Tulevaisuuden koulua rakentamassa : tarkastelussa innovatiivisen koulun kehittäminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173030
Title: Tulevaisuuden koulua rakentamassa : tarkastelussa innovatiivisen koulun kehittäminen
Alternative title: Building the school of the future : Examining the development of an innovative school
Author: Vihantomaa, Krista
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173030
http://hdl.handle.net/10138/316534
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen viitekehyksenä toimi innovatiivisen koulun malli, jossa huomio kiinnitetään kokonaisvaltaisesti koulun kehittämiseen liittyviin tekijöihin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia kokemuksia koulun henkilökunnalla on innovatiivisessa koulussa työskentelystä ja eritellä, missä määrin tutkittu koulu edusti innovatiivisen koulun ulottuvuuksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin henkilökunnan kokemuksia ja käsityksiä innovatiivisen koulun tehtävästä, toiminnan organisoinnista ja yhteistyöverkostoista. Tavoitteena on lisätä tutkimuksen avulla ymmärrystä siitä, minkälaisia koulun kehittämistä ja oppilaiden tulevaisuudessa tarvittavien taitojen oppimista tukevia toimintatapoja koulussa on kehitetty sekä muodostaa johdonmukainen kuva tutkimuksen kohteena olevan koulun toimintakulttuurista. Menetelmät. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka tutkimusaineisto koostui yhdeksästä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Tutkimuskohteena toimi koulu, joka on toiminut usean vuoden ajan oppimiskeskuksena ja kehittäjäyhteisönä. Tutkimuksen osanottajat työskentelivät koulussa eri rooleissa. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin käyttäen teknisenä apuvälineenä ATLAS.ti-ohjelmaa. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten mukaan innovatiivisen koulun tehtävää hahmotettiin opetus-, kasvatus- ja kehittämistehtävän kautta, joista jokaiseen sisältyi tehtävän toteuttamista voimaannuttavia ja haastavia tekijöitä. Opetustehtävän taustalla näkyi tarve opettaa oppilaille tulevaisuudessa tarvittavia taitoja: tiimiopettajuus ja monipuoliset oppimisympäristöt tukivat tähän tavoitteeseen pääsemistä. Kasvatustehtävän osalta pyrittiin vanhempien kanssa yhteisen kasvatuskumppanuuden rakentamiseen. Kehittämistehtävän tunnistettiin tärkeäksi koulun toiminnan kannalta. Merkittävä osa kehittämisestä tapahtui osana koulun arkea. Tuloksissa ilmeni, että koulun toimintatavat perustuivat yhteisölliseen, tiimipohjaiseen, tapaan työskennellä. Koulua johdettiin jaetun johtajuuden periaatteiden mukaisesti ja tutkimustuloksissa korostuivat siihen liittyvät myönteiset kokemukset, kuten päätöksentekoon osallistuminen. Tulokset osoittivat vanhempien ja lähialueen toimijoiden olevan keskeisiä yhteistyöverkostoja. Tulokset antoivat kuitenkin viitteitä siitä, että kaikkia mahdollisuuksia hyödyntää koulun ulkopuolisia toimijoita ei ehkä vielä ollut löydetty, ja tahtotilana näyttäytyi tämän alueen kehittäminen. Yhteisöllisiin voimavaroihin nojautuminen edistää koulun kehittämistä. Yksilöillä on runsaasti erilaisia ajatuksia, ideoita ja osaamista, mitkä pääsevät edelleen kehittymään yhteisen työskentelyn kautta.Objectives. The theoretical framework of this study is based on the Innovative School model, which takes a holistic view of school development factors. The purpose of the study was to find out what kind of experiences the school staff have with working in an innovative school and to what extent the school studied represented the dimensions of the innovative school. The study looked at the school staff's experiences and perceptions of the role of the innovative school, orchestration of school activities and cooperation networks. The aim of the study is to increase understanding of the policies that have been developed in the school to support school development and the learning of 21st century skills, and to form a coherent picture of the school culture. Methods. The study is a qualitative case study, which research material consisted of nine semi-structured thematic interviews. The research context was a school, which has been a learning center and development community for many years. The research participants worked in different positions at the school. The research material was analyzed with theory-guided approach using the ATLAS.ti software as a technical aid. Results and Conclusions. According to the results, the main task of the school was to teach students 21st century skills. Team teaching and different learning environments supported this goal. Another task of the school was to build partnership with the parents. School development was identified as important for the school's operations. A significant part of the development took place in the school’s daily operational processes. The results show that the school's practices were based on a collaborative, team-based, way of working. School leadership was based on distributed leadership and the results highlighted the positive experiences associated with it, such as participation in decision-making. The results show that parents and other stakeholders were key part of the collaborative networks. However, the results indicated that not all opportunities for out-of-school stakeholders had yet been identified. This was a topic that requires development. Relying on community resources advances the development of the school. Individuals have different knowledge, ideas and expertise that can evolve by working together.
Subject: toimintakulttuuri
johtajuus
yhteistyöverkostot
laaja-alainen osaaminen
school culture
leadership
collaborative networks
21st century skills


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record