Lasten semanttinen sanasujuvuus ja sanahakustrategiat 2–5-vuotiaana

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008263860
Title: Lasten semanttinen sanasujuvuus ja sanahakustrategiat 2–5-vuotiaana
Author: Kaila, Elisabet
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008263860
http://hdl.handle.net/10138/318589
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Semanttista sanasujuvuustehtävää on usein käytetty osana lasten sanaston kehityksen arviointia. Tehtävällä arvioidaan kykyä tuottaa tiettyyn kategoriaan kuuluvia sanoja rajoitetussa ajassa. Aikaisemmissa tutkimuksissa semanttisen sanasujuvuuden on havaittu kehittyvän lapsen kasvaessa. Lisäksi sanasujuvuustehtävissä käytettyjen sanahakustrategioiden on havaittu tehostavan sanojen mieleenpalauttamista kouluikäisillä lapsilla ja aikuisilla. Alle kouluikäisten lasten semanttisessa sanasujuvuustehtävässä käyttämiä sanahakustrategioita on kuitenkin tutkittu varsin vähän ja toistaiseksi alle 4-vuotiaiden kohdalla tutkimusta ei ole tehty lainkaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, eroaako suoriutuminen semanttisissa sanasujuvuustehtävissä 2–5-vuotiaiden lasten välillä ja ovatko lapsen sukupuoli sekä vanhempien sosioekonominen tausta yhteydessä lasten suoriutumiseen tehtävissä. Lisäksi tarkasteltiin, käyttävätkö lapset sanahakustrategioita tehtävien suorittamisessa ja jos käyttävät, onko niillä yhteys hyväksyttyjen sanojen määrään. Tutkimukseen osallistui 79 lasta. Lapset tekivät kaksi vanhempiensa ohjaamaa sanasujuvuustehtävää verkkokyselyn yhteydessä. Tehtävien aikana tuli luetella eläinkategoriaan ja vaatekategoriaan kuuluvia sanoja yhden minuutin ajan. Tehtävistä tarkasteltiin hyväksyttyjen sanojen määrää, virheiden määrää ja virhetyyppejä. Sanahakustrategioita tutkittiin tarkastelemalla klustereita, semanttisia alakategorioita ja alakategorioiden välisiä vaihtoja. Tulokset osoittivat iällä olevan vahva yhteys lasten sanasujuvuussuoriutumiseen hyväksyttyjen sanojen, klustereiden, semanttisten alakategorioiden sekä vaihtojen määrällä mitattuna. Uusi tulos oli se, että jo 2-vuotiaat kykenivät tuottamaan sanasujuvuustehtävään hyväksyttyjä sanoja ja hyödyntämään tehtävässä sanahakustrategioita. Sukupuoli ja vanhempien sosioekonominen tausta eivät olleet yhteydessä tehtäväsuoriutumiseen. Klustereiden, semanttisten alakategorioiden ja vaihtojen määrä oli positiivisesti yhteydessä hyväksyttyjen sanojen määrään, minkä perusteella näyttäisi siltä, että onnistunut sanahaku sanasujuvuustehtävässä edellyttää sanahakustrategioiden käyttöä myös alle kouluikäisillä lapsilla. Aikaisemman tutkimustiedon puutteen vuoksi lisätutkimus on kuitenkin tarpeen lasten varhaisten sanahakustrategioiden suhteen. Tämä tutkimus on ensimmäinen, jossa lasten sanasujuvuustehtävän ovat ohjanneet vanhemmat. Käytännön puheterapiatyön ja tulevaisuuden tutkimuksien kannalta hyödyllinen tieto on, että tällainen tutkimusasetelma näyttäisi soveltuvan lasten sanasujuvuuden arviointiin.Semantic fluency task is often used as part of an assesment to investigate children’s lexical development. Semantic fluency task measures the ability to generate words within a certain category and within a restricted amount of time. In previous studies, children’s semantic fluency skills have increased as the child grows. In addition, word retrieval strategies have been found to enhance word recall in the semantic fluency task with school-aged children and adults. However, there is only little knowledge regarding the use of word retrieval strategies in the semantic fluency task with preschool aged children. So far, in previous studies word retrieval strategies in the task have not been investigated with children under the age of 4. The aim of this study was to examine whether there are differences in 2 to 5 year old children’s performance in the semantic fluency task and whether children’s gender or their parent’s socioeconomic status had an impact on their performance. In addition, the children’s ability of using word retrieval strategies were explored and the relation between the use of word retrieval strategies and the number of correct words were evaluated. The study sample included 79 children. Children completed two semantic fluency tasks guided by their parents in an online questionnaire. During the tasks, the children generated words belonging to the semantic category of animals and clothes within a minute. The performance was evaluated on the basis of the number of correct words, errors and error types. Word retrieval strategies were studied by examining clusters, semantic subcategories and switches between subcategories. The results of this study showed that age had a strong relation to performance on fluency tasks as measured with a number of correct words, clusters, semantic subcategories and switches. The new result was that even 2 year old children could generate correct words for the task and utilize word retrieval strategies in the tasks. The children’s gender or parents’ socioeconomic status had no effect on performance in the semantic fluency tasks. Number of clusters, semantic subcategories and switches had a positive relation to the number of correct words which indicated that successful word retrieval required use of fluency strategies even with preschool aged children. However, due to the lack of previous research data, more research regarding children’s word retrieval strategies is necessary. This study is the first in which the children’s word fluency task was guided by their parents. Clinical practice and further studies could benefit from these results that such a research design would appear to be suitable for assessing children’s semantic fluency.
Subject: semanttinen sanasujuvuus
sanahakustrategiat
klusterointi
vaihtaminen
semanttiset alakategoriat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kaila_Elisabet_tutkielma_2020.pdf 646.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record