”Kasva tai kuole” : Oy Arabia Ab:n muotoilujohtamisen kehittyminen ja strateginen ambideksterisyys 1960-luvulta 1980-luvun loppuun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6306-6
Title: ”Kasva tai kuole” : Oy Arabia Ab:n muotoilujohtamisen kehittyminen ja strateginen ambideksterisyys 1960-luvulta 1980-luvun loppuun
Alternative title: ”Grow or Die” : Design management and strategic ambidexterity in Oy Arabia Ab from the 1960s to the end of the 1980s
Author: Autio, Jaakko
Other contributor: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring
Doctoral Programme in Political, Societal and Regional Changes
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-10-09
Language: fi
Belongs to series: Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja - URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6306-6
http://hdl.handle.net/10138/319466
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The study examines the changing, shaping and emergence of the Oy Arabia Ab strategy at the end of the 1960s towards the end of the 1980s, i.e., after the golden age of Finnish design. This period is characterised by the opening up of the international economy and the tightening of the competition due to increasing imports. I study how the company strives strategically to solve the challenges of productivity and internationalisation and how decision-making related to organisation, management and ownership is linked to strategic planning. In addition, I examine how Arabia integrates design management and leadership into its strategy thus responding to the new requirements of consumers and the challenges of the business environment. During the research period, the relationship with the parent company Oy Wärtsilä Ab frames Arabia's strategy. I approach strategic management and planning in the context of business history, which focuses on the long-term strategic planning, change, and construction of a new strategy. I use ambidexterity as an analytical tool. Thus, the research focuses on the company's ability to utilise existing resources (exploitation) and to innovate new strategic objectives and practices (exploration). The research material consists of three datasets related to the strategic management and planning of the studied company: 1) archive material, 2) customer, personnel and other stakeholder magazines, and 3) other printed sources (e.g. annual reports, articles in the press). I approach the company’s strategy narratively, on the basis of which I create three strategic narratives: ownership and organisation, productivity and internationalisation. The narrative of ownership and organisation frames the construction of the company’s strategy in terms of the need to create a strong internationalising Nordic design company, the need to modernise the organisational structure, as well as the tensions ensuing from the parent company Wärtsilä, which simultaneously provides opportunities for innovation. The productivity-strategic narrative is structured as a transition from technical quality to designed overall quality, and from trademark policy to brand management. In order to meet customer needs, the sales policy transforms towards the development of the product range, product innovations and business networks. The narrative of internationalisation is based on the expansion of the domestic market to the Nordic countries, the pursuit of new markets in countries appreciating the Scandinavian design taste, and the creation of sales channels, ownership, forms of cooperation and networks. During the research period, Oy Arabia Ab develops into a company that strengthens systematic strategic management under the protection of the parent company. The company transforms from a manufacturing and selling strategy towards design management, combining aesthetic product design, innovativeness, brand construction and market dynamics. This strategic change enables Arabia to rely ambidextrously on existing strengths and skills and at the same time seek a new, innovative direction for business. The ambidextrous strategy based on exploitation and exploration is path-dependent. I suggest that the company’s strategy also leans on path-creativity instead of mere path-dependency. I argue that the design management approach strengthens the organisation's ambidextrous capabilities together with the simultaneity of exploitation and exploration. This lays the foundation for path-creativity.Tutkimus tarkastelee Oy Arabia Ab:n strategian muuttumista, muovautumista ja kehkeytymistä suomalaisen muotoilun kultakauden jälkeen 1960-luvun lopulta 1980-luvun lopulle. Tuolloin kansainvälinen talous avautui ja kilpailu kiristyi lisääntyvän tuonnin myötä. Tutkin sitä, miten yritys pyrkii strategisesti ratkaisemaan tuottavuuden ja kansainvälistymisen haasteet, sekä sitä, miten organisaatioon, johtamiseen ja omistukseen liittyvä päätöksenteko kytkeytyy strategiseen suunnitteluun. Lisäksi tutkin sitä, miten Arabia integroi muotoilu¬johtajuuden osaksi strategiaansa ja vastaa osaltaan muuttuvan kulu-tuksen ja liiketoimintaympäristön vaatimuksiin. Tutkimusjakson aikana suhde emoyhtiö Oy Wärtsilä Ab:hen kehystää yrityksen strategiaa. Tutkin strategista johtamista ja suunnittelua liiketoimintahistorian näkö¬kulmasta, jossa tarkastelun kohteena on yrityksen pitkän aikavälin strateginen muutos, kehittyminen ja uuden strategian rakentaminen. Teoreettisena työkaluna hyödynnän ambideksterisyyttä eli kaksikätisyyttä. Tällöin tutkimuskohteena on yrityksen kyky hyödyntää olemassa olevia voimavaroja (eksploitaatio) sekä innovoida uusia strategisia tavoitteita ja toimintatapoja (eksploraatio). Aineisto koostuu yrityksen strategiseen johtamiseen ja suunnitteluun liittyvistä kolmesta kokonaisuudesta: 1) arkistoaineisto, 2) asiakas-, henkilöstö- ja muut sidosryhmälehdet sekä 3) muut painetut lähteet (mm. vuosikertomukset, lehtiartikkelit). Aineiston analyysissä ja strategian tarkastelussa hyödynnän narratiivista otetta, jonka avulla rakennan kolme strategianarratiivia: omistus ja organisaatio, tuottavuus sekä kansainvälistyminen. Omistuksen ja organisaation narratiivi kehystää yrityksen strategian rakentamista ja muovautumista tarpeella luoda vahva kansainvälistyvä muotoiluyritys pohjoismaihin, organisaatiorakenteen modernisoinnilla sekä emoyhtiö Wärtsilän luomilla jännitteillä ja mahdollisuuksilla innovatiivisuudelle. Tuottavuusstrateginen narratiivi jäsentyy laatumäärittelyn siirtymänä teknisestä laadusta muotoiltuun kokonaislaatuun, tavaramerkkipolitiikasta brändinhallintaan sekä tuotteen myymisestä valikoiman, tuoteinnovaatioiden ja yritysyhteistyön kehittämiseen asiakastarpeiden kohtaamiseksi. Kansainvälistymisen narratiivi rakentuu pääosin kotimarkkina-alueen laajenemiseen pohjoismaissa, uusien markkinoiden tavoittelemiseen skandinaavista makua arvostavissa maissa sekä myyntikanavien, omistuksen, yhteistyömuotojen ja verkostojen luomiseen. Tutkimusjakson aikana Oy Arabia Ab:stä kasvaa emoyhtiön suojissa yritys, jossa vahvistuu systemaattinen strateginen johtaminen. Yrityksessä siirryttiin tuotteiden valmistamisesta ja myynnistä muotoilujohtamiseen, jossa yhdistyivät tuotteiden esteettinen suunnittelu, innovatiivisuus, brändinrakentaminen ja markkinoiden ymmärtäminen. Tämän strategisen muutoksen teki mahdolliseksi Arabian kyky ambideksterisesti tukeutua nykyisiin vahvuuksiin ja osaamiseen sekä yhtäaikaisesti etsiä uutta, innovatiivista suuntaa liiketoiminnalle. Arabian strategiassa polkuriippuvuuteen perustuva eksploitatiivinen ja eksploratiivinen strategia täydentyy polkuluovuudella. Muotoilujohtaminen vahvistaa organisaation ambideksterisisiä kyvykkyyksiä, joka luo pohjan polkuluovuudelle, kaksikätisyyden suuntien samanaikaisuudelle.
Subject: talous- ja sosiaalihistoria
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
autio_jaakko_väitöskirja_2020.pdf 7.520Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record