Urheiluseura kasvun tukena : jalkapallovalmentajien näkemyksiä omasta roolistaan lasten liikuntakasvatuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162840
Title: Urheiluseura kasvun tukena : jalkapallovalmentajien näkemyksiä omasta roolistaan lasten liikuntakasvatuksessa
Alternative title: Sports Club Supporting Growing up : The Views of Football Coaches on Their Role in the Physical Education of Children
Author: Neuvonen, Petteri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162840
http://hdl.handle.net/10138/316529
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Jalkapallon seuratoiminta on tärkeässä roolissa suomalaisten lasten liikuntakasvatuksessa. Toiminnan kasvatukselliset vaikutukset riippuvat suurelta osin seuran linjauksista ja valmentajien kasvatusosaamisesta. Valmentajan rooli kasvattajana on väistämätön, sillä urheilun avulla luodaan kasvatustilanteita, joissa on mahdollista vaikuttaa lapsen toimintaan ja ajatteluun suoraan tai hänen vanhempiensa kautta. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata lapsivaiheen jalkapallovalmentajien näkemyksiä omasta roolistaan lasten liikuntakasvatuksessa. Tavoitteena on selvittää, millä tavoin lasten valmentajat näkevät oman roolinsa kasvattajana sekä rooliinsa vaikuttavia tekijöitä jalkapalloseurassa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa aineistona toimi viiden lapsivaiheen jalkapallovalmentajan puolistrukturoidut teemahaastattelut. Haastateltaviksi valittiin harkinnanvaraisella otannalla kaksi päätoimista ja kaksi osa-aikaista valmentajaa sekä yksi vapaaehtoisvalmentaja eri jalkapalloseuroista pääkaupunkiseudulta. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla, jonka avulla aineistosta kuvailtiin valmentajien näkemyksiä tutkimusaiheesta. Valmentajat kuvasivat rooliaan merkittäväksi osana lasten liikuntakasvatusta. Valmentajat tarjosivat omalla toiminnallaan roolimallin lapsille muun muassa käyttäytymisessä ja kilpailuun suhtautumisessa. Jalkapallon parissa viihtyminen nostettiin toiminnan tärkeimmäksi kasvatustavoitteeksi. Yhteistyö lasten vanhempien ja valmennustiimin jäsenten kanssa vaikutti valmentajien rooliin liikuntakasvatuksessa. Seurat ohjasivat valmentajien toimintaa eri tavoin. Seurojen määrittelemät joukkuekoot vaikuttivat valmentajien rooliin. Kirjallisuuden ja tutkimukseni perusteella osaava valmentaja mahdollistaa laadukkaan liikuntakasvatuksen jalkapalloseuroissa. Valmentajien osaamista tulisi kehittää ja keinoja tähän tulisi tutkia lisää. Tutkimuksen perusteella on suositeltavissa, että seurat käyttäisivät riittävän pieniä joukkuekokoja, jotta valmentaja voi ottaa toiminnassaan huomioon lasten yksilölliset tarpeet.Football club activities play an important role in the physical education of Finnish children. The educational impacts of the activities depend largely on the club’s guidelines and the coaches’ educational skills. The role of the coach as an educator is unavoidable, as sports creates educational situations where it is possible to influence children’s actions and thinking directly or through their parents. The research assignment of this study is to describe the views of football coaches involved in childhood sports on their role in children’s physical education. The objective is to research how children’s coaches view their role as an educator, and the factors influencing their role in the football club. The study was carried out as a qualitative case study, in which the research material consisted of semi-structured thematic interviews with five children’s football coaches. Two full-time and two part-time coaches, and one volunteer coach from different football clubs in the Helsinki metropolitan area were selected for interview by quota sampling. The analysis of the material was carried out using theory-guided content analysis, where the coaches' views on the research topic were described. The coaches described that their role is significant as part of children’s physical education. With their actions, the coaches offered a role model to children, for instance in behavior and attitude to competition. Enjoying football was raised as the most important educational goal. Collaboration with children’s parents and members of the coaching staff influenced the role of the coach as an educator. The clubs guided the coaches in different ways and team sizes defined by the clubs impacted the role of the coaches. Based on the literature and my research, a competent coach enables high-quality physical education in football clubs. The skills of coaches should be developed and means to do so should be further studied. Based on the research, it can be recommended that clubs use team sizes small enough to allow the coach to consider children’s individual needs.
Subject: liikuntakasvatus
urheiluseura
valmentaja
jalkapallo


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record