Kriminaliseringen av självtvätt - Utgör läran om medbestraffade handlingar ett hinder för en alltomfattande kriminalisering av självtvätt?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006303506
Title: Kriminaliseringen av självtvätt - Utgör läran om medbestraffade handlingar ett hinder för en alltomfattande kriminalisering av självtvätt?
Author: Aspholm, Thomas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006303506
http://hdl.handle.net/10138/317120
Thesis level: master's thesis
Abstract: I den finska rättsordningen anses vissa brott vara av sådan natur att de är medbestraffade i straffet för ett annat brott. Om en gärningsman gör sig skyldig till två i strafflagen straffbara gärningar kan det följaktligen anses att det ena brottet är medbestraffat i det andra. En inbrottstjuv som till exempel söndrar ett fönster för att möjliggöra inbrottet, döms inte för skadegörelse utan endast för grov stöld. Skadegörelsen är medbestraffad i straffet för den grova stölden. Penningtvätt har traditionellt ansetts utgöra ett sådant brott som kan vara medbestraffat i straffet för ett annat. Penningtvätt är i Finland kriminaliserat i strafflagens 32:6. I direktivet (EU) 2018/1673 av den 23 oktober 2018 om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser framförs att medlemsstaterna bör säkerställa att vissa typer av penningtvätt också är straffbara när de begås av samma person som gjort sig skyldig till den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen. Enligt den gällande begränsningsbestämmelsen i strafflagens 32:11 kan en sådan person som medverkat i förbrottet inte dömas för penningtvätt. Ett undantag till den här regeln gäller däremot vid grova fall av penningtvätt. Att en person som medverkat i förbrottet tvättar brottsnyttan har kommit att kallas för självtvätt. Självtvätt har ansetts förutsätta en alltomfattande kriminalisering eftersom den gällande bestämmelsen möjliggör att redan en obetydlig medverkan i förbrottet kan konstituera en ansvarsfrihetsgrund i förhållande till förbrottet. Behovet av att kriminalisera självtvätt har likaledes iakttagits utomlands i lagberedningen. Exempelvis införde Sverige en alltomfattande kriminalisering av självtvätt år 2014. I det inhemska lagberedningsmaterialet har det framförts att läran om medbestraffade handlingar kan utgöra ett hinder för en alltomfattande kriminalisering av självtvätt. Syftet med denna avhandling är att undersöka om denna lära i praktiken utgör ett hinder för en alltomfattande kriminalisering av självtvätt. För att besvara min forskningsfråga kommer jag att reda ut förhållandet mellan läran om medbestraffade handlingar och självtvätt. Genom att tillämpa de kriterier som uppställs av läran om medbestraffade handlingar på fall av självtvätt, kommer jag kunna reda ut huruvida läran utgör ett hinder för en alltomfattande kriminalisering. Eftersom Sverige har infört en alltomfattande kriminalisering av självtvätt kommer jag i avhandlingen också att reda ut hur denna kriminalisering lagtekniskt är uppbyggd.
Subject: Penningtvätt
självtvätt
lagkonkurrens
läran om medbestraffade handlingar
Discipline: Rikosoikeus
Criminal law
Straffrätt


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record