Matkalla kohti kestävämpää festivaalia : Suomessa järjestettävien taide- ja kulttuuritapahtumien vastuullisuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006233414
Title: Matkalla kohti kestävämpää festivaalia : Suomessa järjestettävien taide- ja kulttuuritapahtumien vastuullisuus
Alternative title: Sustainable Festival as a Destination : The Responsibility of Art and Cultural Events in Finland
Author: Sakko, Annika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006233414
http://hdl.handle.net/10138/316963
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maantiede
Abstract: Globalisaatio, ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen periaatteet ovat nostaneet vastuullisuuden tärkeäksi osaksi yh-teiskunnallista keskustelua. Vastuullisuuden katsotaan olevan ennen kaikkea vastuuta toiminnan vaikutuksista. Koska festivaaleilla on myös monitahoisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan, on vastuullisuusajattelu tullut osaksi myös festivaalituotantoa. Vastuullisuutta voidaan toteuttaa huomioimalla toiminnan sidosryhmät ja niiden tarpeet sekä huoleh-timalla taloudellisen kannattavuuden lisäksi myös ympäristön resurssien elinvoimaisuudesta. Vastuullisilla toimilla voi-daan pyrkiä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämän tutkielman tarkoituksena oli osoittaa, miten Suomessa järjestetyissä festivaaleissa on huomioitu vastuullisuus. Tutkielman tavoitteena oli saada selville millaisilla toimenpiteillä ja valinnoilla festivaalijärjestäjät ovat edistäneet festi-vaalin taloudellista, sosiokulttuurista ja ekologista vastuullisuutta. Tutkielmassa selvitettiin myös, miten festivaalien jär-jestäjät näkevät vastuullisempien valintojen vaikuttavan sidosryhmiin ja festivaalin imagoon. Tutkielman yksi tavoite oli myös saada selville mitä syitä vastuullisemman toiminnan taustalla on ja mitä haasteita festivaalit ovat kokeneet vastuul-lisuuden toteuttamisessa. Lisäksi tutkittiin miten festivaalit ovat mitanneet vastuullisuuden toteutumista ja viestineet siitä. Tutkimusongelmaa lähestytään käymällä läpi matkailun vaikutuksia, kestävän matkailun periaatteita sekä yhteiskuntavas-tuun teorioita käsittelevää kirjallisuutta. Taide – ja kulttuuritapahtumien sekä festivaalien määrittelyjen taustalla käytettiin kulttuurimatkailun kasvua ja merkitystä. Tapahtumien ja tapahtumamatkailun kautta syvennettiin festivaalien yhteyttä matkailuun. Vastuullisen festivaalin kontekstia lähestyttiin vastuullisen matkailun viitekehyksen kautta. Vastuullisen mat-kailun, festivaalien matkailullisen roolin ja festivaalien sidosryhmien avulla johdatettiin lukija vastuullisen festivaalin ulottuvuuksiin. Empiirinen osa muodostui festivaaleja järjestäville organisaatioille toteutetusta kyselytutkimuksesta sekä haastatteluista. Kyselyn kohteena olivat Suomessa järjestetyt taide- ja kulttuuritapahtumat. Kyselytutkimukseen tuli vastauksia yhteensä 40 ja haastateltuja festivaalien edustajia oli kolme. Tutkielmassa hyödynnettiin sekä laadullisia että määrällisiä menetel-miä aineiston käsittelyssä. Tämä tuki hyvin sekä vastuullisuuden että festivaalien laajoja ulottuvuuksia. Tutkielmassa havaittiin, että festivaalit ovat jo ottaneet vastuullisuuden osaksi toimintaansa. Noin joka toisella festivaalil-la oli jo jokin vastuullisuuteen liittyvä toimintasuunnitelma ja kaikki festivaalit pitivät todennäköisenä, että ne lisäävät vastuullisuustekoja tulevaisuudessa. Taloudellista vastuuta oli edistetty muun muassa tukemalla paikallista taloutta ja noudattamalla hyvää hallintotapaa. Sosiokulttuurinen vastuu oli huomioitu esimerkiksi vaikuttamalla positiivisesti paik-kakunnan tai alueen imagoon ja vetovoimaisuuteen. Ympäristövastuun osalta festivaalit olivat panostaneet ennen kaik-kea jätteiden käsittelyyn sekä saavutettavuuteen. Merkittävin syy vastuullisuuden edistämiseen oli organisaation oma ideologia ja arvot toiminnan taustalla, mutta myös festivaalikävijöiden vaatimukset vastuullisuudelle oli yksi olennainen syy. Vastuullisuuden mittarina pidettiinkin myös ensisijaisesti festivaalikävijöille kohdistettuja kyselyjä. Vastuullisuudesta oli viestitty pääasiassa työntekijöiden ohjeistuksissa, mutta myös festivaalin sosiaalisen median sivustoilla. Suurimpana haasteena vastuullisuudessa festivaalien edustajat näkivät yhteisen ohjeistuksen puuttumisen tapahtuma-alalta. Festivaa-lien edustajat kokivatkin, että vastuullisuutta voitaisiin parhaiten edistää alalla luomalla tällainen ohje. Festivaalien edus-tajat näkivät, että vastuullisuudella on kaikkein eniten vaikutusta tapahtuman imagoon positiivisesti. Nähtiin myös, että vastuullisuudella ja siitä viestimisellä on vaikutusta festivaalikävijöiden tyytyväisyyteen sekä heidän vastuullisuuden kannustamiseen. Vaikuttaa siis