PodKaista, Lepopäivä ja Kaverin Puolesta Kyselen : suomalaisten podcastnimien rakenne, merkitys ja funktiot

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006223391
Title: PodKaista, Lepopäivä ja Kaverin Puolesta Kyselen : suomalaisten podcastnimien rakenne, merkitys ja funktiot
Author: Järveläinen, Liisi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006223391
http://hdl.handle.net/10138/316854
Thesis level: master's thesis
Degree program: Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
Master's Programme in Finnish and Finno-Ugrian Languages and Cultures
Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer
Specialisation: Suomen kieli
Finnish Language
Finska språket
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisia podcastnimiä. Tavoitteena on selvittää, millaisia nimiä suomenkielisillä podcasteilla on. Podcastnimet ovat jokseenkin tuore nimikategoria, jota ei ole ennen tutkittu Suomessa. Tutkimusaineisto koostuu 296 podcastnimestä, jotka on poimittu Jakso.fi -podcastsivustolta vuonna 2018. Tutkielmassa pyritään selvittämään, millaisia podcastnimet ovat rakenteeltaan ja ortografialtaan, millaisia merkityksiä podcastnimillä on sekä millaisia funktioita podcastnimistä hahmottuu. Metodi pohjautuu Paula Sjöblomin (2006) yritysnimien tarkastelua varten kehittämään funktionaalis–semanttiseen analyysimalliin. Lukuisat podcastnimet ovat ortografialtaan yleiskielen oikeinkirjoitusnormeista poikkeavia. Podcastnimiin sisältyy vieraita grafeemeja, väli- ja erikoismerkkejä, poikkeuksellista suurten ja pienten kirjainten käyttöä sekä poikkeuksellista yhteen ja erikseen kirjoittamista. Kohosteista ortografiaa hyödynnetään esimerkiksi nimenosien rajalla. Suurin osa podcastnimistä hahmottuu suomenkielisiksi. Lisäksi aineistoon sisältyy englanninkielisiä nimiä sekä yksi kreikankielinen nimi. Osa podcasteista on sekakielisiä eli niistä hahmottuu useampaa kuin yhtä kieltä. Podcastnimet ovat joko yksi-, kaksi- tai kolmeosaisia. Jokainen podcastnimi sisältää yksilöivän nimenosan. jonka lisäksi nimessä voi olla myös ideaa ilmaiseva osa, selventävä täydennysosa tai nämä molemmat. Suurin osa podcastnimistä on yksiosaisia. Kaksiosaisia nimiä on aineistossa 76, kolmiosaisia nimiä 13. Ideaa ilmaiseva osa koostuu lekseemistä podcast tai radio. Yksilöivät nimenosat voivat koostua henkilönnimistä, paikannimistä, muista erisnimistä, leksikaalista merkitystä kantavista ilmauksista, tekosanoista, kirjainlyhenteitä tai numeroista. Samassa yksilöivässä nimenosassa voi olla yksi tai useampi edellä mainitsemani ilmaus. Yleisimmin yksilöivä nimenosa sisältää leksikaalista merkitystä kantavan ilmauksen, toisiksi yleisintä on proprien käyttö. Leksikaalista merkitystä kantavat ilmaukset voivat olla substantiiveja, adjektiiveja, numeraaleja, pronomineja, lauseita tai muita kielen ilmauksia. Tavallisinta on, että nimessä on substantiivi. . Podcastnimet voivat olla suorassa, epäsuorassa tai pakatussa merkityssuhteessa tarkoitteeseensa. Jos merkityssuhde on suora, nimi ei sisällä tulkinnanvaraisia elementtejä. Epäsuora merkityssuhde voi rakentua esimerkiksi metaforien tai metonymian avulla, mitä hyödynnetäänkin useissa nimissä. Metonyymisia ovat sellaiset nimet, jotka kytkevät podcastin podcastdiskurssiin. Metaforiset nimet puolestaan voivat verrata podcastia ihmiseen, paikkaan, työpaikkaan, esineeseen tai matkaan. Podcastnimistä hahmottuu houkuttelevia, informatiivisia, käytännöllisiä, integroivia sekä individualisoivia funktioita. Mahdollisimman toimivaan podcastnimeen sisältyy monia funktioita.
Subject: nimistöntutkimus
funktionaalis–semanttinen analyysimalli
podcast
kaupallinen nimistö
internetnimistö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record