Vapauden ja kontrollin välimaastossa : fenomenografinen tutkimus erään henkilöstöpalvelualan yrityksen työskentelykulttuurista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010054183
Title: Vapauden ja kontrollin välimaastossa : fenomenografinen tutkimus erään henkilöstöpalvelualan yrityksen työskentelykulttuurista
Alternative title: Between freedom and control : a phenomenographic study of the work culture in one HR service organization
Author: Hanelius, Essi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010054183
http://hdl.handle.net/10138/319850
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Tutkielman tarkoitus oli selvittää millaisena eräässä henkilöstöpalvelualan yrityksessä työskentelevät henkilöstökonsultit kokevat yrityksen työskentelykulttuurin. Kiinnostus kohdistuu heidän käsityksiinsä yrityksen strategiassa korostetuista itseohjautuvuudesta sekä valmentavasta esimiestyöstä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu työelämän muutoksen, kontrollin käsitteen, itseohjautuvuuden käsitteen sekä johtajuusteorioiden ja valmentavan johtajuuden käsitteen tarkastelusta. Tutkielma on laadullinen tutkimus, jonka aineisto käsittää seitsemän tutkittavassa yrityksessä työskentelevän henkilöstökonsultin teemahaastattelut. Haastattelut suoritettiin keväällä 2020 avoimina haastatteluina, osa kasvotusten ja osa etänä internetin välityksellä. Aineiston analyysissa sovellettiin fenomenografista tutkimusotetta. Yhteiskunnan ja työelämän muutos nähdään lähtökohtana sille, miksi itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamistapaa on haluttu korostaa tutkittavan yrityksen strategiassa. Valmentavan johtajuuden ja itseohjautuvuuden nähdään lisäävän muun muassa työhyvinvointia, motivaatiota ja työn tehokkuutta. Henkilöstökonsulttien käsityksissä itseohjautuvuudesta korostuvat teemat liittyen vapauteen, vastuuseen ja kontrolliin. Vapauden nähdään tuovan vastuuta ja itseohjautuvan työntekijän nähdään kontrolloivan omaa työskentelyään. Työskentelyä ohjaavat kuitenkin myös tavoitteet ja ulkopuolelta tulevat raamit. Tutkimuksessa selvisi, että itseohjautuvatkin yksilöt tarvitsevat työskentelyyn tukea ja ohjausta. Esimiehen tehtävänä nähdään työntekijöiden tukeminen sekä itseohjautuvuuden mahdollistaminen. Ajatusta valmentavasta johtajuudesta pidetään hyvänä, mutta osa henkilöstökonsulteista koki, ettei esimiestyö ole kaikilta osin valmentavaa tutkittavassa yrityksessä. Esimiestyön resurssit koetaan suurimpana haasteena valmentavan esimiestyön toteutumiselle. Yrityksen toimintakulttuurin muuttamisessa tulisi olla kollektiivinen ymmärrys uusista toimintatavoista ja varmistaa, että niiden toteuttamiseen on tarvittavat resurssit, jotta muutoksen jalkauttaminen ei jää vain retoriselle tasolle.The purpose of this study was to find out how the employees of one HR service organization perceive the organizational culture within the organization. This study focuses on their perceptions of self-direction and coaching-based leadership, which are emphasized in organization’s strategy. The theoretical framework of this study consists of work-life change and the concepts of control, self-direction and coaching-based leadership. This study is a qualitative study which research material consists of seven interviews of HR consultants working in Company X. The interviews were held in the spring of 2020 part of them held face to face and part of them via the Internet. The analysis was done by using phenomenography. The change in society and working life seems to be the basis to the fact that self-direction and coaching-based leadership are underlined in Company X’s strategy. Coaching-based leadership and self-direction seem to increase well-being at work, work motivation and work efficiency. Themes related to freedom, responsibility and control are highlighted in HR consultant’s perceptions of self-direction. Freedom is associated with more responsibilities and self-directed employees control their work, but the work is also directed by external factors such as different targets and frames. In this study it became clear that also self-directed employees need support and guidance in their work. Leaders are expected to support and facilitate their subordinates. The idea of coaching-based leadership was considered beneficial but some of the HR consultants felt that the supervising in the company actually wasn’t coaching based. The resources of leaders were perceived as the biggest challenge of coaching-based leadership in Company X. When changing the organizational culture there should be adequate resources and a collective understanding of the new way of working so that the change wouldn’t remain only at the rhetorical level.
Subject: työn muutos
tietotyö
itseohjautuvuus
esimiestyö
valmentava johtajuus
kontrolli
work-life change
knowledge work
self-direction
coaching-based leadership
control


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record