopa osal-listuessaan maksulliseen vertaistukiryhmään. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui viisi naista ja yksi mies. Vertaistukiryhmä kokoontui nel-jä kertaa puolentoista viikon aikana. Ensimmäisellä tapaamiskerralla ei tehty käsitöitä. Tut-kimusaineistona oli osallistujien avovastaukset jokaisen tapaamisen jälkeen lähetettyihin ky-seistä tapaamista koskeviin kysymyksiin sekä tapaamisten päätyttyä lähetetyn e-lomakkeen pakkovalintakysymyksiin. Lisäksi kerätyn aineiston tukena oli kahdella viimeisellä kerralla kuvatut videot tapaamisista. Osa videoiden dialogista litteroitiin. Aineistoa käsiteltiin kvalitatii-visesti myös e-lomakkeen kohdalla; osallistujien vähäisen lukumäärän vuoksi kvantitatiivinen analyysi ei ollut mielekästä. Tulokset ja johtopäätökset. Vertaistukiryhmässä esiintyi useita yhteisöllisen käsityön hyvin-vointiin vaikuttavia elementtejä. Avioeroon liittyvistä tapahtumista ja tunteista puhuminen ver-taistukiryhmässä oli helpompaa, kun samaan aikaan osallistujat tekivät käsitöitä. Tehdyissä käsitöissä ilmennettiin avioeroon liittyviä tunteita ja omakuvallisia ajatuksia. Tutkimus osoitti, että avioeron vertaistukiryhmä, missä tehdään keskustelun kanssa samanaikaisesti, on toi-miva konsepti. Käsitöiden tekeminen terapiakonseptissa on verrattavissa perinteisiin taidete-rapiassa käytettyihin luoviin menetelmiin, kuten piirtämiseen ja maalaamiseen.The aim of the thesis was to study the elements that affect emotional well-being in a support group for divorced individuals, how making crafts simultaneously when discussing the emotions related to the divorce affect the discussion and how these emotions are reflected in the handicrafts. Previous studies have shown that making crafts has a positive effect on emotional well-being and it also assists individuals in discussing difficult emotions when crafts are being made in a social setting. Approximately 14 000 marriages end in divorce in Finland annually. It is important to the individual’s emotional well-being to find out the underlying reasons leading to the divorce. This is also important that dysfunctional behaviour is not repeated in future relationships. Even though divorced individuals pay to attend support groups to discuss their feelings and to ease the emotional pain related to the breakup of the marriage, they still have difficulties to recognise, accept and discuss these strong feelings, e.g. anger and sorrow. Five women and one man participated in the study. The support group met four times in a time span of one and a half weeks. No crafts were made during the first meeting. Data for the study was collected via open-ended questionnaires and a forced choice questionnaire. The last two meetings were recorded audio-visually, but only minor parts of the recorded discussions were transcribed. Several elements that affect emotional well-being were present in the support group. Making crafts simultaneously affected the discussion in a positive way, and the crafts reflected the discussed emotions. Based on the study it was evident that a divorce support group in which crafts are made is a working concept regarding promoting emotional well-being. In a thera-peutic setting making textile handicrafts is similar to painting or drawing that are used in tradi-tional art therapies.
Subject: käsityö
vertaistukiryhmä
henkinen hyvinvointi
avioero
tunteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Dyster_Laura_progradu_2020.pdf 1.558Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record