siltä, että festivaaleissa vastuullisuutta on jo toteutettu monin keinoin, vaikka festivaaleilla ei varsinaista vastuullisuuden tietoista suunnitelmaa olisikaan. Tämä viestii myös siitä, että vastuullisuus on muotoutu-massa osaksi festivaalituotannon kaikkea toimintaa, mikä antaa hyvät edellytykset festivaalien kestävyyden tavoittelulleGlobalization, climate change and the principles of sustainable development have made responsibility an important part of the societal debate. Responsibility is, above all, responsibility for the effects of activities. As festivals also have complex effects on the surrounding society, corporate responsibility thinking has also become part of festival production. Responsibility can be implemented by considering the stakeholders and their needs, and by ensuring not only economic viability but also the vitality of environmental resources. Sustainable development can be achieved by responsible actions. The purpose of the study was to show how responsibility has been considered in festivals organized in Finland. The aim of the study was to find out what measures and choices the festival organizers have used to promote the festival's economic, socio-cultural and ecological responsibility. The study also explored how the festival organisers see the responsible choices affecting stakeholders and the image of the festival. One of the aims of the study was also to find out what are the reasons behind more responsible activities and what challenges festivals have experienced in implementing responsibility into festival production. In addition, it was studied how festivals have measured and communicated the realization of their responsibility. The research problem is approached by reviewing the literature on tourism impacts, the principles of sustainable tourism and theories of corporate social responsibility. The growth and importance of cultural tourism was used as a basis for defining events and their role in tourism. Through events and event tourism, the definition of festivals and the connection of festivals to tourism was deepened. The context of the responsible festival was approached through the framework of responsible tourism. The empirical part consisted of a survey and interviews for festival organisations. A total of 40 responses were received to the survey and there were three festival representatives interviewed. The study utilized both qualitative and quantitative methods in the processing of the results and material. This wider perspective supported the broad dimensions of both responsibility and festivals. The study found that festivals have already incorporated responsibility into their activities. About every other festival already had responsibility-related action plan and all festivals considered it likely that they would increase their acts of responsibility in the future. Financial responsibility had been promoted, among other things, by supporting the local economy and following good governance. Socio-cultural responsibility had been considered, for example, by positively influencing the image and attractiveness of the festival’s region. In terms of environmental responsibility, the festivals had focused above all on waste management and accessibility. The most significant reason for promoting responsibility was the organisation's own ideology and values behind its activities. In addition, the festival visitors' demands for responsibility were also one of the essential reasons. Surveys aimed for festivalgoers were considered as a primary measure of responsibility. Responsibility had been communicated mainly in the instructions of the employees, but also on the social media sites of the festival. The biggest challenge in responsibility was the lack of common guidance in the event industry. Indeed, festival representatives felt that responsibility could best be promoted in the industry by creating such a guide. Festival representatives felt that responsibility has the most impact on promoting positive image of the event. It was also seen that responsibility influences the satisfaction of festival visitors as well as encourages their own responsibility. Thus, it seems that in festivals, responsibility has already been implemented in many ways, even if the festivals do not have an actual conscious responsibility plan. This also signals that responsibility is becoming part of all festival production activities, which provides good foundation for striving for the sustainability of festivals
Subject: tapahtumat
festivaalit
yhteiskuntavastuu
vastuullinen matkailu
kestävä matkailu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sakko_Annika_Pro_Gradu_2020.pdf 1.090Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record