Ehdokkaat vaalikentillä : Eduskuntavaalit 2019

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/320173

Citation

Kestilä-Kekkonen , E & von Schoultz , Å (toim) 2020 , Ehdokkaat vaalikentillä : Eduskuntavaalit 2019 . Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita , Nro 2020:16 , Oikeusministeriö , Helsinki . < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-890-5 >

Title: Ehdokkaat vaalikentillä : Eduskuntavaalit 2019
Other contributor: Kestilä-Kekkonen, Elina
von Schoultz, Åsa
Contributor organization: Intraparty competition: the neglected dimension of electoral politics (IntraComp)
Valtio-oppi
Publisher: Oikeusministeriö
Date: 2020-10-01
Language: fin
Number of pages: 210
Belongs to series: Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita
ISBN: 978-952-259-886-8
978-952-259-890-5
ISSN: 2490-0680
URI: http://hdl.handle.net/10138/320173
Abstract: Rapporten "Kandidaterna på valfältet" bidrar med ny information om riksdagskandidaternas valkampanjer och kandidaternas relation till sina partier och väljare: Vilka typer av kandidater strävar partierna efter att nominera och hur upplever kandidaterna själva att deras bakgrund påverkar nomineringen? Hur utformar kandidaterna sina kampanjer och hur finansieras de? Vem uppfattar kandidaterna att man som invald representerar? Undersökningen utforskar även kandidaternas värderingar och ideologi: Hur uppfattar kandidaterna demokratins tillstånd i Finland och EU och hur ser man på beslutsfattandets tidsperspektiv? Kan man i Finland se tecken på valmanipulation och hur förhåller sig kandidaterna till detta? Finns det könsstereotypa uppfattningar om kvinnors och mäns politiska kompetens? Hur placerar sig kandidaterna i ekonomiska frågor och värderingsfrågor? Undersökningen har genomförts av 14 forskare från Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi. Undersökningen är en del av Finlands Akademifinansierade forskningsprojektet IntraComp (http://helsinki.fi/intraparty-competition), som under ledning av professor Åsa von Schoultz strävar efter att utforska kandidaters partiinterna konkurrens. Föreliggande rapport bygger till stora delar på enkätundersökningen ”Riksdagskandidatundersökning 2019. Enkätundersökningen är en del av ett internationellt samarbetsprojekt (Comparative Candidates Survey, www.comparativecandidates.org), som samlar jämförbar information om parlamentsvalskandidater i olika länder i syfte att möjliggöra länderjämförande forskning. I de olika delundersökningarna är det även möjligt att inkludera frågor av specifikt intresse för det egna landet. Undersökningen genomfördes 2019 för fjärde gången i Finland. Det är fråga om en totalundersökning, dvs. frågeformuläret skickades till samtliga i riksdagsvalet 2019 nominerade kandidater. Antalet kandidater som svarade var 700. I rapporten används även andra forskningsmaterial som riksdagsvalsundersökningar riktade till väljare, intervjuer av partiaktörer, kandidaternas svar i valkompasser och annan offentligt statistik över kandidaterna och deras valframgångar.Ehdokkaat vaalikentillä -tutkimus tuo uutta tietoa kansanedustajaehdokkaiden vaalikampanjoinnista ja ehdokkaiden suhteesta puolueeseen ja äänestäjiin: Minkälaisia ehdokkaita puolueet tavoittelivat ja miten ehdokkaat itse arvioivat taustaominaisuuksiensa vaikuttaneen nimittämiseensä? Miten ehdokkaiden kampanjat rakentuivat ja miten ne rahoitettiin? Keitä ehdokkaat katsovat edustavansa tullessaan valituksi? Tutkimus kartoittaa myös ehdokkaiden ideologista sijoittumista ja asenteita: Miten ehdokkaat näkevät suomalaisen ja Euroopan unionin demokratian tilan ja päätöksenteon aikajänteen? Onko Suomessa havaittavissa vaalihäirintää ja miten ehdokkaat siihen suhtautuvat? Nähdäänkö sukupuolten välillä eroja pätevyydessä eri politiikkalohkoilla? Miten ehdokkaat sijoittuvat talouspoliittisesti ja arvokysymyksissä? Tutkimuksen ovat toteuttaneet Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoista koostuva ryhmä. Mukana on kaikkiaan neljätoista tutkijaa. Tutkimus on osa professori Åsa von Schoultzin johtamaa Suomen Akatemian IntraComp -projektia (http://helsinki.fi/intraparty-competition), joka pyrkii kartoittamaan erityisesti ehdokkaiden välistä kilpailua puolueiden sisällä. Käsillä oleva teos perustuu pääosin eduskuntavaalien 2019 jälkeen kerättyyn kyselytutkimusaineistoon ”Eduskuntavaaliehdokkaat 2019”. Kysely on osa laajempaa kansainvälistä yhteistyöprojektia (Comparative Candidates Survey, www.comparativecandidates.org), joka kerää tietoa parlamenttivaalien ehdokkaista eri maissa, ja mahdollistaa siten maiden välisen vertailun yhdenmukaisia mittareita käyttäen. Kysely toteutetaan neljännen kerran Suomessa. Kyselytutkimus on kokonaistutkimus, eli kyselylomake lähetettiin kaikille vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ehdolle asettuneille henkilöille. Vastaajien kokonaismäärä oli 770. Eduskuntavaaliehdokkaat 2019 -aineiston lisäksi kirjan luvuissa hyödynnetään myös kansalaisille tehtyjä kansallisia eduskuntavaalitutkimuksia, puoluetoimijoiden haastatteluja, vaalikoneaineistoja ja virallisia ehdokastilastoja. Tutkimusraportti julkaistaan oikeusministeriön julkaisusarjassa ja se on ladattavissa valtioneuvoston julkaisupankista (VALTO). Tämä on akateeminen tutkimus. Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta oikeusministeriön näkemystä.
Subject: 5171 Valtio-oppi
vaalit
eduskuntavaalit
ehdokkaat
nimittäminen
kampanjointi
demokratia
arvot
Peer reviewed: No
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ehdokkaat_vaali ... en_von_Schoultz_202010.pdf 4.322Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record