Sanoista tekoihin : Kestävyyden toteuttaminen ruokaketjussa yritysvastuutekojen ja kulutusvalintojen kautta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6189-5
Title: Sanoista tekoihin : Kestävyyden toteuttaminen ruokaketjussa yritysvastuutekojen ja kulutusvalintojen kautta
Author: Ihanainen, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Doctoral Programme in Food Chain and Health
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-08-21
Language: fi
Belongs to series: Dissertationes Schola Doctoralis Scientiae Circumiectalis, Alimentariae, Biologicae 19/2020 - URN:ISSN:2342-5431
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6189-5
http://hdl.handle.net/10138/317513
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The aim of this study is to develop a sustainable food chain model based on previous studies and an empirical survey by using the abductive method. Through the empirical study, the actions and goals of a sustainable food chain regarding the corporate social responsibility (CSR) of the food and grocery industries and consumers’ food choices are identified. The expectations and motives associated with a sustainable food chain are also determined. The corporate responsibility reports for the years of 2015-2018 are used as secondary empirical data. Consumers’ sustainable food choices and the image of CSR actions are studied through focus group interviews. The targets of the focus groups are students, mothers, and seniors. In the focus group interviews, consumers’ sustainable food choices, perspectives, and expectations of CSR in the food business are studied. The added value of the work is to bring new dialogue to the research of the sustainable food choices of consumers and companies' arguments for sustainability. The dialogue compares corporations’ sustainability actions and goals to consumers’ sustainable food choices and expectations of CSR. For consumers, the factors that influence the formation of a corporate image of sustainability are also examined. The sustainable food chain model created in this study brings a new, holistic perspective to the theoretical debate by questioning the linear food chain model and combining dimensions of the circular economy and the whole food chain and its sustainability. The sustainable food chain model is based on the circular economy because previous studies underline that current food production and consumption habits are unsustainable and a transition from the linear food chain model to the circular economy is needed. Key findings of the empirical study are the following. 1) Sustainability actions and goals in the grocery and food industries are focused on environmental sustainability and are motivated by economic profitability and competitiveness. 2) Plant-based and domestic products are highlighted in consumers’ sustainable food choices and are motivated by health and safety. 3) Consumers’ image of the sustainability of a corporation is made up of factors that consumers consider when making sustainable choices, such as organic, local food, and plant-based options, as well as environmentally friendly packaging. 4) Consumers’ image of the sustainability of and familiarity with a company go hand in hand. The more familiar the company is to a consumer, the more reliable it is considered. When a company’s and a costumer’s values meet, the consumer thinks that the company is more trustworthy. Consumers are also more likely to make purchases from that company.Tutkimuksen tarkoituksena on luoda kestävän ruokaketjun malli aiempien tutkimusten sekä empiiristen aineistojen pohjalta abduktiivisesti. Empiirisessä tutkimuksessa tunnistetaan ne kestävyysteot, joita yritykset ja kuluttajat jo toteuttavat sekä tavoitteet, odotukset ja motiivit, jotka kestävään ruokaketjuun liitetään. Ruokaketjun kestävyyden tutkimisen sekundäärisenä aineistona käytetään elintarvikealan ja päivittäistavarakaupan yritysten yritysvastuuraportteja. Yritysvastuuraporteista tutkitaan laadullisesti sitä, mitä tekoja ja tavoitteita yritykset nostavat esiin ruoantuotannon yritysvastuuseen liittyen. Työssä myös tutkitaan sitä, miten yritysvastuu on tutkimuksen kohteena olevissa yrityksissä muuttunut vuosien 2015 ja 2018 välillä. Kuluttajien kestäviä ruokavalintoja kartoitetaan fokusryhmähaastatteluissa, joiden kohderyhmänä ovat opiskelijat, äidit ja seniorit. Fokusryhmähaastatteluissa tutkitaan kuluttajien kestäviä ruokavalintoja sekä kuluttajien näkökulmia ja odotuksia yritysvastuun toteutuksesta ruoan osalta. Työn lisäarvona on tuoda tutkimuskenttään vuoropuhelu kuluttajien kestävien ruokavalintojen ja yritysten kestävyysargumentoinnin välille. Vuoropuhelulla tarkoitetaan yritysvastuuraporteilta nousevien tekojen ja tavoitteiden vertaamista kuluttajien tekoihin ja odotuksiin. Kuluttajien osalta tutkitaan myös niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksiin liittyvän kestävyysmielikuvan muodostumiseen. Tutkimuksessa luotu kestävän ruokaketjun malli tuo uuden, holistisen näkökulman teoreettiseen keskusteluun kyseenalaistaen lineaarisen ruokaketjun mallin, yhdistäen kiertotalouden sekä koko ruokaketjun ja sen kestävyyden ulottuvuudet. Tutkimuksen empiiriset tulokset voidaan tiivistää seuraaviin väittämiin: 1) Päivittäistavarakaupan ja elintarviketeollisuuden kestävyysteot painottuvat ympäristökestävyyteen ja niitä motivoi taloudellisen kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen. 2) Kuluttajien kestävyysteoissa korostuu kasvispainotteisuus ja kotimaisten tuotteiden suosiminen ja niitä motivoi terveyden ja turvallisuuden vaaliminen. 3) Kuluttajien kestävyysmielikuva muodostuu niistä tekijöistä, jotka kuluttajat mieltävät kestäviksi valinnoiksi kuten luomu-, lähiruoka, ja kasvipohjaiset vaihtoehdot sekä ympäristöystävälliset pakkaukset. 4) Kuluttajien kestävyysmielikuva ja yrityksen tuttuus kulkevat käsi kädessä. Mitä tutumpi yritys on, sitä enemmän luotetaan yrityksen toimivan vastuullisesti ja omien arvojen mukaisesti. Mitä luotettavampana ja kuluttajan omia arvoja tukevana toimijaa pidetään, sen todennäköisemmin kuluttaja sinne ostonsa suuntaa.
Subject: markkinointi
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SANOISTA.pdf 3.402Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record