Sormenjälkiä rajoilla - Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaama henkilötietojen suoja biometrisille tunnisteille EU:n maahantulon tietojärjestelmissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006303520
Title: Sormenjälkiä rajoilla - Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaama henkilötietojen suoja biometrisille tunnisteille EU:n maahantulon tietojärjestelmissä
Author: Sandell, Sofia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006303520
http://hdl.handle.net/10138/317126
Thesis level: master's thesis
Abstract: Biometrisiä tunnisteita, eli henkilön fyysisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen perustuvia tietoja, käytetään Euroopan unionissa yhä enenevässä määrin. Koko EU:n laajuisia biometrisen tiedon tietokantoja on perustettu jo 90-luvulla, kun Schengen-alue ja EU:n uusi ulkoraja luotiin. Alueen sisäisen liikkumisvapauden ja sisämarkkinoiden turvaamiseksi ja jäsenvaltioiden kommunikaatiota parantamaan on luotu erilaisia valvontajärjestelmiä ja niiden tietoja sisältäviä tietokantoja, jotka ovat EU-maiden ja Schengen-maiden käytössä. Näihin tietokantoihin kuuluvat Eurodac, SIS II ja VIS. Tietokannat sisältävät biometrista tietoa EU:n ja Schengen-alueen rajoja ylittävistä henkilöistä. Ihmisoikeuksia koko Euroopan alueella suojaa Euroopan ihmisoikeussopimus, johon myös Euroopan unionilla on tavoite liittyä osapuoleksi. Euroopan ihmisoikeussopimus suojaa oikeuden yksityis- ja perhe-elämän kunnioitukseen, joka käsittää myös henkilötietojen suojan osana muita yksityiselämän suojan eri ulottuvuuksia. Henkilötietojen suoja koostuu useammasta eri osatekijästä, joihin kuuluvat sekä henkilötietojen kohteen oikeudet, että henkilötietoja käsittelevän tahon velvollisuudet. Euroopan unionin laajat tietojärjestelmät voivat luoda monia henkilötietojen suojaan liittyviä haasteita. Tutkielman tavoitteena on selvittää: millaista biometristä tietoa ihmisistä kerätään ja säilytetään EU:n tietojärjestelmissä rajavalvonnan, viisumien, turvapaikanhaun ja sisäisen turvallisuuden tarkoituksiin; kuuluvatko biometriset tiedot Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan neuvoston tietosuojasopimuksen turvaaman henkilötietojen suojan alaan, ja miten ne on turvattu ; sekä millaisia ongelmakohtia henkilötietojen suojan näkökulmasta näiden tietojen keräämiseen ja säilyttämiseen liittyy. Biometristen tunnisteiden erikoispiirteisiin kuuluu, että ne ovat yleisiä, yksilöllisiä ja pysyviä, eli kyseinen ominaispiirre esiintyy kaikilla ihmisillä, ollen kuitenkin erilainen kaikilla ihmisillä, eikä se saa muuttua ajan kuluessa. Tämä tekee biometrisistä tunnisteista erityisen haavoittuvaisia väärinkäyttötilanteissa. Biometrista tietoa kerätään, käsitellään ja tallennetaan koneellisesti niin erilaisiin muotoihin, että sen kuuluminen henkilötietoihin on myös kyseenalaistettu. Henkilötiedot määritellään Euroopan neuvoston tietosuojasopimuksessa kaikiksi tiedoiksi, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaa luonnolliseen henkilöön. Tunnistettavissa olevan käsitteellä viitataan henkilön identiteetin lisäksi myös siihen tietoon, mikä antaa mahdollisuuden yksilöidä tai erottaa henkilö muista. Yksilöinti voitaisiin tehdä esimerkiksi viittaamalla henkilöön biometrisen tiedon avulla . Tässä henkilötietojen määritelmän tarkennuksessa nimenomaisesti viitataan biometrisiin tietoihin, näin ollen biometriset tunnisteet kuuluisivat henkilötietoihin. Biometrisiä tietoja ei kuitenkaan oteta erikseen huomioon EIS:n tekstissä. EIT on kuitenkin käsitellyt biometrisiä tietoja osana henkilötietojen suojan kattamia tietoja. Henkilötietojen suoja koostuu henkilötietojen kohteen oikeuksista sekä käsittelijän velvollisuuksista. Rekisteröidyn oikeuksiin kuuluvat oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä, oikeus tarkastella tietojaan ja saada virheelliset tai laittomasti tallennetut tiedot oikaistua tai poistettua, sekä oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Käsittelijän velvollisuuksiin taas kuuluu mm. taata käsiteltävien tietojen hyvä laatu, rajoittaa niiden tarkasteluoikeuksia, käsitellä tietoja vain lainmukaisiin tarkoituksiin, tallettaa tietoja suhteessa niiden käsittelyn tarkoitukseen ja rajoittaa niiden säilytysaika käsittelyn tarkoituksen kannalta olennaiseen. Nämä oikeudet ja velvollisuudet on myös säädetty jokaista käsiteltyä tietojärjestelmää koskevissa asetuksissa. Asetukset eivät kuitenkaan ole yhdenmukaisia, ja ne luovat erilaisia käytäntöjä mm. tietojen säilytyksessä ja tiedonannossa. Käytännön tasolla rekisteröidyn oikeudet eivät kuitenkaan aina toteudu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus jää usein epäselväksi, eivätkä rekisteröidyt ole tietoisiaan oikeuksistaan, tai ainakaan pyydä niiden käyttämistä. Mikäli tietojen poistamista tai oikaisemista pyydetään, ei vastauksiakaan aina tule määräajassa. Henkilötietojen suojan osalta Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan neuvoston tietosuojasopimuksen luoma suojan taso ei siis käytännössä toteudu kaikissa EU:n laajoissa maahantulon ja rajaturvaamisen tietojärjestelmissä.
Discipline: Valtiosääntöoikeus
Constitutional law
Statsförfattningsrätt


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record