Olisiko minusta yrittäjäksi? : persoonallisuuden rooli nuoruuden yrittäjyysaikomuksissa 7. luokalla ja lukion 3. luokalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162838
Title: Olisiko minusta yrittäjäksi? : persoonallisuuden rooli nuoruuden yrittäjyysaikomuksissa 7. luokalla ja lukion 3. luokalla
Alternative title: Could I become an entrepreneur? : The role of personality in entrepreneurial intention of 7th grade students and high school 3rd grade students
Author: Lönnrot, Susanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162838
http://hdl.handle.net/10138/316548
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatuspsykologia
Educational Psychology
Pedagogiska psykologi
Abstract: Tavoitteet. Yrittäjyys on tulevaisuuden työmuoto ja tarve yrittäjämäisille taidoille kasvaa jatkuvasti kaikenlaisessa työssä. Kenestä sitten voi tulla yrittäjä ja vaaditaanko siihen tietynlaista persoonallisuutta? Tämän tutkimuksen tarkoitus oli lisätä ymmärrystä persoonallisuuden roolista nuoruuden yrittäjyysaikomuksissa. Tutkimus toteutettiin analysoimalla persoonallisuuspiirteiden eroja 7. luokan ja lukion 3. luokan välillä, tarkastelemalla persoonallisuuspiirteiden selitysasteita yrittäjyysaikomuksiin sekä vertailemalla eri persoonallisuusprofiilien välisiä eroja yrittäjyysaikomuksen voimakkuudessa. Aihe on kiinnostava, sillä nuorten yrittäjyysaikomuksia on tutkittu vain vähän ja persoonallisuuden merkityksestä yrittäjyyteen on saatu ristiriitaisia tutkimustuloksia. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin Suomen Akatemian rahoittaman Mind the Gap -hankkeen pitkittäistutkimusaineistoa, joka oli kerätty 7. luokalla (n=1310) vuonna 2014 ja lukion 3. luokalla (n=751) vuonna 2019. Persoonallisuutta tutkittiin käyttämällä Big Five -persoonallisuuspiirteitä, jotka ovat neuroottisuus, ekstroversio, sovinnollisuus, avoimuus ja tunnollisuus. Persoonallisuuspiirteiden eroja 7. luokan ja lukion 3. luokan välillä analysoitiin parittaisella t-testillä ja persoonallisuuspiirteiden selitysasteita yrittäjyysaikomukseen tutkittiin regressioanalyysillä. Vastaajat ryhmiteltiin persoonallisuusprofiileihin klusterianalyysillä ja ryhmien välisiä eroja suhteessa yrittäjyysaikomuksiin analysoitiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Vastaajien arviot omista persoonallisuuspiirteistään eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi 7. luokan ja lukion 3. luokan välillä. 7. luokan persoonallisuuspiirteistä yrittäjyysaikomuksia selitti ainoastaan avoimuus ja lukion 3. luokalta avoimuus ja neuroottisuus (käänteisesti), mutta selitysaste oli pieni molemmissa mittauspisteissä. Vastaajat ryhmiteltiin neljään profiiliin persoonallisuuspiirteiden mukaan: 1) Yrittäjämäinen, 2) Sovinnainen, 3) Luova introvertti, ja 4) Varautunut. Profiiliin Yrittäjämäinen kuuluvat nuoret ilmaisivat merkitsevästi enemmän yrittäjyysaikomuksia kuin profiileihin Varautunut ja Sovinnainen kuuluvat vastaajat. Tulokset osoittavat, että vaikka persoonallisuus oli yhteydessä yrittäjyysaikomuksiin, persoonallisuuden rooli ei ollut suuri. Valtaosaosa yrittäjyysaikomuksen vaihtelusta selittyy siis muilla tekijöillä eli hyvinkin erilaiset ihmiset voivat kiinnostua yrittäjyydestä. Tuloksia voi soveltaa erityisesti kouluissa tapahtuvassa yrittäjyyskasvatuksessa, jossa nuoria voidaan rohkaista harkitsemaan yrittäjyyttä riippumatta siitä, minkälaisia persoonallisuuspiirteitä heillä on.Objectives. Entrepreneurship is the future of work and the need for entrepreneurial skills is increasing with any type of work. But who can become an entrepreneur and does it require a certain kind of personality? The objective of this study was to increase the understanding about the role that personality has in entrepreneurial intention during adolescence. The study was conducted by analysing the differences in personality traits between 7th grade and high school 3rd grade students, examining how personality traits explain entrepreneurial intention and comparing different personality profiles based on entrepreneurial intention. There has been little research about entrepreneurial intentions among adolescence. Furthermore, the results from previous research have shown mixed results on the association between personality and entrepreneurial intentions, making the topic interesting. Methods. The data for this study were acquired as a longitudinal data from Mind the Gap -project that was funded by the Academy of Finland. The data were collected in 2014 (7th grade n=1310) and 2019 (high school 3rd grade n=751). Personality was measured using Big Five personality traits: neuroticism, extraversion, agreeableness, openness and conscientiousness. The paired t-test was used to analyze the differences in personality traits between 7th grade and high school 3rd grade students. The associations between personality traits and entrepreneurial intention were examined using regression analysis. Cluster analysis was used to form personality profiles and the differences between profiles based on entrepreneurial intention were analysed using one-way analysis of variance. Results and conclusions. There were no statistically significant differences in the personality traits between 7th grade and high school 3rd grade students. Openness was the only personality trait that explained entrepreneurial intention of 7th grade students. Neuroticism (inverted) and openness explained entrepreneurial intention of high school 3rd grade students. The effect size was low on both measurement points. The participants were classified into four profiles based on their personality traits: 1) Entrepreneurial, 2) Amicable, 3) Creative introvert, and 4) Reserved. Participants with Entrepreneurial profile reported more entrepreneurial intentions than participants with Amicable and Reserved. The findings suggest that even though personality was significantly associated with entrepreneurial intention, the role of personality was not major. This means that most of the variance of entrepreneurial intention can be explained with other variables. The results can be applied especially to entrepreneurial education in schools where adolescents can be encouraged to consider entrepreneurship regardless of their personality traits.
Subject: Yrittäjyysaikomus
persoonallisuus
big five
nuoruus
yrittäjyys
seurantatutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record