The Emergence of Students’ Transformative Agency in a Novel Design and Making Environment

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162842
Title: The Emergence of Students’ Transformative Agency in a Novel Design and Making Environment
Alternative title: Oppilaiden muutostoimijuuden kehittyminen uudessa digitaalisessa maker-oppimisympäristössä
Author: Cornér, Tuija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162842
http://hdl.handle.net/10138/316538
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Uudenlaiset digitaaliset oppimisympäristöt haastavat perinteisiä oppimiskäsityksiä korostamalla oppilaiden osallisuutta ja yhteistyötä (Ito, 2013; Kumpulainen, Kajamaa & Rajala, 2018). Tämä tutkielma käsittelee oppilaiden osoittamia muutostoimijuuden ilmentymiä sekä välineiden roolia muutostoimijuuden kehittymisessä uudessa maker-oppimisympäristössä. Muutostoimijuuden tutkimus käsittelee perinteisesti aikuisten työelämään liittyviä interventiotutkimuksia ja oppilaiden muutostoimijuutta on tutkittu vain vähän (Kajamaa & Kumpulainen, 2019). Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytettiin Haapasaaren ja kumppaneiden tunnistamia muutostoimi-juuden tyyppejä (Haapasaari, Engeström & Kerosuo, 2016). Lisäksi välineiden roolia tarkasteltaessa hyödynnettiin Kumpulaisen ja Kajamaan (2019) sosiaalisen objektin, sekä Vygotskyn (1978) kaksoisstimulaation käsitteitä (Kumpulainen & Kajamaa 2019; Vygotsky 1978). Tutkimusaineisto koostui 75 tunnista videomateriaalia, joka on kerätty videoimalla 9–12 vuotiaiden oppilaiden (N=94) työskentelyä uudessa maker-oppimisympäristössä (FUSE Studio) syksyllä 2016. Aineisto analysoitiin Haapasaaren ja kumppaneiden (2014) muutostoimijuuden tyyppien (vastustaminen, kritisoiminen, toiminnan uusien mahdollisuuksien analysointi, toiminnan uusien muotojen tai mallien visualisointi, konkreettisiin muutostoimiin sitoutuminen ja seuraavien askelten ottaminen) pohjalta. Välineiden roolia analysoitiin yhteydessä ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä tunnistettuihin muutostoimijuuden tyyppien ilmentymien kategorioihin. Aineistosta löydettiin oppilaiden muutostoimijuuden ilmaisuja kaikkiin kuuteen tyyppiin liittyen. Oppilaat ilmaisivat toimijuustekoja sekä sanallisesti että kehollisesti, usein haasteisiin kuuluvia välineitä käyttämällä. Oppilaiden muutostoimijuus ilmeni sekä toiminnan vastustamisena, mikä näkyi leikkimisenä tai muita oppilaita häiritsevänä käytöksenä, että uuden, oppilaiden omia mielenkiinnonkohteita tavoittelevan, toiminnan luomisena mikä näkyi yhteistoiminnallisena haasteiden laajentamisena. Työkalut innoittivat ja avittivat oppilaiden muutostoimijuuden kehittymistä. Pyrkiessään irtautumaan oppimisympäristön asettamasta toimintakehyksestä, oppilaat käyttävät sekä sanallisia, että kehollisia ilmaisuja. Välineiden käsittely sekä innostaa että avittaa oppilaiden irtautumispyrkimyksiä, jotka toisinaan johtavat en-nalta-arvaamattomiin design- ja making-toimintoihin.New digital learning environments challenge traditional learning concepts by emphasizing student agency and collaboration (Ito, 2013; Kumpulainen, Kajamaa & Rajala, 2018). This study addresses the expressions of students’ transformative agency, and the role of tools in its emergence, in a novel design and making environment called the FUSE Studio. Research on trans-formative agency has traditionally focused on intervention research related to adults, and in particular on working life, and there has been little research on students’ transformative agency (Kajamaa & Kumpulainen, 2019). The types of transformative agency identified by Haapasaari and colleagues (2016) were used as the theoretical frame of reference for the study (Haapasaari, Engeström & Kerosuo, 2016). In addition, the concepts of the social object of Kumpulainen and Kajamaa (2019) and the double stimulation of Vygotsky (1978) were utilized when analyzing the role of tools (Kumpulainen & Kajamaa 2019; Vygotsky 1978). The data consisted of 75 hours of video material collected by filming the work of 9–12-year-old students (N=94) in the novel design and making environment in the fall of 2016. The data were analyzed using the types of transformative agency (resisting, criticizing, explicating new possibilities or potentials in the activity, envisioning new patterns or models of the activity, committing to new actions, and taking consequential actions to change the activity) of Haapasaari and colleagues (2016) as reference. The role of tools in mediating students’ transformative agency was analyzed in connection to the features of the types of transformative agency identified in the first research question. Expressions of students' transformative agency were found in the data for all six types. Students’ agentive actions were expressed both verbally and physically, often using the tools in the challenges. Students’ transformative agency manifested itself both in opposing activities, which manifested as playing or disruptive behavior, and in creating new activities that pursued students' own interests, which manifested as extending the challenges. The tools inspired and facilitated the emergence of students' transformative agency.Students use both verbal and bodily expressions to break away from the given frame of action set by the learning environment. Working with tools both inspires and facilitates students’ efforts of breaking away, which some-times leads to unexpected design and making activities.
Subject: transformative agency
maker education
digital design and making environments
makerspace


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Corner_Tuija_Pro_gradu_2020.pdf 3.498Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record