Oppilaiden kokemuksia vahvuuksiin perustuvasta opetuksesta : Pitkittäistutkimus alakouluikäisten poikien kokemuksista positiivisesta pedagogiikasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173043
Title: Oppilaiden kokemuksia vahvuuksiin perustuvasta opetuksesta : Pitkittäistutkimus alakouluikäisten poikien kokemuksista positiivisesta pedagogiikasta
Author: Salkola, Hannamari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173043
http://hdl.handle.net/10138/316522
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkimukseni tavoitteena on tutkia tuntevatko alakouluikäiset pojat omat luonteen-vahvuutensa, käyttävätkö he luonteenvahvuuksia oman oppimisensa tukena sekä vahvistaa-ko positiivinen pedagogiikka oppilaiden minäkäsitystä ja itsetuntoa tavoitteidensa mukaisesti. Positiivinen pedagogiikka on tällä hetkellä kasvatuksen ja opetuksen kentällä paljon pinnalla oleva opetuksen ja kasvatuksen suuntaus. Se on merkittävästi myös esillä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014, jossa korostetaan hyvinvoinnin ja vahvuuksien huo-mioimisen tärkeyttä. Opetusta ja pedagogiikkaan tehdään lasten oppimisen hyväksi, halusin tämän vuoksi tällä tutkimuksella tuoda esille lasten näkökulmaa positiivisesta pedagogiikasta ja sen toimivuudesta. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisena pitkittäistutkimuksena sekä puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Tutkimusta varten haastateltiin pääkaupunkiseutulaisen koulun erään luokan poikia 2. vuosiluokalla ja 4. vuosiluokalla. Ensimmäisellä haastattelukerralla haastatel-tiin seitsemää (n=7) luokan poikaa. Toisen haastattelukerran haastatteluihin osallistuivat luo-kan kaikki pojat (n=16). Analyysimenetelmänä tutkimuksessa käytettiin teemoittelua. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tutkimustulokset vahvistavat, että positiivinen peda-gogiikka on vahvistanut haastatteluihin osallistuneiden poikien omien luonteenvahvuuksien tuntemusta ja heidän minäkäsityksensä oli myös vahva. Pojat tunsivat luonteenvahvuudet yksittäisinä vahvuuksina, mutta eivät laajemmassa merkityksessä. Luonteenvahvuuksista myötätunto nousi erityisesti esille poikien vastauksista. Pojat kokivat positiivisen palautteen antamisen tärkeäksi ja he kertoivat viihtyvänsä koulussa. Minäkäsityksen ja itsetunnon vah-vuus näkyi positiivisena ajatteluna itsestä ja omista kyvyistä, omien vahvuuksien ja heik-kouksien tuntemisena sekä uskona omaan tulevaisuuteensa.Objectives. My study examines whether boys of primary school age are familiar with their own character strengths, whether they use their own character strengths to support their learning and whether positive pedagogy strengthens the mindset and self-esteem of these boys, as is its goal. Positive pedagogy is currently a very popular pedagogical trend in Finland. It is also well discussed in the Finnish basic education curriculum, which considers it important to take well-being and the strengths of character into account. Teaching and pedagogy are being carried out to teach children, which is why I wanted to study children in my study and to highlight their perspective in relation to a positive pedagogical and whether positive pedagogy works. Methods. This study is a qualitative long-term study and has been conducted as a half-structured theme interview. In the study, I interviewed one-class students from a school in the capital region twice. The first-time boys were in 2nd grade and the second time they were in 4th grade. The first time I interviewed seven (n=7) boys and the second time interviewed all the boys from the class (n=16). As an analysis method, I used themes. The results and conclusions. According to the results of my research, positive pedagogy has taught boys to know their own character strengths and made their self-concepts and self-esteem strong. Boys feel character strengths as individual character strengths, but they do not feel character strengths in a broad sense. These boys think it's important to give positive feedback and they like it at school. Compassion became an important strength of character in boys' answers. Self-concepts and self-esteem are strong for boys, because boys thought of themselves positively, they think they do many things well, and they believe that they have a good future ahead of them.
Subject: positiivinen psykologia
positiivinen pedagogiikka
luonteenvahvuudet
minäkäsitys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Salkola_Hannamari_Tutkielma_2020.pdf 619.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record