Lukiolaisten sosiaalisen median käyttötavat ja itsetunto

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010054186
Title: Lukiolaisten sosiaalisen median käyttötavat ja itsetunto
Alternative title: Adolescents’ social media usage patterns and self-esteem
Author: Eira, Emma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010054186
http://hdl.handle.net/10138/319837
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia sosiaalisen median ryhmiä lukiolaisilla voidaan tunnistaa. Lisäksi tarkasteltiin sukupuolten välisiä eroja sosiaalisen median käytössä, ja miten sukupuoli vaikuttaa sosiaalisen median käyttäjäryhmiin jakautumisessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, miten sosiaalisen median käyttäjäryhmät eroavat itsetunnossa, ja miten sukupuoli ja sosioekonominen tausta ovat yhteydessä sosiaalisen median käytön ja itsetunnon väliseen suhteeseen. Nuorten sosiaalisen median käyttötapojen selvittäminen on tärkeää, jotta saadaan tarkempaa tietoa nuorten sosiaalisen median käytön ja itsetunnon välisestä yhteydestä. Menetelmät. Tässä tutkimuksessa käytettiin laajaa (N=1203) Bridging the Gap -kyselyaineistoa, joka kerättiin 34 helsinkiläisen koulun lukiolaisilta keväällä 2018. Sukupuolieroja sosiaalisen median käyttö-tavoissa tarkasteltiin riippumattomien otosten t-testillä ja alustavia muuttujien välisiä yhteyksiä Pearso-nin korrelaatiokertoimen avulla. Vastaajat jaettiin ryhmiin sosiaalisen median käyttötapojen perusteella Two Step Cluster -analyysin avulla. Yksisuuntaisella varianssianalyysillä tarkasteltiin, eroavatko ryh-mät toisistaan itsetunnon suhteen. Yksisuuntaisella varianssianalyysilla tarkasteltiin lisäksi vaikuttaako sosioekonominen tausta ja sukupuoli siihen, miten käyttäjäryhmät eroavat itsetunnossa. Tulokset ja johtopäätökset. Aineistosta paikannettiin neljä toisistaan eroavaa ryhmää: sosiaalisesti verkostoituneet, tietosuuntautuneet, akateemisesti suuntautuneet ja aktiivikäyttäjät. Tyttöjen ja poikien sosiaalisen median käyttötavoissa havaittiin eroja. Tyttöjen todettiin käyttävän poikia enemmän sosiaalista mediaa sosiaaliseen verkostoimiseen. Poikien todettiin puolestaan käyttävän sosiaalista mediaa tyttöjä enemmän tietosuuntautuneisiin ja akateemisesti suuntautuneisiin tarkoituksiin. Lisäksi tarkasteltiin sukupuolieroja sosiaalisen median käyttäjäryhmiin jakautumisessa. Aktiivikäyttäjien ja sosiaalisesti verkostoituneiden ryhmä olivat suositumpia tyttöjen keskuudessa, kun taas pojilla tietosuuntautuneet ja akateemisesti suuntautuneet ryhmät olivat suositumpia kuin tytöillä. Aktiivikäyttäjien ryhmä oli aineiston suurin ryhmä sekä suosituin käyttäjäryhmä tyttöjen ja poikien keskuudessa. Tämän perusteella voidaan todeta, että sukupuolieroja löydettiin lukiolaisten sosiaalisen median käyttötavoissa sekä suurin osa tytöistä ja pojista käyttää digitaalista mediaa hyvinkin monipuolisesti. Sosiaalisen median käyttäjäryhmien ei löydetty eroavan merkitsevästi itsetunnossa, eikä sukupuoli tai sosioekonominen tausta selittäneet käyttäjäryhmien eroavaisuuksia itsetunnon suhteen.Goals. The purpose of this study was to find out what kind of social media groups can be identified among high school students and what kind of gender differences exist in the use of social media. This study also examined whether the social media user groups differ in self-esteem and how gender and socioeconomic background are related to the relationship between social media use and self-esteem. It is important to examine adolescents’ social media user habits in order to gain more detailed information about the association between adolescents’ social media use and self-esteem. Methods. The data (N = 1203) was collected from high school students in 34 Helsinki schools in spring 2018. Participants filled in questionnaires that measured social media use, self-esteem and questions regarding family background. Gender differences in social media usage were evaluated with Independent Samples t-Test and the relationship between with the preliminary variables were analyzed using Pearsons’ correlation factors. Respondents were divided into groups based on participation in social media by using the Two Step Cluster analysis. One-way analysis of variance examined whether groups differed in self-esteem. The one-way analysis of variance also examined whether socioeconomic background and gender influence how user groups differ in self-esteem. Results and conclusions. Four distinct groups were identified from the data: socially networked, knowledge-oriented, academically oriented, and active users. Differences in the use of social media by girls and boys were observed. Girls were found to use more social media for social networking compared to boys. Boys, in turn, were found to use more social media for knowledge-oriented and academically oriented purposes than girls. In addition, gender differences in the distribution of social media user groups were examined. The group of active users and socially networked were more popular among girls, while the knowledge-oriented and academically oriented groups were more popular among boys than girls. The group of active users was the largest group in the material and the most popular user group among girls and boys. Based on this, it can be stated that most girls and boys use digital media in a very diverse way. Social media user groups were not found to differ significantly in self-esteem, and gender or socioeconomic background did not explain the differences in user groups in self-esteem.
Subject: digitaalinen media
sosiaalinen media
sosiodigitaalinen osallistuminen
itsetunto
digital media
social media
socio-digital orientation
self-esteem


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record