Rehtoreiden työuupumus ja työinto profiilit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173052
Title: Rehtoreiden työuupumus ja työinto profiilit
Alternative title: Work burnout and work engagement profiles among Finnish school principals
Author: Pikkarainen, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173052
http://hdl.handle.net/10138/316527
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Aikaisempien tutkimusten mukaan rehtoreiden työhyvinvoinnin tila on huolestuttava monissa maissa. Tämän poikkileikkaustutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten rehtoreiden työhyvinvoinnin tilaa tarkastelemalla heidän työuupumus ja työinto profiileita henkilösuuntautuneella tutkimusotteella. Lisäksi tutkittiin työn vaatimus- ja voimavaratekijöiden suhdetta löydettyihin työhyvinvointiprofiileihin. Tarkastelun kohteena olivat työn määrälliset ja emotionaaliset vaatimukset, sekä voimavaroina työssä koettu autonomia ja kollegoilta saatu sosiaalinen tuki. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin työn voimavarojen – työn vaatimusten mallia. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, millaisia profiileja voidaan tunnistaa rehtoreiden työhyvinvoinnin suhteen, ja ennustavatko erilaiset vaatimus- ja voimavaratekijät rehtoreiden kuulumista löydettyihin profiileihin. Menetelmät. Aineisto on osa kansainvälistä Principal Health and Wellbeing – tutkimushanketta. Kyselylomake lähetetiin sähköpostilla Rehtoriliiton kaikille n. 1200 jäsenelle. Yhteensä 424 rehtoria vastasi kyselyyn liittyen työuupumukseen, työintoon sekä vaatimuksiin ja voimavaroihin. Aineistoa analysoitiin profiilien osalta K-keskiarvojen klusterianalyysilla, sekä vaatimus- ja voimavarojen yhteyttä profiileihin multinominaalisella logistisella regressioanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Aineistosta löytyi kolme työhyvinvointiprofiilia; innostuneet (41%), uupumisriskissä olevat (40%) ja uupuneet (18%) rehtorit. Mitä enemmän rehtorit kokivat työn vaatimuksia, sitä todennäköisemmin he kuuluivat uupuneiden ryhmään. Autonomian kokeminen lisäsi todennäköisyyttä kuulua innostuneiden ryhmään. Kollegoilta saatava tuki ei lisännyt todennäköisyyttä kuulu mihinkään ryhmään, Johtopäätöksenä voidaan todeta, että suuri osa rehtoreista kokee työintoa, mutta huolestuttavan isolla osalla rehtoreista on uupumusoireita.Aims. Based on previous empirical studies decreases in school principals’ well-being are alarming in many countries. The aim of this cross-sectional study was to examine the well-being of Finnish school principals by examining the latent profiles of work burnout and work engagement by using a person-orientated approach. In addition, this study examined how the identified profiles differed in job-related demands (workload and emotional demands) and resources (autonomy and social support from colleagues). The job demands and resources (JD-R) model was used as the theoretical framework of the study. The purpose of this study was to examine what kind of occupational well-being profiles could be identified among school principals, and to what extent different demands and resources are associated with principals' belonging to the profiles. Methods Research data was gathered as a part of a wider international Principal Health and Wellbeing -research project. The data was collected by sending a questionnaire to all 1 200 members of the Finnish Principals’ Association. Altogether 424 principals completed the questionnaire regarding their work burnout symptoms, work engagement and well as work demands and resources. The data was analysed using cluster analysis and multinominal logistic regression. Results and conclusion The study found that three different well-being profiles could be identified among the school principals: those who were engagement (41%), those at risk of burnout (40%) and those who were already experiencing burnout (18%). The more demands the principals experienced the more likely they were to belong to the burned out profile. Experiences of autonomy increased the probability of belonging to the engagement profile. Social support from colleagues didn’t demonstrate correlations with any of present well-being profiles. In conclusion, most of the principals feel engaged towards their work, however there are many principals who have burnout symptoms.
Subject: työhyvinvointiprofiilit
työuupumus
työinto
määrälliset vaatimukset
emotionaaliset vaatimukset
autonomia
sosiaalinen tuki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pikkarainen_Johanna_tutkielma_2020.pdf 1.170Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record