”Se menee niin laajalle se työ, mitä me tehään, et se on niitten nuorten elämää…” : tarkastelussa kunnallinen nuorisotyö diskursiivisena käytäntönä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010284358
Title: ”Se menee niin laajalle se työ, mitä me tehään, et se on niitten nuorten elämää…” : tarkastelussa kunnallinen nuorisotyö diskursiivisena käytäntönä
Alternative title: ”The work we do, it spreads really wide, as it is life of youth…” : Observing Municipal Youth Work as a discursive practice
Author: Passoja, Jenni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010284358
http://hdl.handle.net/10138/320727
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista toimijuutta kunnallinen nuorisotyö tarjoaa nuorisotyöntekijöilleen. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, miten nuoret asemoituvat nuorisotyöntekijöiden näkemyksissä nuorisotyöstä. Tutkimuksen lähtökohtana on jälkistrukturalistinen feministinen tutkimus ja tarkastelen kunnallista nuorisotyötä diskursii-visena käytäntönä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet terapeuttisen eetoksen levinneen koskemaan nuorten tukijärjestelmiä ja poliittista ohjausta niin Suomessa kuin muissa länsi-maissa. Terapeuttista eetosta on tutkittu laajasti hallinnan näkökulmista, mutta vielä tois-taiseksi vähemmälle huomiolle ovat jääneet tutkimukset siitä, miten ihmiset ottavat osaa sen käytäntöihin. Tutkimukseni aineistona oli viisi fokusryhmäkeskustelua ja kaksi työpajaa, jotka ovat toteu-tettu osana Helsingin kaupungin nuorisopalvelukokonaisuuden Nuorisotyön opetussuunni-telma –hanketta. Aineiston analyysimenetelmänä hyödynsin diskursiivista lukutapaa. Tutkimukseni tulokset valottavat sitä, miten terapeuttinen eetos sekä mahdollistaa että rajaa nuorisotyöntekijöiden toimijuutta. Nuorisotyöntekijöiden toimijuus asettuu ristiriitaiseen positi-oon, jossa samanaikaisesti mahdollistetaan nuorten omaehtoinen toiminta, mutta toisaalta pyritään ohjaamaan heitä kehittämään itseään ja erityisesti tunnetaitojaan. Tunnetaitojen kul-tivoinnilla nuoria opetetaan kohtaamaan nyky-yhteiskunnan vaatimukset, jotka edellyttävät ihmisiltä hyvää itsetuntoa, tunnetaitoja sekä ymmärrystä etsiä ratkaisuja itsestään. Nuoria asemoitiin nuorisotyöntekijöiden näkemyksissä nuorisotyöstä erilaisiin haavoittuvuuden ja it-sevastuullistettuihin positioihin, joissa nuoren tulee ottaa vastuu valinnoistaan sekä tunnustaa omat heikkoutensa.The aim of this study was to explore what kind of agency municipality youth work offers to the youth workers. The study also considers how young people are positioned in the views of youth workers on youth work. The starting point for this study is post-structuralist feminist research and I look at municipality youth work as a discursive practice. Previous research has shown that the therapeutic ethos has spread to support systems and political guidance for young people both in Finland and in other Western countries. Therapeutic ethos has been broadly studied from the perspectives of governmentality, but so far has less attention been paid to research on how people engage its practices. The data consist of five focus group discussions and two workshops, which have been carried out as part of the Youth Work Curriculum project of the City of Helsinki Youth Service. I analysed the data using discursive reading. The results of my research showed how the therapeutic ethos both makes youth workers agency possible and restricts it. The agency of youth workers takes on a contradictory position, at the same time it makes young people’s voluntary action possible, but on the other hand, it aims to guide young people to develop themselves and their emotional skills. By cultivating emotional skills, young people have to operate to meet the current social demands that are demanding people to have good self-esteem, emotional skills and find solutions of themselves. In their views of youth work the youth workers positioned young people in various positions of vulnerability and self-responsibility, where young people have to take responsibility of their choices and confess their own weaknesses.
Subject: kunnallinen nuorisotyö
nuorisotyö
toimijuus
terapeuttinen eetos
diskursiivinen käytäntö
municipal youth work
youth work
agency
therapeutic ethos
discursive practice


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Passoja_Jenni_progradututkielma_2020.pdf 995.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record