Effects of low birth weight and perinatal hyperbilirubinemia on interference control in adulthood

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009164119
Title: Effects of low birth weight and perinatal hyperbilirubinemia on interference control in adulthood
Author: Kaisto, Soila
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009164119
http://hdl.handle.net/10138/319397
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksessa tarkastellaan alhaisen syntymäpainon ja korkean bilirubiinipitoisuuden vaikutuksia aikuisiän kognitiiviseen häiriöherkkyyteen. Tutkimuskysymyksinä ovat, onko alhainen syntymäpaino ja korkea bilirubiinipitoisuus yhteydessä aikuisiän kognitiiviseen häiriöherkkyyteen, ja vaikuttaako kognitiivisen kuorman lisääminen tähän yhteyteen. Aikaisemman tutkimuksen liittyen syntymäaikaisiin riskitekijöihin ja toiminnanohjaukseen perustuen, hypoteeseina olivat, että henkilöillä, joilla on ollut alhainen syntymäpaino tai korkea bilirubiinipitoisuus reaktioaikojen muutos kongruentista inkongruenttiin ärsykkeeseen Flanker-tehtävässä on suurempi kuin verrokeilla, ja että kaksoistehtävän lisääminen hidastaisi suoriutumista entisestään enemmän heillä kuin verrokkihenkilöillä. Metenelmät. Tutkimuksen osallistujat (N = 274) valittiin laajasta suomalaisesta syntymäriskivauvojen ja terveiden verrokkien pitkittäiskohorttitutkimuksesta. Henkilöt, joilla oli vain yksi syntymäriskitekijä (alhainen syntymäpaino tai korkea bilirubiinipitoisuus) ja jotka olivat tehneet Flanker-tehtävän 40-vuotisvaiheen neuropsykologisessa arvioinnissa, valittiin osallistumaan tähän tutkimukseen. Verrokit (N = 78) olivat tehneet Flanker-tehtävän, mutta heillä ei ollut syntymäaikaisia riskitekijöitä. Toistettujen mittausten varianssianalyysiä käytettiin ryhmäerojen ja Flanker-tehtävässä suoriutumisen tarkasteluun. Tulokset ja johtopäätökset. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa reaktioaikojen muutoksessa kongruentista inkongruenttiin ärsykkeeseen Flanker-tehtävässä. Pienipainoisina syntyneet suoriutuivat kuitenkin tehtävästä kauttaaltaan verrokkeja hitaammin. Dual Flanker- kaksoistehtävässä pienipainoisina syntyneet suoriutuivat verrokkeja hitaammin selvimmin inkongruenteissa ärsykkeissä, mikä viittaisi ongelmiin kognitiivisessa joustavuudessa.Kaksoistehtävässä ero kongruenttien ja inkongruenttien ärsykkeiden välillä pieneni kaikilla ryhmillä. Henkilöiden, joilla oli syntyessä korkea bilirubiinipitoisuus, ja verrokkien välillä ei ollut eroa. Kaikki erot hävisivät kun älykkyys otettiin huomioon. Löydös voi selittyä sillä, että älykkyystestissä suoriutuminen edellyttää samoja osa-alueita eli kognitiivista joustavuutta ja nopeutta.Objectives. This study examines the effects of low birth weight (LBW) and perinatal hyperbilirubinemia (HB) on interference control in adulthood. The study questions are whether LBW and HB are associated with interference control difficulties in adulthood, and whether increasing cognitive load affects the association. Based on previous research on perinatal risk factors and executive functioning, the hypotheses were that individuals with LBW and HB would show a greater change in reaction times from congruent to incongruent stimuli in the Flanker task than controls and that adding a dual-task would slow the performance more in the risk groups than in controls. Methods. The participants (N = 274) in this study were collected from a large longitudinal cohort study of Finnish children with perinatal risk factors and their healthy peers. Those with purely one perinatal risk factor (LBW or HB) and completion of the Flanker task at the 40-year neuropsychological assessment were included in this study. The controls (N = 78) had completed the Flanker task but had no perinatal risk factors. The repeated measures of analyses of variances was used to examine the relationship between risk groups and the Flanker task. Results and conclusions. There were no statistically significant differences between groups in the changes in reaction times from congruent to incongruent stimuli in the Flanker task. However, the LBW group performed overall slower compared to controls. In Dual Flanker task, LBW group’s performance was poorer compared to controls, especially in reaction times to incongruent stimuli, indicating difficulties in cognitive flexibility. In Dual Flanker task, the difference in reaction times from congruent to incongruent stimuli decreased in all groups. There were no differences between HB group and control group. All differences became nonsignificant when general intelligence (FSIQ) was considered. This could be due to the fact that performance in both FSIQ and Flanker task require cognitive flexibility and speed.
Subject: low birth weight
hyperbilirubinemia
executive functioning
Flanker task


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record