Luova oppiminen ja luova ongelmanratkaisu keksimisen pedagogiassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173029
Title: Luova oppiminen ja luova ongelmanratkaisu keksimisen pedagogiassa
Author: Sundström, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173029
http://hdl.handle.net/10138/316533
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Luovuuden ja luovien ongelmanratkaisutaitojen oppiminen ja opettaminen on tär-keää tulevaisuuden taitojen vuoksi. Tiedon rakentaminen ja luominen nähdään perustuvan luovalle oppimiselle ja ongelmanratkaisutaito on menetelmä, jolla uutta tietoa voidaan luoda sekä innovaatiota voidaan lisätä. Luova oppiminen opettaa opiskelijaa näkemään maailman mahdollisuuksien kautta eikä annettuna. Opiskelija kasvaa keksimisprojektien kautta työs-kentelemään monialaisten projektien parissa, suhtautumaan tietoon kriittisesti, luomaan uutta tietoa ja syventämään oppimaansa. Oppilaan sisäisen motivaation, toimijuuden ja opetuksen kontekstuaalisuuden nähdään lisäävät oppilaan oppimista ja sitoutumista. Keksimisprojektit ovat menetelmä luovan oppimisen ja luovien ongelmanratkaisutaitojen opettamisessa. Tä-män tutkimuksen tarkoituksena on kuvata keksimisprojektin etenemistä ja kertoa keksimis-projektissa esiin tulleita ensisijaisia suullisia ja kehollisia muotoilutoimintoja. Keksimisprojektiin ja luoviin ongelmanratkaisutaitoihin liittyy erilaisia vaiheita ja niistä ideointivaihetta pidetään tiedon rakentamisen lähtökohdille merkityksellisempinä. Tästä syystä tässä tutkimuksessa on tutkittu ideoiden esiintymisiä keksimisprojektin ajalla. Opettajan toimijuus on ollut ja tulee olemaan muutoksessa. Keksimisprojekteissa opettajalla on runsaasti erilaisia rooleja, mutta ensisijaisesti hän on oppimisen tukija, mutta myös ohjaaja, valvoja ja mahdollistaja. Tässä tutkimuksessa tutkittiin keksimisprojektin ryhmien tarvitsemaa opettajan ohjauksen määrää. Tutkimuskysymykset olivat 1. Miten keksimisprojekti etenee ja millaisia suunnitteluun viittaavia toimintoja siihen liittyy? 2. Miten keksimisprojekti tukee luovuuden ja ongelmanratkaisutaitojen opettamista? 3. Miten oppimisen tuki näyttäytyy keksimisprojektissa? Menetelmät. Tutkimuksen aineisto on kerätty alkuvuonna 2017 yhdestä pääkaupunkiseudun alakoulusta ja kahdelta eri koululuokalta. Opiskelijoita tutkimuksessa oli mukana yhteensä 18 ja opettajia 6. Aineisto kerättiin videokuvaamalla keksimisprojektin oppitunteja, joko koko luokkaa koskevilla videoinneilla tai jokaista ryhmää erikseen. Lisäksi aineistona oli opettajien tuntisuunnitelmia sekä päiväkirjoja. Videot luokiteltiin ELAN – Linguistic Annotator 5.4 ohjel-malla. Jonka tuottama data vietiin Exceliin. Excelissä aineisto värikoodattiin ja tuloksena saa-tiin visuaalinen tiedonkuvaus, räsymatto. Tulokset ja johtopäätökset. Oppilaat olivat hyvin sitoutuneita työskentelyyn molemmissa keksimisprojekteissa ja projektiin liittymättömiä toimintoja ei juurikaan esiintynyt. Ideoita ja ongelmanratkaisutaitoja harjoiteltiin koko projektin ajan. Tietoa rakennettiin vaihe vaiheelta projektin edetessä. Opettajan tarve ohjaukseen ja oppimisen tukeen oli runsasta ja tähän on syytä varautua keksimisprojekteja suunniteltaessa. Tässä tutkimuksessa ohjauksen tarpeen hallintaan oli käytössä pariopettajuus ja ryhmien sijoittaminen taitotasojen mukaan.Objectives. The purpose of this study is to describe the progress of the Invention project and to explain the primary embodied design actions and verbal embodied design actions that emerged from the Invention project. The inventive project and creative problem-solving skills involve different phases, and the brainstorming phase is more relevant to the building of knowledge. For this reason, this study investigates the occurrence of ideas during the time of the invention project. The role of the teacher has been and will be changing. In inventive pro-jects, the teacher has many different roles, but primarily as a supporter of learning, but also as a mentor, supervisor and facilitator. This study investigated the amount of scaffolding needed by groups in the Invention project. The research questions are: 1. How does the Invention project proceed and what design-related activities are involved in a process? 2. How does the Invention project support the teaching of creativity and problem-solving skills? 3.Scaffolding and it´s appearance in the Invention project? Methods. The research data was collected in early 2017 from one primary school in the Hel-sinki region. A total of 18 students and 6 teachers participated in the study. The data was col-lected by videotaping lessons from the Invention project. Teachers' reflective diaries were also included. The videos were rated by ELAN - Linguistic Annotator 5.4. The data produced by which was exported to Excel. In Excel, the material was color coded and resulted in a visual description of the data, progress rug. Results and conclusions. The students were very committed to the invention project and there were few non-task-related activities. Primary embodied design activities were largely in accordance with the structure and theme of the lesson. The ideas were not only present dur-ing the idea phase, but throughout the project. This reflects the starting point for building and creating knowledge throughout the project, not just in the early stages of the project. Scaf-folding was highly needed, and this should be taken into consideration when designing in-ventive projects. In this study, pair mentoring and placement of groups according to skill lev-els were used to control the need for guidance.
Subject: luova oppiminen
keksimisen pedagogiikka
keksimisprojekti
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record